Inovace studijních programů, studijních oborů a předmětů Zvyšování odborných kompetencí akademických i ostatních pracovníků Zavádění systému monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy Architektonické zpřístupnění budov na OU v Ostravě studentům se SVP Inkluzivní prostředí na OU v Ostravě

Zavádění systému monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy - mezinárodní konference projektu

Řešitelem projektu byl sestaven vědecký i organizační výbor mezinárodní konference.

Vědecký výbor konference:
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.PdF MU (Brno)
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.PdF UK (Bratislava)
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.PdF UK (Bratislava)
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.PdF UK (Praha)
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.PdF UK (Bratislava)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.PdF OU (Ostrava)
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.PdF MU (Brno)
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.PdF MU (Brno)
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.PdF UK (Bratislava)
doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc.PdF UK (Bratislava)
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.PdF OU (Ostrava)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.PdF OU (Ostrava)
doc. PaedDr. Ludmila Krajčíriková, PhD.PdF KU (Levoča)
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.PdF UK (Bratislava)
doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.PdF UK (Bratislava)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.PdF KU (Levoča)
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.PdF OU (Ostrava)
PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.PdF OU (Ostrava)
RNDr. Radek Krpec, Ph.D.PdF OU (Ostrava)
Organizační výbor konference:
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.PdF OU
PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.PdF OU
Bc. Zlatuše KrpcováPdF OU
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.PdF KU (Levoča)
Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.FSS OU
Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D. PřF OU
RNDr. Bc. Hana Sochorová, Ph.D.LF OU

Cíl konference:

Vědecká konference si klade za cíl aktivně diskutovat o globálních i užších otázkách inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem konference je konfrontovat současné poznatky související se vzdělanostní trajektorií těchto cílových skupin, a to v rovině edukační, kurikulární, sociologické, politické a interdisciplinární. Jednání konference proběhne v plénu a následně ve třech sekcích:

Těšíme se na Vaši aktivní účast. Rádi Vás uvítáme i v případě, že s aktivním vystoupením nepočítáte. U aktivních vystupujících je počítáno s časovým limitem na jeden příspěvek 15 minut. Z příspěvků aktivních účastníků konference bude vydán ke dni konání konference sborník příspěvků. Účastníci s aktivním vystoupením obdrží certifikát a sborník v elektronické podobě.

Termín konference:

Pozvánka na konferenci:

Program konference:

Místo konání konference:2012 - Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě