fotka 8 - (c) Nedělníková

Hodnocení změn v oblasti odborného praktického vzdělávání

Odborná praktická příprava je klíčovou součástí vysokoškolské přípravy budoucích sociálních pracovníků. Svou adekvátní podobu si na akademické půdě, ale i v praxi v českém prostředí teprve hledá. Na cestě objevování se nachází i naše fakulta, která onomu zkvalitňování odborného praktického vzdělávání věnuje nemalé úsilí.

Nacházíme se v prvním období zavádění nové koncepce odborného praktického vzdělávání na naší fakultě. Abychom mohli hodnotit, nakolik zaváděné změny přispějí ke zlepšení kvality, je nutné se vrátit pohledem zpět k událostem, které vedly k těmto snahám.

Již v roce 2005 se objevovala jistá nespokojenost s podobou odborného praktického vzdělávání na tehdejší katedře sociální práce (na straně vyučujících, pracovníků spolupracujících organizací i studujících), která posléze vyústila do přípravy projektu, jenž by poskytl potřebné zdroje pro vývoj této oblasti. V roce 2006 byl schválen projekt "Zvýšení připravenosti studentů sociální práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů" OP RLZ, realizovaný za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Součástí projektu byla také hlubší analýza (2007/2008) dosavadního systému odborného praktického vzdělávání, která poukázala na některé kritické oblasti na straně všech zainteresovaných subjektů:

 1. Aspekty na straně školy - nízký důraz na celkové hodnocení systému praxí na katedře, nedostatečná informovanost o systému praxí (neflexibilní administrativní postupy...), vágní požadavky na studující a vedoucí praxí (obecně strukturované pracovní úkoly, kompetence, hodnocení), nízká iniciativa k organizacím (absence společných diskusí o kvalitě praxí, společných metodik, ocenění osob vedoucí praxe - mentorů), malá možnost ovlivňovat kvalitu praxí v organizacích.
 2. Aspekty na straně organizací – snižující se ochota umožňovat praxe, přetíženost osob vedoucích praxe, nedostatečně kvalitní náplň praxe (využití studujících pouze na pomocné administrativní práce, místa jsou spíše pracovní než učební), nedostatečně kvalitní vedení praxe (absence metodického materiálu, nezájem o vedení praxe, nedostatek kompetencí pro vedení studujících, nedostatečná podpora studentů, vnímání studentů jako konkurence), nedostatečné docenění realizací praxí v organizacích (není vyčleněna osoba pro vedení praxí, není dán časový prostor pro vedení praxí v rámci pracovního úvazku, nízké ocenění práce vedoucí praxe).
 3. Aspekty na straně studentů - nedostatečná připravenost na praxi (organizační, administrativní, obsahová), absence metodického materiálu, nedostatečná vlastní iniciativa a angažovanost, nedostatečná komunikace s vedoucími praxí či organizací, nezájem.
 4. Jiné aspekty - platnost nového zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách přinesl mnoho pozitivních změn, které se však bohužel nevztahují na rámec odborných praxí studentů sociální práce. Praxe studentů sociální práce nejsou legislativně nijak ošetřeny.

Realizovaný projekt poskytl jedinečnou možnost zareagovat na některé ze zjištěných problémů. Je nutné zdůraznit, že cíle projektu a přípravu nové koncepce odborného praktického vzdělávání se podařilo uskutečnit spoluúčastí zainteresovaných skupin – zástupců organizací, vyučujících a studujících.

V rámci projektu byly realizovány tyto klíčové aktivity:

 • analýza dokumentů o odborné praxi v oblasti sociální práce (mapování českých a především celé řady zahraničních zdrojů),
 • výzkum mezi studujícími, sociálními pracovníky a vyučujícími (10/06-3/07, respondenti se vyjadřovali k současné a ideální podobě praxí a výzkumná zpráva byla podkladem pro tvorbu Průvodců a inovaci odborných praxí),
 • realizace workshopů a pracovních skupin (setkání přinesla diskusi o vzájemných očekáváních, společných požadavcích, cílech praxe a kvalitě vzdělávání v praxi apod.),
 • vytvoření databáze spolupracujících organizací sociálních služeb (v rámci projektu byly vytvořeny www stránky, které se věnují výhradně odborným praxím studujících, kde mohou zájemci z řad studentů či praktiků snadno získat všechny potřebné informace),
 • zpracování Průvodců pro studující, vyučující a sociální pracovníky (jedná se o ojedinělý metodický materiál v rámci ČR),
 • prezentace nové koncepce na odborných seminářích a workshopech a aj.

Aktivitami se podařilo iniciovat proces změn dřívější koncepce odborného praktického vzdělávání a podařilo se reagovat na mnoho problematických aspektů odborných praxí.

Za nejdůležitější výsledky lze považovat:

 • stanovení jasně formulovaných učebních cílů a požadavků u odborné praxe, seminářů k praxi, supervize,
 • transparentní popis rolí zapojených subjektů,
 • strukturovanost aktuálních odborných témat (daných cílů – i s návodnými otázkami) v průběhu celého studia,
 • zdůraznění andragogického přístupu ve vzdělávání, reflexe a sebereflexe,
 • existenci metodických materiálů (pro studující, vyučující, mentory),
 • realizaci webové stránky pro odborné praktické vzdělávání aj.

