Klíčová aktivita

4) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT zaměřené na přípravu k získání certifikátu ECDL


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Hlavním cílem klíčové aktivity je zpracování ucelených vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu účastníci dalšího vzdělávání. V rámci projektu bude vytvořeno 11 vzdělávacích kurzů v rozsahu 40 hodin. Znalosti a dovednosti získané absolvováním kurzů odpovídají vstupním znalostem a dovednostem potřebných k úspěšnému absolvování testů v rámci konceptu ECDL. Aktivitou projektu není samotné testování.

Obsahy jednotlivých kurzů odpovídají předpokládaných znalostem konceptu ECDL - základní (7), advance (4).

Podrobné informace ke konceptu ECDL jsou na www.ecdl.cz.

Všechny navržené kurzy jsou připraveny pro akreditaci DVPP na MŠMT podle zadané metodiky - viz příloha č.12.

Zpracování každého kurzu bude zahrnovat tyto studijní materiály:

1) Distanční studijní výukovou oporu, která se sestává ze dvou částí:

- Průvodce kurzem (jak studovat, cíle kurzu, návaznost kurzu na předcházející znalosti, příklady ke vstupním znalostem - pokud se vyžadují, podmínky úspěšného absolvování kurzu, organizaci kurzu, jak komunikovat s lektorem, dalšími účastníky kurzu

- Odborný distanční text dle metodiky MŠMT. Text využívá distanční prvky, koresp. úkoly, kontrolní otázky, úkoly k zamyšlení, příklady, atd.

2) Ve spolupráci s odborným garantem vytvoří autor opory rovněž v LMS Moodle e-learningovou podporu pro kurz.

3) Názornou videokomponentu multimediální opory, s využitím software pro interaktivní tabule s výstupy ve formátu .AVI, .MPEG, případně dalších aplikací umožňujících tvorbu multimedií.

Během této klíčové aktivity bude cílová skupina informována o všech aktivitách projektu a o možnostech a podmínkách účasti v kurzech, informace o projektu a nabízených kurzech budou na vlastních www stránkách projektu.

V rámci klíčové aktivity budou proškoleni k metodice kurzů autoři a lektoři kurzů, toto proškolení garantují členové projektového týmu - odborní garanti, garant databází a logistiky.

Na klíčové aktivitě se podílí všichni odborní členové projektového týmu, autoři, lektoři, oponenti.


Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je:

1) Zpracování přípravných kurzů ke konceptu ECDL a jejich realizace v pilotních bězích. Pro kurzy bude připraveno:

- Distanční výuková opora, která bude zpracována dle Metodiky Národního centra distančního vzdělávání MŠMT (NCDV) v předepsaném rozsahu. Viz. předcházející kapitoly.

- Pro všechny kurzy bude vytvořena multimediální/interaktivní komponenta s využitím software pro interaktivní

tabule s výstupy ve formátu AVI, MPEG, případně dalších aplikací umožňujících tvorbu multimedií.

2) Ke každému kurzu budou zpracovány dva posudky (odborný a metodický), celkem bude zpracováno 22 posudků.

3) Celkem 11 kurzů akreditovaných v rámci DVPP na MŠMT.

4) Realizace 11 kurzů, celkem v 18 pilotních bězích (7 kurzů bude realizováno ve dvou pilotních bězích),

5) Zpracování databáze autorů kurzů, posudků, lektorů a účastníků jednotlivých kurzů.

Nahoru...