O projektu
 
Realizátor projektu
 
Pracovní setkání
 
Dílčí výstupy
 
Související publikace
 
home

Vzdělávací program

Vzdělávací program je členěn na 3 základní tématické celky - skupiny:

Skupina I Metody sociální práce a sociální služby, standardy kvality v sociálních službách (modul 1, 2 a 13)
Skupina II Ekonomika, mapování potřeb a kvalita služeb (modul 3 až 10 a 13)
Skupina III Rozvoj osobnosti, praktické dovednosti (modul 11,12 a 13)

 

Tématické celky obsahují celkem 13 modulů (tj. předměty)

Modul 1 Metody sociální práce a sociální služby, standardy kvality v sociálních službách
Modul 2 Právo
Modul 3 Zdravotní rizika práce s některými problémovými skupinami
Modul 4 Komunitní plánování, strategické plánování
Modul 5 Síťování
Modul 6 Mapování potřeb klientů a poskytovatelů, práce s databází
Modul 7 Evaluace služeb a systémy zajišťování kvality
Modul 8 Možnosti čerpání finančních prostředků pro projekty podporující osoby společensky nepřizpůsobené
Modul 9 Řízení lidských zdrojů
Modul 10 Rovné příležitosti
Modul 11 Komunikační dovednosti
Modul 12 Supervize a duševní hygiena
Modul 13 Praktické semináře

 

Anotace modulů (předmětů)

Modul 1
Metody sociální práce a sociální služby, standardy kvality v sociálních službách

Cílem vzdělávacího modulu je uvést účastníky vzdělávacího programu do základů problematiky sociální práce. Společně s účastníky vzdělávacího programu bude diskutována problematika vymezení sociální práce, základní cíle, dilemata a principy disciplíny a jejich vztah k profesi metodika a koordinátora péče o občany společensky nepřizpůsobené. Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s jednotlivými typy intervencí v sociální práci - se základy sociální práce s jednotlivcem, rodinou a skupinou. Větší pozornost bude věnována komunitní sociální práci vzhledem k využitelnosti v praxi s cílovou skupinou občanů tzv. společensky nepřizpůsobených. Modul je rovněž zaměřen na orientaci v systému sociálních služeb s ohledem na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na aplikaci standardů kvality sociálních služeb v praxi.
 

Modul 2
Právo

Metodici i koordinátoři péče o občany společensky nepřizpůsobené vedle toho, že jsou sociálními pracovníky, kteří musí ovládat odbornou stránku práce s klienty, plní také roli úředníků vykonávajících v přenesené působnosti státní správu. Proto je nezbytné, aby disponovali širokým přehledem o právní úpravě všech oblastí souvisejících s jejich odbornou činností. Zatímco v některých oblastech (např. občanskoprávní problematika či rodinné právo) postačí pouze základní znalosti, v jiných oblastech (např. sociální péče či podstatná část trestněprávní úpravy) je nezbytná detailní znalost právní úpravy přímo ovlivňující jednotlivé jimi vykonávané činnosti. Cílem modulu je seznámit metodiky a koordinátory se základy právní úpravy sociální péče, s ústavněprávními východisky, související úpravou trestního práva hmotného a procesního, jakož i s právní úpravou vztahů rodinných a sociálně-právní ochranou a dalšími souvislostmi vyplývajícími pro jejich činnost z platné právní úpravy. Všechny uvedené oblasti právní úpravy budou vykládány a interpretovány ve vztahu k praktické náplni činnosti metodika, resp. koordinátora. Absolvováním modulu právo získají tito základní ucelený přehled o platné právní úpravě v předmětných oblastech, jakož i o právech a povinnostech svých kolegů z praxe - probační a mediační služba, neziskový sektor poskytovatelů sociálních služeb apod.
 

Modul 3
Zdravotní rizika práce s některými problémovými skupinami

Sociálně nepřizpůsobené skupiny obyvatel mají ve srovnání s obecnou populací svá specifika nejen v oblasti sociální, ale pravděpodobně ve větší míře i v oblasti zdravotní. V pohledu na zdravotní stav příslušníků problémových skupin lze definovat tři různé roviny: (1) zdraví samotných nepřizpůsobených jedinců a míra vlastní odpovědnosti za jeho stav, (2) práce kontaktních osob s jedinci problémových skupin a její rizikovost z hlediska možného postižení zdraví, (3) koexistence problémových skupin s obecnou populací a následná zdravotní rizika. V rámci modulu budou sledovány tyto tři roviny u skupiny osob bez přístřeší a u alkoholiků jako nejpočetnějších a z hlediska zdravotních rizik nejvýznamnějších problémových skupin. Zmíněny budou další početnější toxikománie. Zdůrazněna bude problematika prevence, a to zejména s ohledem na zdravotní stav žen, matek a celé populace.
 

Modul 4
Komunitní plánování, strategické plánování

Cílem modulu komunitní plánování/strategické plánování je přiblížit jeho účastníkům problematiku využití prvků plánovacích procesů nejen v rámci vnitřního prostředí organizací poskytovatelů sociálních služeb, ale také upozornit na problematiku plánování služeb v širším kontextu prostředí - tj. komunity (obce). Vzdělávací modul je proto rozdělen na 2 dílčí části: v první části budou účastníci seznámeni s pojmem komunitního plánování, jeho cíli, principy, přínosy, účastníky. Pozornost bude věnována předpokladům, které musí být naplněny, aby se komunitní plánování mohlo uskutečnit a stručnému přehledu historie komunitního plánování sociálních služeb na území ČR a zamyšlení se nad jeho aktuálním stavem a možnostmi. Důraz pozornosti bude zaměřen na seznámení se s jednotlivými etapami komunitního plánování, při kterém bude vycházeno z praktických zkušeností ze zavádění komunitního plánování sociálních služeb v různých městech ČR. V druhé části budou účastníkům vzdělávacího modulu nabídnuty různé metody a techniky strategického plánování, které mohou být využívány v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb.
 

Modul 5
Síťování

V rámci modulu se účastníci seznámí s postupy síťové analýzy a způsoby práce v rámci sítí. Nejprve budou seznámeni s definicí sítě a jejími základními charakteristikami. V tématu druhy sítí bude pozornost věnována především problémovým či tematickým sítím a organizačním sítím, které budou účastníci ve své práci nejčastěji využívat. Klíčovým tématem kurzu je síťová analýza, která se využívá především u výše zmíněných druhů sítí. Při síťové analýze zkoumáme možnou roli jednotlivých subjektů při řešení problému, hledáme partnery pro spolupráci, předcházíme duplicitní práci (zjistíme například, že někdo už ve věci něco podnikal), identifikujeme možné překážky, minimalizujeme opozici a formulujeme strategii pro dosažení našeho cíle. Postup při síťové analýze bude nacvičován ve skupinách, které budou pracovat na modelových příkladech. Síťová analýza bude obohacena o přehled hlavních metod tvorby sítí, které koordinátoři sociální péče o tzv.společensky nepřizpůsobené a jejich metodici mohou využívat. Důraz bude opět kladen především na praktické uplatnění a procvičení těchto metod.
 

Modul 6
Mapování potřeb klientů a poskytovatelů, práce s databází

V rámci modulu se účastníci seznámí se základy výzkumných metod a technik, které umožňují analýzu potřeb cílové populace i poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Modul rozvine schopnost vyhledávat, získávat a zpracovávat data, znát jejich výpovědní hodnotu a limity. Seznámí účastníky s interpretací nesystemizované informace a rozdíly kvalitativních a kvantitativních metod. Naučí je vyvozovat závěry, mapovat a vyhodnocovat aktuální stav sociálních služeb. Dále je seznámí s oblastí zadávání výzkumů a jejich kritickou reflexí, interpretací výsledků a kontrolou kvality. Hlavní část modulu se zaměří na analýzu potřeb tj. vzdělávacích, organizačních a dalších v oblasti poskytování sociálních služeb. Seznámí s technikami využitelnými při analýze potřeb. Vymezí, co lze považovat za potřebu a rozliší jejich druhy. S oblastí potřeb bezprostředně souvisí návrhy navazujícího programu rozvoje organizací a další vzdělávací programy.
 

Modul 7
Evaluace služeb a systémy zajišťování kvality

Vzhledem k tomu, že se metodici a koordinátoři účastní vyhodnocování funkčnosti a efektivity sociálních služeb, budou v rámci modulu „Evaluace služeb a systémy zajišťování kvality“ seznámeni s evaluačním myšlením, systémy zajišťování kvality jako s efektivními prostředky, jak přispívat ke provádění kvalitních sociálních služeb jak z pohledu jejich uživatelů, tak profesionálů poskytujících sociální služby a veřejnosti, která sociální služby podporuje. Účastníkům modulu budou přiblíženy jednotlivé typy, metody, koncepty evaluace, se kterými se mohou setkat a které mohou uplatňovat v praxi v rámci projektového myšlení, plánování nových sociálních služeb, či v roli zadavatele evaluačního výzkumu apod. V modulu bude také diskutována problematika, za jakých podmínek evaluační aktivity mohou přinést užitek, jak posuzovat kvalitu provedených evaluací. Modul bude zakončen problematikou benchmarkingu.
 

Modul 8
Možnosti čerpání finančních prostředků pro projekty podporující osoby společensky nepřizpůsobené

Účastníci modulu získají základní informace o možnostech financování projektů se zaměřením na osoby společensky nepřizpůsobené ze zdrojů státních institucí, nadací. Dále získají informace o základní struktuře Evropské sociálního fondu, implementační struktuře, podporovaných aktivitách, strategických dokumentech a legislativě spojené s fungováním Evropského sociálního fondu a o možnostech získání finančních prostředků z  konkrétních opatřeních Evropského sociálního fondu pro cílovou skupinu osoby společensky nepřizpůsobené. V rámci modulu se účastníci seznámí se základními zásadami psaní projektů, získají základní informace týkající se žádosti o poskytnutí finančního prostředku z Evropského sociálního fondu. Účastníci si budou moci v rámci tohoto modulu osvojit základní dovednost důležitou pro napsání úspěšného projektu. Na závěr modulu získají praktické informace - příklady dobré praxe, důležité pro předání dalším subjektům, se kterými účastníci spolupracují při začleňování osob společensky nepřizpůsobených.
 

Modul 9
Řízení lidských zdrojů

Účastníci se v tomto modulu seznámí se základními pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů, osvojí si zásady efektivního vedení a prohloubí své manažerské dovednosti. Modul se skládá z několika tematických bloků: objasnění základních pojmů, styly vedení, motivace a týmová práce. Každý blok zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. V teoretické části dostanou účastníci základní informace formou krátkých výkladů. Důraz bude kladen zejména na prezentaci zásad využitelných v praxi účastníků. V praktické části si účastníci vyzkouší uplatnění nových poznatků prostřednictvím cvičných úkolů a nácviku modelových situací. Důležitým prvkem bude práce v malých skupinkách, na které bude možné názorně ukázat kooperaci v rámci týmu. Řešení vybraných modelových situací a úkolů bude doplněno o zpětnou vazbu s využitím videokamery. V neposlední řadě budou mít účastníci příležitost k reflexi k vlastních zkušeností a přístupů. Získané znalosti a dovednosti přispějí k osobnímu rozvoji samotných účastníků tím, umožní lepší porozumění širšímu kontextu jejich práce a pomohou při řešení pracovních úkolů. Metodici a koordinátoři dostanou příležitost k systematické sebereflexi, na jejímž základě budou moci dále plánovat svůj profesní růst. Manažerské dovednosti uplatní zejména při spolupráci s dalšími subjekty (např. v rámci komunitního plánování nebo při vytváření a případném řízení projektových týmů) a při řešení problémů. Metodici navíc využijí získané znalosti a dovednosti při metodickém vedení koordinátorů.
 

Modul 10
Rovné příležitosti

Rovné příležitosti jako jeden z principů demokratické společnosti se stávají hlavní prioritou politik členských států Evropské unie, tedy i České republiky. Tato kapitola se bude zabývat konceptem rovných příležitostí na trhu práce a s ním propojenými oblastmi (vzdělávání, rodina aj.). Po krátkém uvedení do problematiky a objasnění základních pojmů souvisejících s rovnými příležitostmi, jakými jsou diskriminace, marginalizace, segregace, nejprve představíme oblast ageismu, jeho projevy, možnosti jeho překonání. Dalším tématem, jímž se budeme zabývat, je postavení etnických menšin na českém trhu práce a faktory toto postavení ovlivňující (jako je kulturní kapitál, přístup ke vzdělávání atd.). V posledním okruhu věnujeme významnou pozornost rovným příležitostem žen a mužů. Zde představíme koncept segregace profesí, diskriminace na základě pohlaví a její formy, možnosti skloubení práce a rodiny, především však bude věnována pozornost praktickým doporučením. Každá ze tří částí obsahuje mj. příklady dobré praxe, způsoby prosazování rovnosti příležitostí a jejich aplikaci na praxi.
 

Modul 11
Komunikační dovednosti

Účastníci se v tomto modulu seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky, osvojí si principy úspěšné komunikace a prohloubí své komunikační dovednosti. Komunikační dovednosti budou postupně rozpracovány v kontextu situací, ve kterých je metodici a koordinátoři budou pravděpodobně nejčastěji využívat ve své práci. Jednotlivé části modulu se budou věnovat těmto tématům: vedení porad, facilitace skupinové práce, řešení konfliktů, vyjednávání a mediace, prezentační dovednosti a komunikace s osobami po výkonu trestu odnětí svobody a mladými dospělými. Modul obsahuje teoretické části, ve kterých účastníci dostanou základní informace formou krátkých výkladů. Důraz bude kladen zejména na prezentaci zásad využitelných v praxi účastníků. Na tyto teoretické části navazují praktické části, v nichž si účastníci vyzkouší uplatnění nových poznatků prostřednictvím řešení úkolů a nácviku modelových situací. Důležitým prvkem bude práce ve dvojicích a  malých skupinkách, na které bude možné procvičit komunikační dovednosti. Řešení vybraných modelových situací a úkolů bude doplněno o zpětnou vazbu s využitím videokamery. V neposlední řadě budou mít účastníci příležitost k reflexi k vlastních zkušeností a přístupů.

Získané znalosti a dovednosti uplatní účastníci ve všech situacích, kdy jednají s druhými lidmi. Metodici a koordinátoři využijí tyto znalosti zejména při jednání s dalšími subjekty, při vedení pracovních schůzek a porad, v rámci komunitního plánování, při řešení problémů a konfliktních situací a v neposlední řadě při plánování svého dalšího profesního rozvoje.
 

Modul 12
Supervize a duševní hygiena

Nároky kladené na profesionální výkon sociální práce jsou značné, proto je třeba, aby sociální pracovníci uměli hledat různé zdroje podpory. Důležitým podpůrným a rozvojovým mechanismem je supervize, která se dnes stává přirozenou součástí profesního života sociálních pracovníků i jiných exponovaných profesí. Modul uvádí frekventanty do tématiky supervize: nabízí její definice, dělení, funkce a cíle, objasňuje pozice supervizora a supervidovaného.Dále předkládá stručnou historii supervize a seznamuje s jejím kontextem v České republice. Rozpracována je otázka zavádění a rozvoje supervizní praxe v organizaci a rovněž tvorba supervizní smlouvy (kontraktu). Součástí modulu je i praktická ukázka skupinové supervize. Prostřednictvím modulu frekventanti nahlédnou také do oblasti duševní hygieny - seznámí se s jejími možnostmi a uplatňováním v rámci profese. Důraz je kladen na využívání relaxace jako zdroje prevence syndromu vyhoření. V rámci modulu si frekventanti sami vyzkouší některé z druhů relaxací (autogenní trénink, řízenou imaginaci). Pomocí sebeposuzovacího dotazníku, který sleduje syndrom vyhoření, zjistí frekventanti svoji náchylnost ke stresu a syndromu vyhoření a dozvědí se, jak se podílí organizace na vzniku tohoto syndromu a jaké jsou možnosti řešení.
 

Modul 13
Praktický seminář

Cílem praktického semináře je propojení obsahů vzdělávacího kurzu a Metodické příručky pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv.společensky nepřizpůsobené s konkrétní praxí jednotlivých účastníků. V rámci praktického semináře budou účastníci prezentovat projekty na zadané témata. Jejich projekty by se měly zabývat tématem či činností, které je pro ně aktuální a vychází z jejich konkrétních pracovních aktivit a podmínek. Projekt budou účastníci zpracovávat během celého trvání kurzu a to buď individuálně nebo ve skupinách. Pro každé téma projektu předem obdrží předepsanou strukturu. V rámci praktického semináře proběhne k jednotlivým prezentovaným projektům diskuse a jejich zpracovatelé dostanou zpětnou vazbu od členů skupiny a od lektora. Důraz bude kladen na rozvoj praxe, která naplňuje obsah Metodické příručky pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv.společensky nepřizpůsobené.

Témata projektů pro koordinátory: tvorba adresáře poskytovatelů služeb, zmapování a vyhodnocení aktuálního stavu poskytovaných služeb v regionu pro danou cílovou skupinu s důrazem na tvorbu mapy služeb, zmapování a vyhodnocení aktuálního stavu poskytovaných služeb v regionu pro danou cílovou skupinu s důrazem na vyhodnocení funkčnosti a efektivity služeb, vytvoření sítě sociálních služeb, návrh řešení konkrétní problémové situace, zmapování a vyhodnocení potřeb uživatelů, návrh řešení zabezpečení služeb v regionu s využitím prostředků evropských strukturálních fondů, projekt konkrétní formy spolupráce s dalšími subjekty.

Témata pro metodiky: metodické vedení s důrazem na pravidelná setkání s koordinátory a poskytování konzultací, vzdělávání koordinátorů podle jejich aktuálních potřeb.