Zároveň se však potvrdila existence oblastí, které vyžadují další řešení a aktivitu katedry, či systémové změny vůbec (legislativa, spolupráce profesních sdružení apod.).

Je důležité nezapomínat na to, že nová koncepce se také dotkla i sociálních pracovníků ve spolupracujících organizacích. Fakulta poskytla nový metodický materiál (pro osoby zajišťující odborné praxe) stovkám organizací, uspořádala pilotní kurz pro mentory a mentorky a v závěru roku 2008 uspořádala vánoční setkání se zástupci organizací. Do budoucna by škola v tomto směru chtěla zejména nabídnout intenzivnější vzdělávací kurz pro mentorky a mentory.

Na počátku zimního semestru 2008/2009 jsme na naší nové fakultě začali pracovat s novou koncepcí odborného praktického vzdělávání. Nová práce přinášela nejenom radosti, ale také mnoho starostí. Všechny zainteresované skupiny (zejména však studující a vyučující) byli nuceni začít pracovat jinak než dříve, což je vždy nesnadné. Ale i tato situace nám poskytuje mnoho příležitostí k učení. Všechny zainteresované strany (mentorky, vyučující, studující) si mohou položit otázku: Co se mi v této oblasti daří? Co bych mohl/a dělat lépe a jinak? Jaké změny realizovat do budoucna?

Zájem o interní hodnocení změn se projevil hodnocením práce v seminářích, které proběhlo u studujících právě v rámci seminářů a u vyučujících v rámci evaluačního setkání v závěru zimního semestru 2008. Závěry tohoto hodnocení jsou uvedeny níže. Dalším záměrem je postupně získávat zkušenosti z práce s novou koncepcí ze strany sociálních pracovníků v organizacích. Samozřejmě nelze předpokládat, že všechny zainteresované strany budou vždy nadšeně přijímat nový způsob práce s novými požadavky. Ale snad můžeme očekávat vzájemnou spolupráci při získávání nových profesních zkušeností a otevřenou komunikaci při zlepšování současných nedostatků a případných nedorozumění – o to bychom měli v oblasti vzdělávání v sociální práci minimálně usilovat. Do budoucna má naše fakulta v záměru opět aktualizovat metodické materiály („Průvodce“) a vyvíjet nové zajímavé aktivity, přičemž by jistě měly být zapojeny opět všechny strany (studující – vyučující – zástupci organizací sociální práce).

Proces učení může přinášet náročné situace i nepříjemné prožitky, které je potřeba překonávat. V zásadě se také učíme, když riskujeme, když začínáme myslet různými způsoby, když pohlížíme na důvěrně známé z nového úhlu. Nová koncepce odborného praktického vzdělávání dává podnět právě k novému nahlížení. Zkusme tuto příležitost všichni využít.

Mgr. Věra Holasová
garantka odborného praktického vzdělávání

Hodnocení práce v seminářích k odborné praxi studujících a vyučujících za zimní semestr 2008/2009

Přínosné aspekty:
 • vhled a pochopení hlubších souvislostí určité problematiky, nová témata k zamyšlení
 • strukturované úkoly napomáhají k budoucí profesní orientaci
 • možnost porovnání způsobů práce v různých zařízeních díky systému praxí v tematických celcích
 • seznámení s  organizacemi v rámci prezentací průběhu praxe v kombinaci s následnou diskusí ostatních studujících
 • práce ve skupině, rozdělení na dvě skupiny – možnosti doplnění informací z jiné perspektivy, otevřená komunikace
 • společná práce s vyučujícím a poskytování individuální zpětné vazby k vypracovaným úkolům, k prezentacím a skupinovým pracím
 • nová zkušenost při tvorbě dokladů
 • důkladnější a zajímavější úkoly než v předchozích letech, větší propojení úkolů se samotnou praxi

Možné potíže a návrhy k inovacím:

 • příliš mnoho času věnovaného úkolům podle nového systému, naopak nedostatek času pro řešení jednotlivých vzorových kasuistik a pro obvyklá „kolečka“
 • problematická časová strukturace individuálního plánu
 • zaměření cílů někdy nekoresponduje s načasováním teoretické výuky
 • některá témata v některých organizacích jsou těžko realizovatelná
 • ne zcela optimální časové rozvržení jednotlivých témat v semináři
 • některé úkoly v průvodci jsou formulovány nesrozumitelně nebo příliš obecně
 • zvýšené nároky na písemné práce
 • mentoři neznají novou koncepci praxí na FSS, někteří se praktikujícím příliš nevěnují
 • na začátku semináře rozebrat obsah a formu úkolů (v manuálu je to příliš stručně)
 • zveřejnění Závěrečné zpětné vazby na webových stránkách ve formátu umožňujícím dopisování záznamů na počítači (MS Word)
 • možnost diskuze s mentorem o realizovatelnosti cílů a úkolů praxe předem
 
 
Projekt PRAXE