Klíčová aktivita:

1) Tvorba a realizace vzdělávacích kurzů se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií v přípravě na výuku a ve výuce na ZŠ, SŠ a MŠ


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Hlavním cílem klíčové aktivity je příprava a realizace vzdělávacích kurzů podle zpracované metodiky MŠMT k realizaci akreditovaných vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a metodiky realizace kurzů, jejíž součástí je tvorba distančních vzdělávacích opor a multimediálních/interaktivních komponent pro kurzy a lektorování s využitím LMS systému. Podrobně rozpracované poklady k žádostem k akreditaci kurzů podle metodiky pro DVPP na MŠMT jsou pro navrhované kurzy v příloze č.9.

V KA1 bude realizováno 30 kurzů se 40ti hodinovou dotací, které jsou zaměřeny na zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky (a přípravy na výuku) na ZŠ a SŠ, a k jejich využití v MŠ.

Ke každému kurzu bude v rámci přípravy zpracováno:

- Distanční výuková opora podle Metodiky Národního centra distančního vzdělávání MŠMT (NCDV) v předepsaném rozsahu. Součástí opory bude Průvodce kurzem (jak studovat, cíle kurzu, požadavky na předcházející znalosti, příklady ke vstupním znalostem - pokud se vyžadují, podmínky úspěšného absolvování kurzu, jak komunikovat s lektorem atd.). Výuková opora bude na CD předána cílové skupině.

- Doplňující e-learningový výukový kurz v LMS Moodle (spolupráce autora, lektora a metodického garanta projektu).

- Pro 20 kurzů bude vytvořena multimediální/interaktivní komponenta s využitím software pro interaktivní tabule s výstupy ve formátu AVI, MPEG, případně dalších aplikacích umožňujících tvorbu multimedií.

- Dva posudky (odborný a metodický) ke každému kurzu.

V rámci KA1 budou proškoleni v metodice přípravy kurzů autoři a lektoři kurzů, proškolení garantuje manažer aktivit projektu ve spolupráci se všemi garanty projektu. Na KA1 se podílejí tak jednotliví autoři opor, lektoři a autoři posudků.

Realizace pilotních běhů kurzů bude probíhat postupně během realizace projektu, pro 15 nejžádanějších kurzů bude realizován další běh.

Cílová skupina bude vedena k aktivitě v komunikaci v prezenčních částech kurzů i s využitím LMS Moodle.


Výstup klíčové aktivity:

- 30 zpracovaných vzdělávacích kurzů s distančním výukovým textem (oporou) dle uvedené metodiky MŠMT.

Text využívá distanční prvky, korespondenční úkoly, kontrolní otázky, úkoly k zamyšlení, příklady, doporučení na další literaturu pro rozšíření poznatků apod.

- Uvedených 30 vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu bude akreditováno v rámci DVPP na MŠMT.

- 20 multimediálních/interaktivních komponent ke kurzům.

- 60 zpracovaných odborných a metodických posudků.

- Z celkového počtu kurzů bude 25 zaměřeno na informační technologie, tak aby splňovaly monitorovací indikátor indikátor 06.43.13 (tyto kurzy mají minimálně 40 hodin výuky zaměřené na ICT).

- 45 realizovaných pilotních běhů kurzů, z toho 15 jako druhý běh. (Vycházíme ze zkušeností v jiných projektech.)

- Databáze autorů kurzů, autorů posudků, lektorů jednotlivých kurzů, které budou pilotně ověřovány a databáze účastníků (podpořených a úspěšně podpořených). Bude sloužit jako podklad k ověření splněných monitorovacích indikátorů.

Nahoru...