Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Badatelská odpoledne

V rámci projektu VEDTYM probíhají badatelská odpoledne, která vedou odborníci na probíraná témata. Dosud realizovaná badatelská odpoledne byla zaměřena na témata:

 • 1. BO – Prezentace návrhu výzkumného záměru připravovaného v rámci projektu
  (konané 05. 10. 2011, prof. PhDr. J. Keller, CSc., PhDr. A. Gojová, Ph.D. a členové VEDTYMu FSS OU)
  Na badatelském odpoledni byly prezentovány výzkumné záměry vznikajících subtýmů. Zastřešující teoretický koncept chudoby a sociálního vyloučení diskutoval prof. Keller. Dr. A. Gojová představila a s účastníky badatelského odpoledne diskutovala výzkumný záměr týkající se (1) výzkumu způsobů zvládání chudoby rodinami ohroženými chudobou a chudými a (2) zkoumání role sociální práce v těchto způsobech.

 • 2. BO – Využití software ZOTERO při práci s odbornou literaturou
  (konané 26. 10. 2011, Mgr. M. Šumberová, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU)
  Badatelské odpoledne bylo zaměřeno na seznámení se s prací s citačním softwarem, konkrétně na příkladu volně dostupného softwaru Zotero. Po úvodním představení důvodů, proč začít citační software používat, a možností jeho aplikace, byli účastníci provedeni celým postupem od instalace softwaru, přes jeho naplňování daty, až po jeho využití při generaci citací v odborných textech.

 • 3. BO – Způsoby a možnosti vyhledávání textů v časopiseckých databázích
  (konané 21. 11. 2011, Bc. Š. Kostecká, Univerzitní knihovna OU)
  Cílem semináře bylo poskytnout vhled umožňující orientaci v elektronických informačních zdrojích. Kromě volně dostupných informačních zdrojů má Ostravská univerzita přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům jak multioborovým, tak oborově specializovaným. Jednotlivé informační zdroje byly představeny včetně vyhledávací strategie, zhodnocení výsledků hledání a jejich uplatnění v praxi.

 • 4. BO – Výzkumná paradigmata v sociálních vědách a v sociální práci a role teorie ve výzkumu
  (konané 13. 12. 2011, prof. PhDr. G. Šmausová, FF UP Olomouc)
  Přednáška se zabývala proto-teoretickou přípravou výzkumné činnosti, uvedla epistemologické pojmy „konstrukty prvního a druhého stupně“, „vědec jako nezainteresovaný výzkumník“. Lektorka objasnila původ pojmů a jejich vztažnost k určitým velkým sociologickým teoriím: strukturalismu, interpretativní sociologii a jejich syntéze. Poukázala na obdobnou závislost existující mezi teoriemi a metodologickými přístupy společenských věd, na rozdíl mezi základním a sociálně vědním aplikovaným výzkumem, zformulovala problém schémat výzkumu a problém hodnot.

 • 5. BO – Práce s literaturou ve výzkumu. Způsoby používání a zpracování literatury ve výzkumu
  (konané 23. 01. 2012, prof. PhDr. J. Keller, CSc., FSS OU)
  Studenti a další zájemci byli seznámeni s hlavními zásadami postupu při rešerších odborné literatury. Kromě obecných zásad byl celý postup představen na konkrétním tématu. Práce s domácí i zahraniční literaturou byla objasněna v kontextu studia problematiky sociální exkluze. Byly přiblíženy možnosti i meze internetového vyhledávání literatury a hlavní zásady klasické práce s odbornou literaturou v rámci standardních univerzitních a dalších odborných knihoven.

 • 6. BO – Možnosti a meze výzkumu v sociální práci
  (konané 22. 02. 2012, doc. RNDr. I. Loučková, CSc., FSS OU)
  Cílem badatelského odpoledne bylo upřesnit možnosti a meze výzkumu v sociální práci. Jestliže objektem výzkumu v sociální práci jsou lidé, potom jeho účastníci se zpravidla chovají a jednají tak, že nejen vzniklé sociální situace reprodukují, ale neustále je mění. Udržení kontaktu s měnící se realitou na poli empirického výzkumu umožňuje integrovaný výzkumný přístup, který obohacuje tradiční jednostranné výzkumné přístupy (kvantitativní a kvalitativní) o novou dimenzi prostřednictvím psychologického paradigmatu „prožívání – vědění o prožívaném – jednání“.

 • 7. BO – Metodologické aspekty sociálně vědního výzkumu: Volba výzkumných strategií v sociálních vědách, rozhodovací kritéria
  (konané 12. 03. 2012, prof. PhDr. S. Hubík, CSc., International Business School, Brno)
  Vědecký výzkum je podmíněn několika faktory; k nejdůležitějším z nich patří dva následující: (1) podmínění výzkumu jazykem, obecněji řečeno – používanými znakovými systémy, a (2) podmínění výzkumu předvědeckým přesvědčením o charakteru zkoumané skutečnosti. Problematiku (1) podmínění výzkumu znakovými systémy zkoumají teorie sémiotiky, problematiku (2) podmínění předvědeckým přesvědčením zkoumají teorie paradigmat. Základní poznatky a postupy obou teoretických oblastí (1) a (2) se ve výzkumu mění v poznatky a postupy metodologické. Následující prezentace vybírá z teorií (1) a (2) ty poznatky, které se jeví jako nezbytná propedeutika každého vyspělého výzkumu v sociálních vědách.

 • 8. BO – Validní výzkumná témata, vytváření výzkumných otázek
  (konané 23. 04. 2012, prof. Dr. P. Erath, Univerzita Eichtätt, Německo)
  Přednášející popsal proces, kterým musí projít student – výzkumník za účelem vytvoření hluboké a validní výzkumné otázky. Na základě příkladů se studenti učili, jak rozvíjet výzkum a jak používat různé výzkumné metody v souladu se zvoleným předmětem výzkumu. Byla dána obecná doporučení ke způsobům rozvíjení výzkumného designu (s důrazem na oblast sociální práce). Mezi tyto designy patřily například etnografie, biografie, zakotvená teorie, případová studie, akční výzkum, evaluační studie.

 • 9. BO – Specifické aspekty kvalitativního přístupu ve výzkumu v sociální práci, etika výzkumu v sociální práci
  (konané 26. 04. 2012, prof. Dr. B. Littlechild, Univerzita Hertfordshire, Velká Británie)
  V rámci prezentace se lektor věnoval otázce nejlepších typů výzkumu v sociální práci, včetně otázek metodologie a metod výzkumu, a nejlepšího způsobu zapojení klientů, sociálních pracovníků a opatrovníků do výzkumu. Mimo to se zabýval otázkami plánu výzkumu, výzkumného vzorku, randomizované kontrolované studie (Randomised controlled trial). Zvláštní pozornost byla věnována otázkám etiky ve výzkumu v sociální práci.

 • 10. BO – Kontext užití metod a technik v sociálně vědním výzkumu, výzkumu v sociální práci
  (konané 6. 11. 2012, prof. Dr. D. Baum, Dr.h.c., FSS OU)
  Výzkum v sociální práci vyžaduje nasazení zčásti i jiných metod a přístupů než těch, které nabízí empirický sociální výzkum. Jedná se o aplikovaný výzkum, který je vedený jak teoriemi, tak i hypotézami. Počínaje výzkumnou otázkou, přes formulování hypotéz a operacionalizaci (zajištění měřitelnosti) centrálních pojmů a vytváření indikátorů jsou představovány jednotlivé kroky, přičemž na konci se zřetelně ukazuje, že například dotazník je operacionalizovaná výzkumná otázka.

 • 11. BO – Role výzkumníka (sociálního pracovníka) v různých typech výzkumu
  (konané 25. 02. 2013, doc. RNDr. I. Loučková, CSc., FSS OU)
  Cílem BO bylo rozvíjení vědomostí, dovedností a kompetencí badatelů prostřednictvím faktorů sebeřízení. Byly kultivovány řídící schopnosti mysli. Jednalo se o rozvíjení všímavosti, která umožňuje rozlišení slova a skutečnosti, soustředění, které umožňuje setrvání u předmětu bádání dlouhou dobu bez odklánění od zvoleného předmětu, úsilí vyvažující soustředění, které zajišťuje vytrvalost, dokončení úlohy. Rovněž dalších schopností, a to důvěry, která rozvíjí vlastní schopnosti ke zvládnutí úkolu, a moudrosti, která završuje poznání souvislostí v různých typech výzkumu.

 • 12. BO – Participativní výzkum v sociální práci (soc. prostor)
  (konané 26. 02. 2013, prof. Dr. D. Baum, Dr.h.c., FSS OU)
  Participativní výzkum znamená podílení se objektů výzkumu na procesu výzkumu, kdy objekty zkoumají svou vlastní skutečnost. Jedná se o komunikaci mezi výzkumníky a objekty výzkumu o tom, co je zkoumáno a za jakým účelem. Participativní výzkum ve znevýhodněných čtvrtích je zvláštní výzvou, protože obyvatelstvo zde disponuje jen omezenými rezervami. Takové čtvrti navíc poskytují nevyhovující rámcové podmínky pro zdařilý život v integrovaných souvislostech.

 • 13. BO – Pokročilá práce se světovými citačními softwary
  (konané 25. 03. 2013, Bc. Š. Kostecká, Univerzitní knihovna OU)
  Cílem semináře bylo představení základních elektronických informačních zdrojů pro hodnocení vědy a výzkumu. Byla prezentována kritéria pro hodnocení vědeckého obsahu dokumentů a způsoby využití základních bibliometrických metod (H-index, impact factor, citovanost) pro měření kvality publikací.

 • 14. BO – Případová studie ve výzkumu v sociální práci
  (konané 17. 04. 2013, prof. Dr. P. Niemelä, Univerzita Kuopio, Finsko)
  V sociální práci nabývá na významu výzkum orientovány na praxi. Především dává možnost posoudit sociální situaci klienta, jedná se o tzv. sociální diagnózu. Prostředky sociální diagnózy můžeme identifikovat významné události a životní podmínky klienta. Za druhé, na základě poznatků získaných prostředky výzkumu, můžeme plánovat, jak uchopit a řešit sociální problémy klienta. Jinými slovy, poznatky získané prostřednictvím výzkumu jsou „mostem“ mezi problémem a řešením v sociální práci. A na závěr můžeme na základě výzkumně ukotvených poznatků posoudit efektivitu sociální práce. A také se prostředky výzkumu můžeme zabývat podrobněji vývojem nové situace.

 • 15. BO – Sociální konstruování (případ bezdomovectví)
  (konané 24. 09. 2013, prof. PhDr. J. Keller, CSc., FSS OU)
  Předmětem badatelského odpoledne byl kritický přístup k problematice tzv. sociálního konstruování. Byly charakterizovány různé proudy sociálního konstruktivismu, jejich vývoj byl dán do souvislostí s vývojem společenskovědní teorie i s vývojem sociální problematiky, a to především od přelomu 70. a 80. let 20. století. Možnosti i slabiny metodologie sociálního konstruktivismu byly představeny na příkladu problému bezdomovectví. Bezdomovectví bylo interpretováno ze zorného úhlu těch proudů konstruktivismu, které byly analyticky rozlišeny v úvodní části přednášky.

