Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

Co konkrétního absolvování programu učitelům dále přinese?

 • Certifikát o absolvování programu v rámci DVPP, který je akreditován MŠMT

především však učitelé:

 • získají vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování a volbu účinných strategií v oblasti prevence sociálně patologických jevů u žáků,
 • zvýší své schopnosti aplikovat alternativní metodologické přístupy vedoucí ke zvyšování sociální kompetence zejména u žáků sociálně znevýhodněných, výchovně problémových, prospěchově neúspěšných,
 • zvýší schopnosti realizovat preventivní aktivity při působení na žáky v přirozených podmínkách škol,
 • o získají dovednost používat inovační metody, kterými povedou žáky ke zdravému životnímu stylu,
 • o získají dovednosti ve využívání netradičních forem práce se žáky a tím snížení výskytu projevů násilí, šikany, záškoláctví, xenofobie a rasismu mezi žáky i výskyt dalších patologických jevů,
 • o zvýší školní úspěšnost a sociální kompetenci žáků a vytvoří potřebné podmínky pro společnou integraci zejména výchovně problémových a sociálně znevýhodněných žáků,
 • o vytvoří model systému kooperace v oblasti prevence ve spolupráci s rodiči, orgány státní správy a samosprávy.
Motto: Vždy se učíme jen od těch, které milujeme.
J.W. Goethe

V čem budou spočívat některé konkrétní činnosti učitele - účastníka programu?

1. Učitelé budou seznámeni s metodami praktické diagnostiky žáků pro prevenci nežádoucích jevů

Při prvním tutoriálu programu, kdy budou účastníci seznámeni s obsahem programu "Management sociální práce se žáky základní školy" a s úkoly, které v rámci programu sociální práce budou se třídou žáků realizovat, budou učitelům předány dotazníky k testování stavu žáků na začátku programu sociální práce a na konci programu v oblasti sociální lability žáků a v oblasti životních postojů žáků. Účinnost preventivní intervence nežádoucích jevů bude vyhodnocována na základě změn u jednotlivých žáků v provedených dotazníkových šetřeních. Při jeho realizaci budou užity tyto metody praktické diagnostiky:

 • Dotazník sociální lability
 • Škála životních postojů a hodnot

Užitím Dotazníku sociální lability budou sledovány charakteristiky chování žáků škol a základních škol, tvořících konečnou cílovou skupinu, a to s těmito záměry:

 • chování nevykazující znaky sociální patologie,
 • zvýšené riziko k sociálně patologickému chování,
 • sociálně patologické chování s prvky antisociálních projevů,
 • antisociální chování se zvýšeným rizikem k delikventním tendencím,
 • chování vykazující znaky delikvence.

Dále budou zjišťovány postoje a hodnoty žáků základní školy charakterizující jejich životní styl ve smyslu rizik, podporujících výskyt sociálně patologického chování. Postoje a hodnoty jsou posuzovány využitím tzv. Indexu vlivu životních postojů a hodnot na chování jedince, který je diferencován do těchto tří kategorií:

 • chování motivované k pozitivní seberealizaci, vycházející ze životních postojů a hodnot, které jsou v mezích normy bez zjevných tendencí k sebedestruktivním projevům,
 • životní postoje a hodnoty vykazující zvýšené riziko k sociálně patologickému chování,
 • životní postoje a hodnoty vykazující vysoké riziko k sociálně patologickému chování.

Čas a práce, kterou učitelé budou muset vynaložit při testování žáků, bude odměněna částkou 500 Kč.

Motto: Kde se dotýkáte duše, léčíte tím, co jste, ne tím, co znáte.
S. Freud

2. Učitelé si osvojí realizaci programu sociální práce se žáky

V praktické části programu "Management sociální práce se žáky základní školy" bude pro učitele úkolem vytvořit preventivní program sociální práce se žáky vlastní třídy. Učitelé tento program vytvoří ještě během kurzu na základě provedení dvou testů u žáků z oblasti praktické diagnostiky pro sociální oblast.

Po ukončení kurzu budou učitelé základních škol podle programu, který respektoval zvláštnosti žáků zjištěné v diagnostikování, pracovat. Budou provádět se žáky aktivity, které se naučili jak v teoretické části kurzu, tak i v praktické části kurzu. Jedná se o aktivity zaměřené na rozvíjení sociálních kompetencí žáků, tj. komunikaci, spolupráci, besedy, sociální hry apod. Učitelé budou sledovat reakce žáků a změnu sociálního klimatu ve třídě.

Jaké budou Vaše náklady?

Učitelé se budou účastnit tří třídenních výcvikových programů

 • Jeden třídenní výcvikový program bude plně hrazen z prostředků projektu a bude realizován v rekreačním středisku v oblasti Beskyd,
 • Další dva třídenní výcvikové programy budou realizovány v blízkosti bydliště, a účastníci si sami budou hradit dopravu,

Co říci závěrem?

Projekt by měl napomoci ke zlepšení vztahů, klimatu ve třídě a ve školách a tím zmírnit výskyt některých sociálně patologických jevů a omezit předčasné ukončení školní docházky některých znevýhodněných žáků.

Cílem projektu je zkvalitnění vztahů mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem tak, aby škola byla místem vzájemného setkání a porozumění, kde vzdělání a výchova není nutným zlem, ale oboustranným obohacením všech zúčastněných. Prostě místem, ve kterém se dá nejen přežít, ale ve kterém nám může být (učitelům i dětem) příjemně a dobře.

Těšíme se na Váš zájem a na Vaši účast!

©2005 Ostravská univerzita