Informace o projektu
Průběh vzdělávání
Kurz Právní minimum
Kurz Příprava na ECDL
ECDL - "řidičák na počítač"
Kontakt:
Ing. Hana Santariusová

Telefon: 596 110 970
Projekt Phare 2003 RLZ - 2.1/261
"Systém vzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody"

Příjemce projektu: Ostravská univerzita v Ostravě
Partner projektu: Věznice Heřmanice

Doba trvání projektu: 1. 11. 2005 - 31. 8. 2006

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je vytvoření základu systému vzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody a osob vracejících se z výkonu trestu odnětí svobody v oblastech všeobecné a odborné. Všeobecná oblast je zaměřena zejména na posílení sociální adaptability a právního vědomí těchto osob. Odborná oblast zahrnuje vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody a osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je určeno také pracovníkům poskytujícím sociální služby ve věznici.

Aktivity
Budou vytvořeny speciální vzdělávací programy pro posílení sociálního a právního vědomí a získání dovedností v oblasti práce s počítačem.

 • Tvorba vzdělávacích kurzů v oblasti sociálně právní a občanské (Právní minimum) a v oblasti informačních a komunikačních technologií (Příprava na ECDL).
 • Vybudování počítačové učebny ve Věznici Heřmanice a její akreditace pro testování ECDL (European Computer Driving Licence), tzv. "Řidičák na počítač".
 • Vybudování Intranetu v počítačové učebně za účelem zpřístupnění vzdělávacích materiálů vytvořených v rámci projektu pro sebevzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody digitálních distančních vzdělávacích textů.
 • Realizace pilotních kurzů ve Věznici Heřmanice.

Kurz "Právní minimum"
Cílem tohoto právního bloku je zprostředkovat základní orientaci v právním systému ČR a vytipovaných základních právních odvětvích se zaměřením na praktické uplatnění poznatků v běžném občanském životě.

Kurz bude probíhat ve čtyřech dvou a půl hodinových modulech s tímto obsahem:

 • Základy práva
 • Občanské právo, rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Správní právo - se zaměřením zejména na sociální a zdravotní oblast

Kurz "Příprava na ECDL"
Kurz je přípravou na test ECDL Start - mezinárodně uznávanou objektivní standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti.

Kurz bude probíhat ve čtyřech čtyřhodinových modulech s tímto obsahem:

 • Základy informačních technologíí
 • Používaní PC a správa souborů
 • Textový editor
 • Tabulkový kalkulátor

Odborný garant projektu: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

©2006 Ostravská univerzita