Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

Co bude základem programu?

Jde o střednědobý program s názvem "Management sociální práce se žáky základní školy", který vychází z teoretického základu aktivního sociálního učení.

Bude klást důraz na osobnostně a sociálně orientované vzdělávání.

Forma vzdělávání bude

 • teoretická formou distančního vzdělávání a
 • o praktická s výcvikem se zaměřením na žáka.

Jaká bude struktura programu?

a) Teoretická část bude obsahovat základní vědomosti s úzkou vazbou na praxi:

 • z prevence sociálně negativních jevů, nástin jejich řešení,
 • otázky z pedagogiky a vzájemné komunikace mezi učitelem a žákem,
 • z psychologie osobnosti, speciální pedagogiky,
 • z práva.
b) Výcviková část obsahuje aktivní sociální učení, tj. :
 • tréninkové nácviky,
 • řešení modelových situací,
 • situačně úkolové hry,
 • základní terapeutické techniky,
 • hraní rolí apod.
c) Praktická část obsahuje zpracování preventivního programu učitelem pro třídu, ve které bude speciální program uplatňovat ve vzájemné spolupráci se žáky.

Motto: Chceš-li uniknout tomu, co tě souží, musíš být ne jinde, ale jiný.
Seneca

Se kterými lektory se v průběhu programu setkáte?

Lektory budou:

 • PaedDr. Michal Kolář
 • Mgr. Ivana Bodláková
 • PhDr. Ivana Fialová,
 • Mgr. Judita Kachlová,
 • Mgr. Richard Kolibač
 • PhDr. Jiří Němec,
 • Taťána Niklová,
 • Bc. Lýdia Poláčková
 • PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Odborný garant: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

Jakou formou bude vzdělávání probíhat?

Aby učitelé nemuseli do programu dojíždět do krajského města, chceme převést nově zpracovanou teoretickou část programu do distanční formy. Potom bude stačit, když učitelé přijedou na tři tutoriály, tj. na vstupní, průběžný a na závěrečný. O termínu konání budeme včas informovat. Výcviková část bude formou tří třídenních pobytových programů, které budou ve dvouměsíčních intervalech.

Jaká bude délka trvání programu?

Program "Management sociální práce učitele se žáky základních škol" bude trvat 6 měsíců.

Kdy začne, kdy skončí, v jakých časových intervalech bude probíhat?

Ve dvouměsíčních intervalech bude probíhat praktická část výcviku - jedná se o tři třídenní programy - v rámci kterých si učitelé osvojí a prohloubí praktické dovednosti, budou řešit modelové situace, základní terapeutické techniky.

Kromě toho v průběhu těchto 6 měsíců proběhnou 3 tutoriály - jedná se o jednodenní přednášky tutorů - autorů studijních opor, které budou doplňovat studijní opory určené k distančnímu vzdělávání.

Co je podstatou distančního vzdělávání?

Distanční vzdělávání šetří čas studujících, protože nemusejí dojíždět na přednášky a semináře a tím šetří nejen svůj čas, ale i případné cestovní náklady. Studijní materiály pro teoretickou část budou převedeny po vytištění do formy distanční opory a potom již mohou studovat. Takto lze však absolvovat pouze teoretickou část projektu, nikoli druhou část, která bude výcviková. Metodologie distančního vzdělávání má svá specifika a zpracování programu do distanční formy je velmi náročné. Značně však šetří čas distančně studujícím, kteří mohou studovat kdykoli a kdekoli.

Teoretická část programu "Management sociální práce se žáky základní školy" bude tedy převedena do systému, který bude řídit vzdělávání učitelů prostřednictvím internetu. Toto vše zajistí Ostravská univerzita v Ostravě s přihlédnutím k tomu, že v současné době učitelé základních škol absolvovali v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání základní kurzy počítačové gramotnosti a na každé základní škole je přístup k internetu dostupný. Ostravská univerzita má pro teoretickou část programu k dispozici elektronický systém pro řízení tohoto typu studia.

 • o systém eLearning Server 3000 byl zakoupen, přeložen do českého jazyka a implementován na univerzitě v rámci projektu Phare 2000.

©2005 Ostravská univerzita