Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Závěrečná konference projektu „VEDTYM“

Dne 29. dubna 2014 proběhla Závěrečná konference projektu „VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií“, reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0080. (projekty.osu.cz/vedtym). Jedná se o tříletý projekt realizovaný na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě v době od 1. června 2011 do 31. května 2014 (tj. 36 měsíců). Projekt je spolufinancován z ESF a Státního rozpočtu ČR. Projekt VEDTYMvznikl v rámci výzvy č. 20 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Cíl výzvy č. 20 (r. 2010) spočíval v podpoře vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje s důrazem na internacionalizaci a multidisciplinaritu a umožňoval zapojení klíčových vědeckých pracovníků ze zahraničí jako prostředek posílení a rozvoje odbornosti týmů. Jednalo se o trvale aktuální úkol zkvalitnění personálního zabezpečení vědy a výzkumu včetně zlepšení odborné přípravy špičkových výzkumných pracovníků s vysokým výzkumným potenciálem a manažerskými zkušenostmi, tj. o úkol korespondující s cíli Národní politiky VaVaI na léta 2009-2015 a Národního programu výzkumu.

Zahájení konference se ujala garantka projektu doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc., která po krátkém uvítaní členů řešitelského týmu, účastníků a hostů konference předala slovo doc. PaedDr. Oldřichu Chytilovi, Ph.D., děkanu Fakulty sociálních studií OU. Pan děkan poukázal na význam projektu pro rozvoj a zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti fakulty, pro posílení jejího tvůrčího potenciálu a to všech úrovních - zkušených akademických pracovníků, mladých vědců a studentů doktorandského studijního programu, kteří se aktivně podíleli na realizaci široké škály projektových aktivit a výstupů. Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. zdůraznil propojeníprojektu s Hlavními směry rozvoje vědy a výzkumu na FSS OU v období 2014-2017, protože cílem FSS OU je, ve shodě s cíli celouniverzitními, profilovat se jako výzkumná fakulta. Rozvoj vědy a výzkumu představuje významný nástroj posílení její konkurenceschopnosti a zvýšení atraktivity fakulty pro potenciální a stávající studenty. Jménem celého řešitelského týmu poděkoval panu prof. Dr. D. H. Baumovi, Dr.h.c. za odborné vedení projektového týmu na pozici zahraničního experta. Zároveň řekl, že i dlouholetá zkušenost spolupráce se zahraničními partnery v rámci ERIS - Mezinárodního výzkumného institutu sociální práce napomohlaúspěšné realizaci projektových závazků.

V úvodní části konference garantka projektu doc. PhDr. J. Petrucijová, CSc. prezentovala klíčové aktivity a následně výstupy projektu, s nimiž se dá seznámit na stránkách projektu. Můžeme uvést jen jejich stručný výčet: 20 Badatelských odpolednívěnovaných otázkám metodologie výzkumu v sociálních vědách (s důrazem na výzkum v sociální práci), na kterých vystoupili přední odbornici z českých (FSS Masarykova Univerzita, FF Univerzita Palackého Olomouc) a zahraničních (UniverzitaHertfordshire - Velka Britanie, Univerzita Eichtatt - Německo, Univerzita Kuopio - Finsko, Katolicka univerzita Lille, Francie, Univerzita Lodz - Polsko) univerzit; 3 Metodologické bloky, které se konaly jako součást mezinárodní studentské konference Jarní škola sociální práce; Doktorandská kolokvia; školení GIS aj. K zásadním výstupům projektu patří pět monografií, které zachycují badatelskou činnost na úrovni jednotlivých projektových sub-týmů. Ve své prezentaci garantka projektu věnovala zvláštní pozornost metodologické publikaci Výzkumné metody v sociální práci. (eds. D. BAUM, A. GOJOVÁ) Ostrava: OU, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3. Hlavním cílem publikace je rozvíjení znalostních kompetencí a badatelských dovedností výzkumníků. Charakteristickým znakem této publikace je nejenom spolupráce řešitelského týmu FSS OU se zahraničními experty z Německa a Velké Británie, ale především zapojení členů obou týmů („seniorského“ a „juniorského“) do metodologické reflexe prováděných výzkumných aktivit, tj. publikace ukazuje, jak „učíme výzkum výzkumem“ s využitím odborného metodologického zázemí a následnou metodologickou reflexí jednotlivých kroků výzkumu.

Vysvětlení odborné role a pozice zahraničního experta v projektu se ujal prof. Dr. Detlef Heinrich Baum, Dr.h.c. Ve svém vystoupení se také věnoval úloze sociálních vědců v současné společnosti, komparaci témat a přístupů v oblasti sociálních věd a sociální práce v posledních desetiletích v Německu a v České republice. Reflektoval palčivé sociální problémy současných evropských společnosti (včetně problémů exkluze a segregace).

Druhá část konference otevřela prostor pro představení výsledků výzkumů řešitelského týmu. Základním tématem výzkumu celého projektového týmu se stalo téma sociální exkluze, jehož prezentace se ujal prof. D. H. Baum. Teoretickému ukotvení problému sociální exkluze je věnována publikace prof. PhDr. Jana Kellera, CSc. KELLER, J. Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická. Ostrava: OU, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7464-490-0. Autor se věnuje sociální exkluzi z hlediska vývoje současné společnosti na přechodu od společnosti průmyslové k postindustriální. Ve druhé části publikace je autorova pozornost zaměřena na některé metodologické aspekty procesu sociální exkluze a jeho uchopení. Fenomén sociální exkluze a její krajní projev - bezdomovectví - je využit k analýze možností a mezí sociálního konstrukcionismu.

V rámci projektu pracovaly tři subtýmy, které rozpracovávaly parciální podoby sociální exkluze: 1) sociálně prostorová segregace dvou zkoumaných měst (v ČR a SRN), 2) sociální exkluze chudých rodin a rodin ohrožených chudobou a 3) sociální exkluze seniorů ohrožených chudobou. Badatelské postupy jednotlivých subtýmů, jejich výzkumné výstupy a závěry jsou prezentovány v podobě monografií.

Na Závěrečné konferenci byly výsledky výzkumu „Sociálně prostorová segregace - komparace 2 evropských městČR Ostrava (ČR) aHalle (SRN) prezentovány Mgr. Ing. I. Tichou. Podrobněji o výzkumu pojednává monografie prof. Dr. D. H. Bauma, Dr.h.c., RNDr. K. Vondroušové, Ph.D. a Ing. Mgr. I. Tiché. BAUM, D. H., VONDROUŠOVÁ, K., TICHÁ, I. Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava).Ostrava: OU. 74 s. ISBN 978-80-7464-491-7.Monografie prezentuje výzkum a zhodnocení procesu sociálně prostorové segregace probíhající v postsocialistických městech na příkladu Ostravy v České republice a Halle (Saale) v SRN. Těžištěm je zpracování komparativní případové studie se zaměřením na popis a hodnocení vybraných ukazatelů sociálně prostorové segregace, porovnání identifikovaných segregovaných lokalit a přístupů k jejich řešení.

Odpolední část konference byla věnována představení výzkumnýchvýsledků dvou subtýmů. Členkysubtýmu „Rodiny ohrožené chudobou“ doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. a Mgr. Eliška Lindovská představily průběh výzkumu, výsledků výzkumu a z toho vyplývající možné důsledky pro sociální práci. Z badatelských aktivit vzešlá monografie je kolektivním dílem širšího týmu. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. (eds. GOJOVÁ, A., GOJOVÁ, V., ŠPILÁČKOVÁ, M.) Ostrava: OU, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4. Cílem monografie je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. První část textu je věnována popisu teoretických východisek. Ve druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem výzkumu je získání informaci a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.

Vedoucísubtýmu „Senioři ohrožené chudobou“ doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., prezentovala výsledky práce svého subtýmu. Výzkum ukázal, že jedním z nejpalčivějších problémů, kterým musí čelit senioři, je problém bydlení. Podrobněji o tom pojednává monografie SÝKOROVÁ, D., NYTRA, G., TICHÁ, I. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: OU, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7464-493-1. Tématem odborné publikace je bydlení seniorů v souvislosti s jejich ohrožením chudobou, resp. sociální exkluzí. Autorky ukotvují téma v kontextu krize welfarestates, globální ekonomické krize a společensko-ekonomické transformace v České republice. Pojednávají bydlení, chudobu a stáří rovněž jako součást diskurzu o demografickém stárnutí, o urbánní změně (postsocialistické transformaci měst).

O konferenci byl vysoký zájem z řad odborníků z praxe,studentůa širší veřejnosti. Na závěr konference proběhla podnětná diskuse k aktuálním tématům sociální práce mezi zkušenými badateli z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzitě a zástupci praxe. Publikační výstupy projektu jsou přístupny na webových stránkách projektu VEDTYM.

Na závěr bychom chtěly za realizační tým poděkovat za spolupráci všem členům projektového týmu, obzvlášť prof. Dr. Detlefu Heinrichovi Baumovi, Dr.h.c., doc. PaedDr. Oldřichovi Chytilovi, Ph.D. a prof. PhDr. Janu Kellerovi, CSc. a také zaměstnancům řídícího orgánu MŠMT ČR.

Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc., odborná garantka projektu,
Mgr. Monika Hurtíková, DiS., projektová manažerka

Aktualizace: 28. 05. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt