Ohrožení a ochrana rovnokřídlých

 

  V travinných ekosystémech střední Evropy představuje rovnokřídlý hmyz dominantní skupinu konzumentů, která spotřebovává okolo 10 % primární produkce. Jejich početnosti však v současné době výrazně klesají a dokonce až okolo 50-60 % středoevropských druhů je považováno za ohrožené (viz. červené seznamy okolních států - Rakousko, spolkové země Německa). Mizí zejména druhy, které citlivě reagují na změny životního prostředí spojené s působením člověka, tedy převážně stenotopní druhy s úzkou ekologickou valencí. Výskyt některých druhů může na konkrétní lokalitě poukazovat na jinak skryté skutečnosti (např. charakter vodního režimu, způsob hospodaření nebo minulost území). Mezi rovnokřídlým hmyzem lze tedy nalézt významné, přesto však pro tyto účely opomíjené, druhy s bioindikační hodnotou.

   Dle platné legislativy (vyhláška 395/92 Sb.) je v současnosti v České republice chráněný pouze jeden druh rovnokřídlého hmyzu, a to kobylka sága (Saga pedo), která je po právu řazena do kategorie kriticky ohrožených živočichů. V dnes již zastaralé Červené knize (Škapec et al. 1992) je uvedeno 5 druhů rovnokřídlých (Ruspolia nitidula, Gampsocleis glabra, Saga pedo, Acrida ungarica, Arcyptera microptera) , avšak ani tento počet neodráží skutečnou situaci.

   V roce 2005 vyšel v rámci "Červeného seznamu bezobratlých živočichů České republiky" také aktuální červený seznam rovnokřídlého hmyzu (autoři Holuša & Kočárek). V tomto seznamu figuruje 29 druhů (30 % druhů České republiky), které jsou podle míry ohrožení členěny do 5 kategorií. Níže uvedený seznam je převzat z této publikace a upraven dle aktuálního stavu.

 

 

regionálně vyhynulé nebo vyhubené druhy  

 • Acrida ungarica (Herbst, 1786) - saranče uherská [Acrididae]

 • Arcyptera fusca (Pallas, 1773) - saranče [Acrididae]

 • Celes variabilis (Pallas, 1771) - saranče [Acrididae]

 • Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) - kobylka [Tettigoniidae]

 • Oedaleus decorus (Germar, 1826) - saranče [Acrididae]

 • Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) - saranče [Catantopidae]

 • Stenobothrus rubicundulus Kruseman & Jeekel, 1967 - saranče [Acrididae]

 

kriticky ohrožené druhy  

 • Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) - saranče [Acrididae]

 • Arcyptera microptera (Fischer de Waldheim, 1833) - saranče [Acrididae]

 • Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1848) - saranče [Acrididae]

 • Oedipoda germanica (Latreille, 1804) - saranče německá [Acrididae]

 • Platycleis montana (Kollar, 1833) - kobylka [Tettigoniidae]

 • Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli, 1786) - kobylka [Tettigoniidae]

 • Saga pedo (Pallas, 1771) - kobylka sága [Tettigoniidae]

 • Tetrix tuerki (Krauss, 1876) - marše [Tetrigidae]

 • Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) - kobylka zavalitá [Tettigoniidae]

 • Mecostethus parapleurus (Germar, 1817) - saranče [Acrididae]

 

ohrožené druhy  

 • Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1855) - saranče [Acrididae]

 • Stenobothrus eurasius Mařan, 1958 - saranče [Acrididae]

 

zranitelné druhy  

 • Platycleis vittata (Charpentier, 1825) - kobylka [Tettigoniidae]

 • Poecilimon intermedius (Fieber, 1853) - kobylka [Tettigoniidae]

 • Miramella alpina (Kollar, 1833) - saranče horská [Acrididae]

 

téměř ohrožené druhy  

 • Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) - saranče vlašská [Catantopidae]

 • Euchorthippus pulvinatus (Fischer de Waldheim, 1846) - saranče [Acrididae]

 • Chorthippus pullus (Phillipi, 1830) - saranče [Acrididae]

 • Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - saranče vrzavá [Acrididae]

 • Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) - saranče tlustá [Acrididae]

 • Tetrix bolivari Saulcy, 1901 - marše [Tetrigidae]

 • Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887) - marše [Tetrigidae]

 

Po vstupu České republiky do Evropské Unie u nás vešla v platnost směrnice 92/43/EHS. V PŘÍLOZE II této směrnice (tj. seznamu druhů živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany) je uveden jediný zástupce řádu Orthoptera, a sice saranče Stenobothrus eurasius (podrobnosti viz tuto www stránku). V příloze IV (seznamu druhů živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu) jsou uvedeny druhy Stenobothrus eurasius a Saga pedo.

Veškeré informace o programu NATURA 2000 vč. úplného znění směrnice 92/43/EHS a všech příloh se můžete dočíst např. na této www stránce.

 


poslední aktualizace: 1.9.2007

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku