home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Aktuality

Konference Soft kompetence v informační společnosti

Ostravská univerzita v Ostravě pořádá v rámci projektu odbornou konferenci s mezinárodní účastí na téma SOFT KOMPETENCE V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI. V hotelu Zámek Zábřeh v Ostravě-Zábřehu se sejdou odborníci na sociální a mediální komunikaci, počítačové dovednosti a marketingové strategie nejen z Ostravské univerzity v Ostravě a VŠB-TU, ale i z vysokých škol v Praze, Zlíně, na Slovensku a v Polsku.
více...
13. 03. 2008

Prezentace závěrečné práce II. běhu studia

Jak využít marketingové postupy v praxi vybrané instituce, a tedy přispět k jejímu rozvoji, to bylo hlavní náplní závěrečné práce těch studentů, kteří absolvovali všechny tři nabízené moduly kurzu KIMKA. Svou prezentací uzavřeli studium II. běhu, do něhož se přihlásilo 152 zájemců. Studium ukončilo 78 vysokoškoláků, z nichž 18 vypracováním a obhájením své závěrečné práce splnilo podmínky k získání diplomu. Prezentované práce obsáhly široké spektrum skutečných či fiktivních organizací a firem – od advokátní kanceláře, přes kosmetickou a dopravní firmu, knižní velkoobchod, školská a sociální zařízení, PR mladé herečky, virtuální půjčovnu vzducholodí či seznamovací kancelář a nabídku služeb zaměstnaným ženám. V období jednoho roku (únor 2007 – únor 2008) se uskutečnily dva studijní běhy, jejichž účastníky byli lidé vysokoškolského vzdělání, nejrůznějších profesí a zaměření i širokého věkového spektra.
28. – 29. 02 . 2008

Pokračováním 3. úrovně byla uzavřena výuka druhého běhu kurzů ve všech modulech

31. 01. - 02. 02. 2008

Zadání závěrečné práce

Cílem závěrečné práce je ověřit a prezentovat znalosti a dovednosti, které student získal během absolvování kurzu. Student připraví a před komisí předvede desetiminutovou prezentaci s využitím aplikace MS PowerPoint. Obsahem závěrečné práce je marketingová analýza a plán vybrané instituce.
více...
17. 01. 2008

Ve všech modulech druhého běhu kurzů zahájení výuky 3. úrovně

10. – 12. 01. 2008

Ve všech modulech druhého běhu kurzů zahájení výuky 2. úrovně

22. – 24. 11. 2007

Pokračování výuky v 1. úrovni všech modulů druhého běhu kurzů

8. – 10. 11. 2007

Prezentace závěrečné práce

Závěrečnou práci vypracovali a prezentovali před komisí ti účastníci pilotního běhu studia, kteří absolvovali všechny tři nabízené moduly kurzu KIMKA. Jejím obsahem byla marketingová analýza a plán vybrané instituce i její komunikace s veřejností. Všech dvanáct předkladatelů závěrečné práce využilo na výtečnou získané poznatky z oblasti sociální, mediální, elektronické a marketingové komunikace. Pomocí aplikaci MS Power Point představili své vlastní firmy nebo ty, v nichž pracují. Někteří si zvolili i zcela fiktivní organizace či instituce. Slavnostní předání diplomu bylo závěrečnou tečkou za více než půl ročním studiem.
20. 10. 2007

Slavnostní zahájení výuky druhého běhu studia

Na slavnostním zahájení se účastníkům kurzu představil realizační tým projektu. Poté zájemci o elektronickou komunikaci zcela zaplnili dvě počítačové učebny. Na programu byly informační a komunikační systémy.
11. – 13. 10. 2007

Pokračování výuky 3. úrovně ve všech modulech

Mimořádnou příležitost setkat se s naším předním odborníkem na média měli posluchači modulu Efektivní komunikace. Poslední přednáška byla věnována právě mediální komunikaci, o níž zasvěceně hovořil Doc. PhDr. Jan Jirák, proděkan fakulty a člen katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věcí UK v Praze.
4. – 6. 10. 2007

Uzavření přihlášek

S mimořádným zájmem vysokoškolské veřejnosti se setkala nabídka druhého běhu kurzů komunikačních, informačních a marketingových kompetencí. Do každého modulu se přihlásilo téměř pět desítek zájemců. Většina z nich si chce rozšiřovat své znalosti ve všech třech nabízených modulech. Studium bude uzavřeno v únoru 2008.
25. 9. 2007

Druhý běh studia

Projekt KIMKA zahajuje 11.- 13. října 2007 druhý běh kurzů. Informace o tom vysokoškolská veřejnost najde v inzertních rubrikách MF Dnes, Moravskoslezského deníku, v měsíčníku Ostravská radnice a na webových stránkách projektu. Přihlášky se přijímají do 25. 9. 2007.
 

Ve všech modulech zahájení výuky 3. úrovně

6. – 8. 9. 2007

Pracovní workshop

Realizační tým projednal přípravu 2. běhu studia, který bude zahájen v říjnu 2007, organizaci odborné konference na téma Soft kompetence v informační společnosti, vydání učebních textu, profil závěrečné práce studentů I. běhu studia a další organizační záležitosti.
7. 6. 2007

Pokračování výuky 2. úrovně ve všech modulech

17. – 19. 5. 2007

Ve všech modulech zahájení výuky 2. úrovně

19. – 21. 4. 2007

Příspěvek na vědecké konferenci v Trnavě (Slovensko)

Účast na vědecké konferenci, kterou na téma Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti pořádala při příležitosti oslav 10. výročí založení univerzity Fakulta masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě ve spolupráci s Kabinetem divadla a filmu SAV v Bratislavě. Příspěvek "Propagace a publicita jako součást mediálních kompetencí řešitelů projektu Kimka" přednesla členka projektového týmu Mgr. Marcela Lindertová.
12. - 13. 4. 2007 Smolenice

Pokračování výuky ve všech modulech

Uzavření vzdělávání v 1. úrovni jednotlivých modulů. V testu spokojenosti, který účastníci kurzů vyplnili, většinou vyslovili uznání přednášejícím a ocenili dosud získané informace.
15. – 17. 3. 2007

Slavnostní zahájení výuky ve všech modulech

Projektový tým v čele s vedoucí projektu Doc. PaedDr. Evou Polákovou, Ph.D. se představil zájemcům o studium a zahájil výuku 1. úrovně v jednotlivých modulech.
15. – 17. 2. 2007

Pracovní workshop

Realizace pracovního jednání za účasti dalších zájemců o spolupráci na projektu KIMKA.
25. – 26. 1. 2007

Schůzka realizačního týmu

Zhodnocení období realizace projektu k lednu 2007, postup plnění navazujících úkolů. Příprava pracovního workshopu.
10. 1. 2007

Přihlášky

Přijímání přihlášek ke studiu se uzavřelo dne 15. prosince 2006. Zájem o kurzy projektu KIMKA projevilo 34 absolventů všech typů vysokých škol. Většina z nich chce absolvovat všechny tři nabízené moduly od první úrovně.
15. 12. 2006

Monografie

Vydána úvodní studie k projektu KIMKA v nákladu 100 kusů. Editorem osmdesáti tří stránkové publikace je vedoucí projektu Doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD. Autory jsou odborní garanti jednotlivých modulů. Monografický sborník studií byl vydán s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR.
11. 12. 2006

Schůzka realizačního týmu

Revize plnění stanovených úkolů, příprava dalšího období realizace projektu.
8. 12. 2006

Publicita

Tiskové informace o projektu KIMKA vyšly v deníku MF Dnes a Moravskoslezském deníku, v týdeníku Moravskoslezské listy a měsíčníku Ostravská radnice. Celý týden byl vysílán příspěvek natočený s prorektorkou OU Doc. RNDr. Janou Kapounovou, CSc., zástupkyní vedoucí projektu a manažerkou projektu Michaelou Zmrzlíkovou v magazínu Periskop regionálního vysílání kabelové televize Karneval, který přebírá také televize UPC.

Elektronické informace

Nabídka kurzů projektu KIMKA byla zaslána e-mailovou poštou na 29 státních, vzdělávacích a osvětových institucí a neziskových organizací. O možnostech studia bylo informováno také 42 gymnázií v Moravskoslezském kraji a 23 radnic ostravských městských obvodů.
24. 11. 2006

Tisková beseda

Realizační tým projektu Evropské Unie KIMKA informoval novináře o potřebnosti zvyšování komunikačních, informačních a marketingových kompetencí absolventů vysokých škol, o profilu studia i jeho organizaci. Tisková beseda se uskutečnila v 10.00 hodin v zasedací místnosti auly OU na ul. Českobratrské.
9. 11. 2006

Leták

Vydání 350 kusů propagačního letáku se základními informacemi včetně obsahové náplně jednotlivých modulů projektu KIMKA. Partnerovi VŠB-TU předáno 100 kusů.
6. 11. 2006

Příprava tiskové besedy

Pozvánky na tiskovou besedu byly zaslány 15 redakcím celostátních i regionálních sdělovacích prostředků. Vzhledem k uzávěrkám měsíčních periodik městské a krajských samospráv dostaly noviny Ostravská radnice a noviny krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského tiskovou zprávu.
30. 10. 2006

Schůzka realizačního týmu

Návrh na organizaci výuky, studijní plán, organizační zajištění tiskové besedy.
26. 10. 2006

Schůzka realizačního týmu

Příprava úvodní studie projektu, dopracování podrobné osnovy studia. Spolupráce s partnerem.
13. 10. 2006

Schůzka realizačního týmu

Příprava další publicity projektu, obsahový i grafický návrh letáku, organizace tiskové besedy.
6. 10. 2006

Spuštěny WWW strany projektu

Dnes byl spuštěn web projektu "Komunikační, informační a marketingové kompetence absolventů vysokých škol". Snad se vám bude líbit.
28. 09. 2006

Schůzka realizačního týmu

Pracovní jednání s partnerem projektu VŠB – TU (Ing. Kapias). Seznámení s možnostmi realizace autodiagnostických testů.
21. 7. 2006

Schůzka realizačního týmu

Příprava harmonogramu pro nejbližší období řešení projektu.
10. 7. 2006

Schůzka realizačního týmu

První pracovní schůzka po přijetí žádosti o finanční podporu z OP RLZ.
29. 6. 2006

© Ostravská univerzita 2006 - 2019