Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Klíčové aktivity a výstupy projektu

Klíčová aktivita 01:
Podpora a posílení vědeckovýzkumného týmu FSS OU prostřednictvím zapojení zahraničního experta

Cílem aktivity je zapojit do stávajícího výzkumného týmu na celou dobu realizace projektu významného zahraničního odborníka Prof. Detlefa Bauma, který povede tento tým při řešení dílčích výzkumných aktivit spojených s realizací výzkumu.

Aktivita potrvá po celou dobu realizace projektu, tj. od 1. června 2011 do 31. května 2014.

Výstupy klíčové aktivity č. 1:


Klíčová aktivita 02:
Rozšíření vědeckovýzkumného týmu FSS OU o mladé vědecké pracovníky, studenty doktorandského studia a posílení vědeckovýzkumné základny

Noví členové vědeckého týmu se budou vzdělávat v metodologii sociálně vědního výzkumu prostřednictvím svého zapojení do výzkumných aktivit a řešením konkrétních dílčích výzkumných úkolů ve všech fázích výzkumu. Aktivita bude dále rozvíjena prostřednictvím badatelských odpolední, na kterých členové výzkumného týmu budou prezentovat průběžné výsledky a následně vést odbornou diskusi o konkrétních metodologických problémech. Členové vědeckého týmu se budou podílet na tvorbě publikací, či samostatně publikovat a budou prezentovat dílčí výsledky výzkumu i na mezinárodní Jarní škole.

Aktivita potrvá po celou dobu realizace projektu, tj. od 1. června 2011 do 31. května 2014

Výstupy klíčové aktivity č. 2:


Klíčová aktivita 03:
Zvyšování gramotnosti ve znalosti GIS technologií aplikovaných v sociálních vědách

Cílem této klíčové aktivity je seznámit vědecký tým a studenty doktorandského studia s nejnovějšími metodami geoinformačních systémů, které slouží k pochopení socioekonomických prostorových procesů. Frekventanti projdou v rámci této aktivity celý proces zpracování prostorových dat. Rovněž se naučí provádět prostorové prognózy sociodemografických a ekonomických procesů. Velký důraz bude kladen na interpretaci získaných poznatků. Členové výzkumného týmu pod vedením expertů z praxe získají poznatky, které aplikují v rámci zpracování dílčích výzkumných úkolů. Jedenkrát v průběhu akademického roku bude po dobu realizace projektu probíhat kurz pro doktorandy.

Aktivita bude zajištěna prostřednictvím subdodávky a potrvá od 1. září 2011 do 31. prosince 2012.

Výstupy klíčové aktivity č. 3:


Klíčová aktivita 04:
Metodologický blok mezinárodní Jarní školy

Cílem aktivity je rozvoj metodologických znalostí studentů doktorandského studia a podpora vzniku mezinárodních vazeb, které umožní navázání a rozvoj významné vědecké spolupráce. Jarní škola FSS OU je tradiční program, v jehož rámci se prezentují výzkumy realizované v rámci disertačních prací doktorandů a výzkumných projektů akademických vědeckovýzkumných pracovníků, diskutují a konzultují se s odborníky a studenty ze zahraničí. Na Jarní škole bude nově vytvořen metodologický blok určený pro studenty a pracovníky FSS OU, který bude zahrnovat přenášky a workshopy v metodologii výzkumu v sociální práci.

Aktivita proběhne v dubnu 2012, dubnu 2013 a dubnu 2014.

Výstupy klíčové aktivity č. 4:

Aktualizace: 27. 05. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt