Inovace studijních programů, studijních oborů a předmětů Zvyšování odborných kompetencí akademických i ostatních pracovníků Zavádění systému monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy Architektonické zpřístupnění budov na OU v Ostravě studentům se SVP Inkluzivní prostředí na OU v Ostravě

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě

Projekt je celouniverzitní, spolupracují na něm všechny fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Garanci nese Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty OU.

Registrační číslo

Zkrácený název projektu

Příjemce podpory

Poskytovatel

Finanční dotace

Datum zahájení projektu

Datum ukončení projektu

Řešitel projektu

Popis projektu

Projekt je zaměřen na aktivní podporu terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím inovace studijních oborů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Inovace jednotlivých součástí studijních oborů tkví především ve vytváření inkluzivního prostředí, a to prostřednictvím adaptace vybraných předmětů, adaptace didaktických a metodických materiálů a adaptace a modifikace výuky ve vztahu k jednotlivým typům postižení. Do projektu jsou rovněž zahrnuty kurzy ke zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků OU a vzdělávání ostatních pracovníků OU. Projekt počítá s architektonickou bezbariérovou rekonstrukcí vybraných budov Ostravské univerzity v Ostravě. Nedílnou součástí je rovněž aktivní profesní podpora současných studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, a to formou stáží u budoucích potencionálních zaměstnavatelů.

Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z všech fakult OU, včetně externistů.

Hlavní cíle projektu:

Cílová skupina projektu:

Harmonogram2012 - Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě