Cíle projektu


 • zvýšení kvality a efektivity vzdělávání přírodovědných předmětů na ZŠ a podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v těchto oblastech
 • podpoření profesní přípravy žáků ZŠ jakožto konkurenceschopné pracovní síly
 • pomocí využívání moderních ICT pomůcek podpořit zkušenostní a zážitkové učení
 • podpora environmentální stránky výuky, rozvoj klíčových kompetencí a funkční gramotnosti žáků


Cílová skupina
V projektu jsou vymezeny dvě cílové skupiny, z nichž hlavní jsou žáci základních škol v MSK, druhou cílovou skupinou jsou pracovníci škol – učitelé přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis) na základních školách v MSK.


  Přínos pro cílovou skupinu - žáci MSK
 • posílení funkční gramotnosti, operativních kompetencí a dovedností a získání povědomí o souvislostech přírodovědných jevů s environmentálním zaměřením daných procesů
 • zážitkovým vzděláváním dojde k podnícení zájmu žáků o výuku a další studium přírodovědných předmětů na vyšších typech škol
 • zároveň bude posílena orientace žáků na vykonávání profesí, po nichž začíná být na pracovním trhu MSK díky vstupu investorů poptávka

Zapojení žáků
Žáci vybraných ZŠ budou do aktivit projektu zapojováni v rámci vyučovacích hodin přírodovědných předmětů (chemie, fyziky, přírodovědy, resp. přírodopisu) při práci na počítačem podporovaných experimentech s pomocí moderních ICT pomůcek, které proběhnou prostřednictvím pokynů učitele při probírání dané učební látky. Vzhledem k všeobecnému zájmu žáků základních škol o práci s ICT se dá předpokládat velmi aktivní zapojení do práce s pomůckami.

  Přínos pro cílovou skupinu- učitelé MSK
 • možnost lépe žákům přiblížit děje probíhající v přírodě
 • zvýšení pedagogických dovedností prostřednictvím cíleného školení, v jehož rámci získají kompetence k provádění výuky prostřednictvím ICT pomůcek s následným přenosem na žáky
 • Získaní trvalého přístupu k využívání multimediální knihovny výukových objektů, jejíž obsah budou moci aktivně ovlivňovat a tím prohlubovat a rozšiřovat své kompetence v oblasti ICT

Zapojení učitelů
Zapojení a motivace učitelů bude podnícena jednak možností používat ve výchovně vzdělávacím procesu inovativní ICT pomůcky, naučit se s nimi na základě zpracovaných výukových materiálů a realizovaného školení zacházet a účastnit se workshopů se zkušenostními aktivitami z práce s pomůckami a prezentováním příkladů dobré praxe, podílet se na obsahové náplni multimediální knihovny.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2010 - 2011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.