 • 16. BO – Problém kauzality v kvantitativním a kvalitativním výzkumu
  (konané 10. 12. 2013, doc. PhDr. J. Petrucijová, CSc., FSS OU)
  Cílem badatelského odpoledne bylo prezentovat problém kauzality jako jeden z centrálních problémů současné vědy ovlivňující její samotné základy – změnu paradigmat vědy. Historický exkurz ukázal vývoj problému, který se promítl do vztahu „objasnění versus pochopení“ (kvantitativní výzkum versus kvalitativní výzkum, pozitivismus versus hermeneutika).

 • 17. BO – Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle-Ostrava)
  (konané 25. 03. 2014, prof. Dr. D. H. Baum, Dr.h.c, RNDr. K. Vondroušová, Ph.D., Mgr. Ing. I. Tichá, FSS OU)
  Badatelské odpoledne bylo zaměřeno na proces sociálně prostorové segregace jako výsledek vzájemného působení ekonomických, sociálních, politických a kulturních faktorů ve společnosti. Realizovaný výzkum byl založen na kvantitativním a kvalitativním zhodnocení sociálně prostorové segregace ve dvou postsocialistických městech – v Ostravě a východoněmeckém Halle (Saale). Cílem projektu bylo vytvoření modelu sociálně prostorového uspořádání obyvatelstva dle jednotlivých městských částí a vytvoření komparativní analýzy zaměřené na popis a hodnocení vybraných ukazatelů sociální segregace, porovnání identifikovaných segregovaných lokalit a přístupů k jejich řešení.

 • 18. BO – Biografická/narativní metoda ve výzkumu v sociální práci
  (konané 08. 04. 2014, prof. K. Kažmierska, dr. K. Waniek, Univerzita Lodz, Polsko)
  Cílem badatelského odpoledne bylo ukázat postup shromažďování dat a metody analýzy dat, metody autobiografického vyprávění rozhovoru vyvinutý Fritzem Schützem. Snahou bylo vysvětlit a ilustrovat základní kroky analýzy se zvláštním důrazem na proces trajektorie zkušeností. Byly představeny různé kontexty, v nichž mohou být jednotlivé metody použity. V průběhu badatelského odpoledne jsme se zabývali teoretickými předpoklady a následnou analýzou materiálů tak, aby bylo možné vysvětlit, jak může být metoda použita jako nástroj, který umožňuje vhled do biografických zážitků a dynamiky vývoje identity, stejně jako sociálních procesů a sociálních hnutí.

 • 19. BO – Participativní, respektive akční výzkum
  (konané 10. 04. 2014, prof. Emanuel Jovelin, Katolická univerzita Lille, Francie)
  Výzkumná činnost byla iniciována Kurtem Lewinem ve 40. letech. Podle tohoto autora je výzkumník experimentátor, který musí pozměnit (modifikovat) sociální realitu, aby ji poznal. Cílem badatelského odpoledne bylo dosáhnout původu (počátku) výzkumné činnosti; základy (příčiny), metoda, různé etapy (stupně) a v neposlední řadě prezentace výzkumné činnosti na obyvatelích jednoho francouzského města.

 • 20. BO – Proč je obtížné uplatňovat individuální přístup ke klientovi v organizacích sociální práce a služeb? Institucionální hledisko analýzy poskytování sociální práce.
  (konané 22. 04. 2014, doc. PhDr. J. Winkler, Ph.D., FSS MU)
  Poskytování sociální práce se uskutečňuje ve velmi rozmanitém organizačním a institucionálním kontextu. Výzkum sociální práce je proto v poslední době často spojován s uplatněním institucionálního paradigmatu v sociálních vědách. Badatelské odpoledne seznamuje s podstatou a vývojem institucionálního přístupu v sociálně vědním výzkumu, nabízí rozbor různých typů institucionální analýzy od ekonomického přes sociologický až po diskurzivní institucionalismus. Součástí semináře je zpracování eseje, která odpoví na konkrétní otázku, jaké institucionální a organizační podmínky mohou bránit uplatnění individuálního přístupu ke klientovi v sociální práci.

Aktualizace: 27. 05. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt