Úvod  |  Cíle  |  Výstupy projektu  |  Partneři  |  Kontakty  |  Fotogalerie  |  Akce |  ICT pomůcky  |  Kurzy  |  Workshopy

Cíle projektu

  • zvýšení kvality a efektivity vzdělávání přírodovědných předmětů na SŠ a podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v těchto oblastech
  • podpoření profesní přípravy žáků SŠ jakožto konkurenceschopné pracovní síly
  • pomocí využívání moderních ICT pomůcek podpořit zkušenostní a zážitkové učení
  • podpora environmentální stránky výuky, rozvoj klíčových kompetencí a funkční gramotnosti žáků

Cílová skupina

V projektu jsou vymezeny dvě cílové skupiny, z nichž hlavní jsou žáci středních škol v MSK, druhou cílovou skupinou jsou pracovníci škol – učitelé přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis) na středních školách v MSK.

Přínos pro cílovou skupinu- žáci MSK

  • posílení funkční gramotnosti, operativních kompetencí a dovedností a získání povědomí o souvislostech přírodovědných jevů s environmentálním zaměřením daných procesů
  • podnícení zájmu žáků o výuku a další studium přírodovědných předmětů na vyšších typech škol pomocí zážitkového vzdělávání
  • posílení orientace žáků na vykonávání profesí, po nichž začíná být na pracovním trhu MSK díky vstupu investorů poptávka

Zapojení žáků

Žáci vybraných SŠ budou do aktivit projektu zapojováni v rámci vyučovacích hodin přírodovědných předmětů (chemie, fyziky, přírodovědy, resp. přírodopisu) při práci na počítačem podporovaných experimentech s pomocí moderních ICT pomůcek, které proběhnou prostřednictvím pokynů učitele při probírání dané učební látky. Vzhledem k všeobecnému zájmu žáků středních škol o práci s ICT se dá předpokládat velmi aktivní zapojení do práce s pomůckami.

Přínos pro cílovou skupinu- učitelé MSK

  • možnost lépe žákům přiblížit děje probíhající v přírodě
  • zvýšení pedagogických dovedností prostřednictvím cíleného školení, v jehož rámci získají kompetence k provádění výuky prostřednictvím ICT pomůcek s následným přenosem na žáky
  • získaní trvalého přístupu k využívání multimediální knihovny výukových objektů, jejíž obsah budou moci aktivně ovlivňovat a tím prohlubovat a rozšiřovat své kompetence v oblasti ICT

Zapojení učitelů

Zapojení a motivace učitelů bude podnícena jednak možností používat ve výchovně vzdělávacím procesu inovativní ICT pomůcky, naučit se s nimi na základě zpracovaných výukových materiálů a realizovaného školení zacházet a účastnit se workshopů se zkušenostními aktivitami z práce s pomůckami a prezentováním příkladů dobré praxe, podílet se na obsahové náplni multimediální knihovny.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.