Centrum pregraduálních praxí
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory


 

Cíl projektu

  • Zlepšit uplatnitelnost absolventů učitelských oborů na trhu práce
  • Posílit konkurenceschopnost současných pedagogů na trhu práce
  • Podpořit flexibilitu a kreativitu absolventů a pedagogických pracovníků
  • Usnadnit orientaci ve vysokoškolském studiu a vědních oborech zájemcům o studium
  • Vytvořit nabídku dalšího kompetenčního studia pro akademické pracovníky VŠ a ostatní pracovníky VŠ
  • Přispět k osobnímu rozvoji studentů VŠ, absolventů VŠ, pedagogů ZŠ a SŠ, zájemcům studium, akademických pracovníků VŠ a ostatních pracovníků VŠ v oblasti soft-skills.

Cesta k cílům

Cíl bude realizován prostřednictvím inovace obsahu a podpory praxí na základě zpracovaného reflexního modelu v rámci spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, vytvořením systému poradenství na základě poptávky reálné školské praxe (práce s talentovanými žáky aj.) a poptávky trhu práce, restrukturalizací podpůrného systému praxí budoucích zaměstnavatelů a tvorbou a vyhodnocováním systému zajišťování kvality, vycházejícího z požadavků reálné pedagogické praxe a poptávky pracovního trhu.

Celkovým výstupem projektu bude komplexní systém praktické přípravy, jehož produktem bude flexibilní absolvent s dobrým uplatněním na trhu práce. Hlavním výstupem projektu bude vytvořena stabilní a funkční platforma s posílenými vzájemnými vztahy VŠ se ZŠ a SŠ v úrovni přípravy budoucích pedagogů, poradenských služeb a aktivit, podpory talentovaných žáků, popularizace jednotlivých vědních oborů a propagace studia na VŠ studia s ohledem na uplatnitelnost absolventů.

Úzkou spolupráce mezi odbornou veřejností VŠ, ZŠ a SŠ chceme docílit obousměrné prostupnosti požadavků a potřeb reálné školské praxe, a tak lépe připravit absolventy učitelských a pedagogických studijních oborů v jednotlivých kompetenčních oblastech (soft skills). Realizací projektu chceme změnit způsob spolupráce z polohy koexistenční do polohy kooperace.

Systém je tvořen: inovovanou podobou praxí v reflektivním modelu vč. nového systému vyhodnocování kvality (vycházející z inovací teoretických disciplín studijních programů), poradenskou činností a kompetenčně rozšiřující přípravou pro cvičné učitelé, sítí středisek praxe.

Aktualizace: 24. 08. 2009


©2008 Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt