Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Charakteristika Euroasijského akademického fóra (EAAF)

Euroasijské akademické fórum je výsledkem několikaleté spolupráce mezi Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a univerzitami ze zemí východoevropského a asijského regionu. Na základě získaných zkušeností je ambicí FF OU v započaté spolupráci pokračovat a podpořit ji dalšími aktivitami pod hlavičkou EAAF, která nabídne zázemí a podporu všem zaangažovaným subjektům. Filozofická fakulta Ostravské univerzity staví na bohaté zkušenosti s jinými projekty zaměřenými na přeshraniční spolupráci zajišťující vzájemnou výměnu v oblasti studijních mobilit, pracovních studentských mobilit, učitelských výjezdů, výukových metod atd. Díky řadě projektů má fakulta bohatou zkušenost se zahraničními programy, konkrétně programy Comenius, Erasmus a Grundtvig, které v rámci FF OU úspěšně probíhají už řadu let. V rámci těchto programů došlo k akademické výměně stovek studentů do téměř všech zemí Evropské unie. Právě dlouholetá znalost mechanismů studijních pobytů zaručuje profesionální a kvalitní meziuniverzitní spolupráci i s dalšími zeměmi.

Hlavní myšlenkou EAAF je podpora výměny informací vědy a výzkumu mezi Evropou a zeměmi mimo Evropskou unii. Zjednodušit proces výměny lidských zdrojů i informací a nabídnout záštitu studentům a vědeckým pracovníkům ze zemí východně od českých hranic. Díky nabytým zkušenostem dokáže EAAF minimalizovat administrativní zátěž při výměně studentů i během jejich studia. EAAF otevírá dveře zahraničním studentům a pedagogům, kteří mají zájem o spolupráci. V současné době je nabídka programů pro akademickou spolupráci mimo země EU velice omezená. EAAF si klade za cíl nabídnout další alternativu k navazování vztahů mezi jednotlivými univerzitami mimo EU a částečně tak suplovat jiné projekty. Tímto krokem by zároveň chtělo rozšířit nabídku studijních možností a především nadále zvyšovat prestiž všech zúčastněných.

Činností EAAF je podpora dlouhodobých studijních pobytů, přičemž se od účastníků nevyžaduje dobrá znalost českého nebo anglického jazyka – komunikačním jazykem EAAF je ruština. Studentům zahraničních univerzit se tak nabízí možnost studia v navazujících magisterských a doktorských oborech na některé z kateder FF OU, a to v prezenční i kombinované formě. EAAF poskytuje zázemí studentům z východoevropských a asijských univerzit, a do budoucna bude usilovat také o vytvoření mechanismů pro finanční podporu mobilit.

Posláním fóra není transfer studentů a pedagogů na další univerzity v rámci EU, ale poskytnutí zázemí pro pobyt, studium a vědeckou činnost na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Neméně důležitým společným zájmem je vzájemné napomáhání při propagaci akcí participujících univerzit, možnost publikování v odborných časopisech a kolektivních monografiích.

Euroasijské akademické fórum vzniká za výrazné podpory rektora Ostravské univerzity, kterou veřejně vyjádřil ve své řeči pronesené na Akademickém dni 8. října 2014 v Domě kultury města Ostravy.

EAAF slovy děkana FF OU

„Ostravská univerzita patří mezi jednu z mála středoevropských univerzit, které si uvědomují význam a potenciál ve spolupráci s univerzitami východoevropského a asijského okruhu. Založením EAAF se snažíme popřít stereotypní představu eurocentristického myšlení a svou pozornost upínáme také směrem na východ, jenž je pro nás neméně významný. Tímto postojem se snažíme bořit pomyslnou bariéru, která se za posledních několik let vytvořila v důsledku odlišných ekonomicko-politických nálad. Domníváme se, že akademická půda je právě ten prostor, kde by se měly tyto bariéry rušit. Jsme otevření myšlenkám i výsledkům vědecké práce východních kolegů a je naším posláním najít společný prostor, kde by docházelo k jejich prolínání a prezentaci.“

Aktualizace: 12. 12. 2014


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt