home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Efektivní komunikace

Účastníci studia si v jeho průběhu osvojí znalosti a dovednosti ze čtyř oblastí: Kontexty sociální komunikace, Typy sociální komunikace, Techniky efektivní sociální komunikace, Mediální komunikace, a to v závislosti na zvládnuté úrovni kompetencí. Celý modul Efektivní komunikace je rozdělen do třech úrovních.

Úroveň 1

I. Kontexty sociální komunikace

 • Vývoj lidské komunikace
 • Komunikační modely technický model
  • sociální interakční model
 • Sociální komunikace
  • základní charakteristika
  • poznej sám sebe

II. Typy sociální komunikace

 • Nonverbální komunikace
  • mimika
  • gestika
  • posturologie
  • kinezika
  • haptika
 • Verbální komunikace
  • mluvená (cíl, obsah, jazyk, paralingvistické prvky)
  • písemná verbální komunikace (styly, typy)

III. Mediální komunikace

 • Epocha masové komunikace
 • Vývoj masmédií
 • Tisk, telegraf, telefon, rozhlas
 • Film, televizní vysílání
 • Mediální etika

Úroveň 2

I. Kontexty sociální komunikace

 • Sociální komunikace –opakování poznatků
 • Etika a společnost, etické kodexy
 • Společensko-právní aspekty komunikace
 • Zásady efektivní komunikace
  • trénink základních dovedností

II. Typy sociální komunikace

 • Verbální komunikace
  • diadický dialog, model rozhovoru, otázky
 • Typy osobnosti
  • charakteristika, identifikace, sebeidentifikace

III. Techniky efektivní sociální komunikace

 • Empatie, vzájemné ovlivňování, pozitivní, negativní, manipulace
 • Asertivita

IV. Mediální komunikace

 • Elektronická komunikace, telematická média
 • Obsah mediálního komunikátu
 • Vliv masmédií na vývoj společnosti, mediální účinky

Úroveň 3

I. Kontexty sociální komunikace

II. Typy sociální komunikace

 • Sociální komunikace –opakování poznatků
 • Efektivní nonverbální komunikace
 • Verbální komunikace
  • skupinový rozhovor, diskuze
  • jazyková komunikace v multikulturním prostředí

III. Techniky efektivní sociální komunikace

 • Přesvědčování, vyjednávání
 • Zvládání konfliktů

IV. Mediální komunikace

 • Teorie masmediálního vlivu
 • Masmediální výzkumy a výzkumné metody
 • Význam, funkce a úlohy masmédií v marketingové komunikaci
 • Mediální manipulace

Závěrečná prezentace studenta

© Ostravská univerzita 2006 - 2019