Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je příprava a realizace vzdělávacích kurzů a workshopů k podpoře profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení v MSK. A to v oblastech matematiky, informatiky a výpočetní techniky a využití informačních a komunikačních technologií ve školách. Jde o rozvoj kompetencí s hlavními cíli:

- zvýšit úroveň začlenění informačních technologií do přípravy učitelů na výuku a ve výuce (KA1),

- rozšířit odborné kompetence pedagogů v matematice, VT a informatice (KA2),

- začlenění ICT do výuky přírodovědných předmětů a získání informací o nových technologiích formou workshopů (KA3),

- zvýšit odborné kompetence ped. pracovníků v oblasti ICT k prokázání praktických znalostí (přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL - KA4),

- zvýšení efektivního využívání ICT ve školách u nepedagogických pracovníků se zajištěním dostupnosti pomocí webové aplikace - LMS Moodle (KA5).

Pro splnění uvedených cílů budou všechny kurzy připraveny podle zpracované metodiky, s využitím webové komunikace a LMS ke zvýšení dostupnosti, doplněny distanční výukovou oporou a multimediální/interaktivní podporou.

Všechny kurzy, určené cílové skupině pedagogičtí pracovníci, jsou rovněž připraveny podle metodiky MŠMT k akreditaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na MŠMT. Podrobné rozpracování všech kurzů podle této metodiky je uvedeno v přílohách projektu - č. 9, 10, 11, 12.

Kurzy budou připraveny s podporou LMS, ale i s novou formou výuky s názornou multimediální/interaktivní komponentou kurzu, kde budou využity nové výstupové formáty .AVI, .MPEG, případně další aplikace umožňující tvorbu multimedií.

V projektu bude připraveno, zpracováno a realizováno:

- připravena metodika vzdělávacích kurzů OU (rozpracování vzdělávacích kurzů: metodika, formy, postupy apod., garantují odborní garanti projektu),

- vytvořeny studijní distanční výukové materiály,

- realizovány pilotní běhy vzdělávacích kurzů a praktických workshopů, včetně jejich evaluace.

Zdůvodnění potřebnosti

V současné době Ostravská univerzita vzdělává pracovníky škol a školských zařízení v celé řadě studií a kurzů.

V současné době je řešeno na univerzitě několik projektů s cílovou skupinou pracovníci škol a školských zařízení v MSK, mezi nimi je projekt, který je realizován projektovým týmem pod Centrem celoživotního vzdělávání na PřF OU - Modulový systém vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - OP VK CZ.1.07/1.3.05/11.0011 (řešený 2008-2011), stanovené monitorovací indikátory jsou splněny a ze závěrů evaluací vyplývá velký zájem o další vzdělávání realizované pro tuto cílovou skupinu. Zájem je především o akce zaměřené na zvyšování kompetencí ve využívání ICT, na kurzy zaměřené na podporu profesního rozvoje z oblasti matematiky, VT a informačních technologií. Tento zájem souvisí i se skutečností, že neaprobovaní učitelé matematiky, informatiky chtějí do prosince 2014 zahájit studium těchto oborů podle novely o pedagogických pracovnících. O zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce je trvalý zájem. V rámci projektů ESF, placených kurzů, seminářů a rozšiřujících studií, jsme v posledních 5 letech proškolili více než 2500 pedagogů.

Potřeba stále se vyrovnávat s celou řadou novinek v oblasti ICT, nově ovládat nové verze aplikačních programů, umět reagovat na mladou generaci, která bere technologie velmi intuitivně a ráda zkouší všechny novinky, vede pedagogy k tomu, aby se o rozvoj ICT rovněž neustále zajímali. Neustálé samovzdělávání je vždy obtížné, proto pedagogové vítají možnost účasti v nabízených kurzech.

V projektu chceme využít rozšíření kurzů o vytvoření multimediální/interaktivní komponenty kurzu, jde o komponentu, jejíž metodika zpracování již byla schválena i v jiné prioritní ose OP VK. Komponenta rozšiřuje možnosti získání dovedností ve vybraných kurzech.

V harmonogramu projektu chceme kurzy, o které je největší zájem, realizovat v dalších pilotních bězích.

Nahoru...