Klíčová aktivita:

2) Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti matematiky, výpočetní techniky a informatiky


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Klíčová aktivita je zaměřena na zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků, kteří vyučují předměty vzdělávacích oblastí: matematika (ŽŠ, SŠ), vzdělávacích oblastí Informatika a ICT (gymnázia), ICT (ZŠ) nebo příbuzné předměty na odborných SŠ. Kurzy KA2 jsou určeny nejen stávajícím pedagogům s aprobací matematika nebo informatika, ale i pedagogům, kteří tyto předměty učí bez aprobace a chtějí do prosince 2014 zahájit studium těchto oborů podle novely o pedagogických pracovnících. Kurzy, které jsme zařadili do této klíčové aktivity, mají pomoci pedagogům získat předpokládané znalosti a dovednosti pro studium k rozšíření odborné kvalifikace podle §6 Vyhlášky 317/2005 o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v uvedených oborech.

Toto studium k rozšíření odborné kvalifikace (tzv. rozšiřující studium) má rovněž PřF OU akreditováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP na MŠMT.

Podrobné rozpracování obsahu těchto kurzů podle metodických dokumentů - dle požadavků komise pro DVPP MŠMT je uvedeno v příloze č.10.

Kurzy spadající do této klíčové aktivity mají rozsah 30 hodin.

Ke každému kurzu bude v rámci přípravy zpracováno:

- Distanční výuková opora (DiV) podle Metodiky Národního centra distančního vzdělávání MŠMT (NCDV) v předepsaném rozsahu. Text využívá distanční prvky, korespond. úkoly, kontrolní otázky, úkoly k zamyšlení, příklady, doporučení na další literaturu pro rozšíření poznatků apod. Součástí opory bude Průvodce kurzem (popsáno v KA1). Výuková opora bude na CD předána cílové skupině.

- Doplňující e-learningový výukový kurz v LMS Moodle (spolupráce autora, lektora a metodického garanta projektu)

- Dva posudky (odborný a metodický) ke každému kurzu.

Časově je klíčová aktivita rozplánovaná do celého období řešení projektu, na její realizaci se bude podílet řídicí tým, autoři distančních výukových opor, oponenti a lektoři kurzů.

Na realizaci KA2 se bude podílet řídicí tým, autoři opor, lektoři, oponenti.


Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je:

- 20 zpracovaných vzdělávacích kurzů s distančním výukovým textem dle uvedené metodiky MŠMT.

- Uvedených 20 vzdělávacích kurzů bude akreditováno v rámci DVPP na MŠMT

- 40 zpracovaných odborných a metodických posudků

- Databáze autorů kurzů, autorů posudků, lektorů jednotlivých kurzů, které budou pilotně ověřovány a databáze účastníků (podpořených a úspěšně podpořených).

Nahoru...