O projektu
 
Realizátor projektu
 
Pracovní setkání
 
Dílčí výstupy
 
Související publikace
 
home

O projektu

"Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené" je veřejná zakázka zadaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Odborem sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Důvodem realizace projektu je snaha zlepšit celkovou situaci v oblasti metodického vedení a koordinace poskytování služeb pro osoby tzv. společensky nepřizpůsobené.

Reformou veřejné správy a především zánikem okresních úřadů byly vyvolány změny v činnosti a působnosti zaměstnanců působících v oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. V rámci přenesené působnosti byla na obcích s rozšířenou působností nově ustanovena funkce koordinátora. Výkon a rozsah této funkce nebyl a dosud není zcela zřejmý a často dochází ke kumulování s jinými agendami. Obdobná situace je i u metodiků, kteří mají zajišťovat metodické vedení zmíněných koordinátorů. Systém výkonu přenesené působnosti v oblasti sociální péče o danou cílovou skupinu je neefektivní. Od provedené reformy veřejné správy se podnes nepodařilo nastavit systém na takovou úroveň, která by byla dostačující.

MPSV se rozhodlo vzniklý problém řešit a za účelem optimalizace a zefektivnění systému metodického vedení a koordinace poskytování služeb pro osoby tzv. společensky nepřizpůsobené vyhlásilo veřejnou zakázku. Do výběrového řízení se přihlásilo několik subjektů z nichž byla vybrána Ostravská univerzita v Ostravě, která se zavázala k realizaci veřejné zakázky v jejíž průběhu budou dopracovány kompetence metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. Kompetence jasně vymezí rozsah výkonu činností obou ustanovených funkcí, což je zásadní pro zmíněné pracovníky, místní samosprávy, ale i další zainteresované subjekty, které s danou cílovou skupinou pracují (např. Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR, zdravotnická zařízení). Pro výkon těchto funkcí budou zpracovány metodické příručky (metodiky). Zpracované metodiky upraví způsob a postupy vykonávaných činností.

Bude vytvořen vzdělávací program, jež bude akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Podle tohoto vzdělávacího programu budou vyškoleni metodici a koordinátoři sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené. Vzdělávací program bude Ministerstvo vnitra ČR po ukončení realizace projektu používat pro vzdělávání obou typů pracovníků. Po absolvování vzdělávání (po úspěšném ukončení vzdělávacího programu) budou jak metodici, tak koordinátoři sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené vybaveni nezbytnými znalostmi a dovednostmi (organizační, komunikační, mediační, manažerské, plánovací dovednosti atd.), které jim umožní zabezpečit kvalitní a systematické poskytování a plánování sociálních služeb pro osoby společensky nepřizpůsobené.

Bude nastaven systém toku informací důležitých pro efektivní fungování systému a informací využitelných pro možnosti čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) v současném i dalším programovacím období.

Důležitým výstupem projektu bude získání podrobných údajů o poskytovaných službách a funkčnosti systému sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené v jednotlivých regionech a vytvoření databáze zahrnující tyto údaje.