Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Pracovní setkání kulaté stoly

 • 1. kulatý stůl - Osoby žijící v chudobě a osoby chudobou ohrožené.
  Moderátor: PhDr. Alice Gojová, Ph.D., a členové VEDTYMu.
  Datum konání 01. 11. 2011.
  V důsledku souběhu řady okolností lze v ČR očekávat zvýšenou hrozbu pauperizace určitých vrstev obyvatel. Cílem kulatého stolu bylo s přítomnými účastníky (sociálními pracovníky) diskutovat, jak vnímají odlišnosti skupiny chudých a těch, kdo jsou chudobou ohroženi. Hlavním ohniskem zájmu byly ty způsoby zvládání, díky kterým se daří pod práh chudoby neklesnout.

 • 2. kulatý stůl - Sociální vyloučení Romů.
  Moderátor: prof. PhDr. J. Keller, CSc.
  Datum konání 22. 01. 2013
  V úvodní části zazněla přednáška o problematice sociálního vyloučení, tak jak je reflektována v odborné literatuře. Důraz byl kladen na specifické rysy romské problematiky, které komplikují analýzu postavení Romů z hlediska běžně užívaných analytických nástrojů sociální exkluze. V následné debatě, do které vstoupila řada přizvaných hostů, se blíže ukázalo, jaké jsou možnosti a jaké jsou meze klasického sociologického chápání exkluze v případě postavení a problémů Romů.

 • 3. kulatý stůl - Rodiny ohrožené chudobou.
  Moderátoři: doc. PhDr. A. Gojová, Ph.D., Mgr. V. Gojová, Ph.D., a Mgr. E. Lindovská.
  Datum konání 15. 10. 2013
  Diskuse u třetího kulatého stolu byla uvedena příspěvkem prof. Kellera na téma „Chudoba domácností a život nad poměry“ a prezentací výsledků výzkumu „Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi“, který přednesly členky řešitelského týmu doc. Gojová, Mgr. Gojová a Mgr. E. Lindovská. V návaznosti na prezentované příspěvky byla hlavním tématem diskuse o možnostech sociální práce při včasné intervenci či prevenci vzniku chudoby a role sociální práce při řešení potíží s bydlením.

 • 4. kulatý stůl - Výuka sociální práce, potřeby praxe.
  Moderatoři: prof. Dr. D. Baum, Dr. h.c., prof. PhDr. J. Keller, CSc.
  Datum konání 30. 01. 2014.
  Beseda s absolventy studia sociální práce, kteří působí v oboru, se zaměřila především na tři okruhy problémů. Prvý se týkal vztahu absolventů k vlastnímu povolání a mapoval, nakolik a v jakém smyslu se tento vztah mění a vyvíjí v kontaktu s praxí. Další osou diskuse byly proměny podmínek, ve kterých sociální pracovníci vyvíjejí svoji profesní činnost, a to v širším rámci vývoje společenských problémů a vývoje sociální politiky státu. V neposlední řadě se debatovalo o tom, nakolik se sociální pracovníci cítí školou vybaveni ke své činnosti a ve kterých oblastech spatřují rezervy, jež by mohly být výukou odstraněny.

Aktualizace: 27. 05. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt