Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Monitorovací zpráva 05 / Výstupy projektu

Výstupy klíčových aktivit

Monitorovací období 30. března 2011 – 29. září 2011.

Výstupy klíčové aktivity 01:

 • Harmonogram činností s určením zodpovědnosti a termínů.
 • Složení odborných týmů a vymezení kompetencí.
 • Inovované sylaby pro 25 kurzů.
 • Podklady nutné pro inovace studijních kurzů v českém jazyce.
 • K inovaci podkladů pro tvorbu studijních kurzů budou použity zahraniční literární a studijní zdroje (odborná literatura, časopisy, studie). V přípravné fázi budou probíhat jednání a konzultace s odborníky z jiných institucí a vysokých škol obdobného zaměření. Průběžné výsledky z přípravy inovace studijního oboru budou podle individuální potřeby členů řešitelského týmu prezentovány na odborných konferencích (aktivní účast přednášejícího - referát, příspěvek).

Výstupy klíčové aktivity 02:

 • Podepsání autorských smluv.
 • Distanční opory v počtu 29 ks. Seznam distančních opor je nepovinnou přílohou č. 9.
 • Odborné recenze v počtu 29 ks a posudky na distanční podobu textu v počtu 29 ks.
 • Jazykové korektury tištěných a elektronických textů.
 • Převedení dokumentů do formátu PDF - pro tisk a archivaci na CD.
 • V monitorovacím období bylo vytištěno 7 studijních opor pro inovované předměty: Kriminalistická taktika, Kriminalistická metodika, Trestní právo procesní I., Trestní právo procesní II., Trestní právo hmotné I., Trestní právo hmotné II., Profesní sebeobrana

Výstupy klíčové aktivity 03:

 • Scénáře k výukovým CD/DVD v počtu 30 ks. Seznam vytvořených CD/DVD je přílohou č. 8.
 • CD/DVD v počtu 27 ks, jejichž natáčení bude realizovat dokumentarista - interní zaměstnanec.
 • Vítěz VŘ - dodavatel služby natočení 3 ks DVD.
 • Odborný posudek ke každému CD/DVD. Celkem 30 posudků.
 • Natáčení spotů bude probíhat jak v interiérech, tak v terénu. S natáčením v exteriérech jsou spojeny výdaje za cestovní náhrady.
 • Byly zpracovány 3 scénáře k hraným výukovým DVD a natočeny firmou Polar pro výuku předmětu Viktimologie.
 • Aktivita je průběžně realizována. V současné době jsou natočena 2 výuková CD. V průběhu natáčení videozáznamů byl pořízen neočekávaně velký objem záznamového materiálu. Technická náročnost sestřihů jednotlivých video sekvencí vedla k časovému skluzu. Při sestavování původního harmonogramu naplňování KA byla z nezkušenosti podceněna časová náročnost naplňování KA.

Výstupy klíčové aktivity 04:

 • E-learningové kurzy v počtu 8 ks.
 • Korigovavé e-kurzy připravené pro výuku.
 • Kurzy v IS Moodle dostupné studentům OU, zavedená přístupová hesla pro lektory kurzů.
 • Kazuistiky v počtu 125 ks.
 • E-kurzy a kazuistiky poslouží jako podpůrné výukové materiály ke studiu. Distanční forma vzdělávání podporuje samostudium studentů, přináší rychlou zpětnou vazbu vlastního studia a umožňuje flexibilnější hospodaření se svým časem.
 • V monitorovacím období byly zpracovány 3 e-learningové kurzy a 134 kazuistik.

Výstupy klíčové aktivity 05:

 • Projekt ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Územní povolení.
 • Projekt pro výběr zhotovitele a provedení stavby.
 • Vítěz VŘ - dodavatel drobné stavební úpravy.
 • Stavební úprava (seminární místnost, 3 trenažéry terénních situací, příslušenství).
 • Povolení k užívání stavby.
 • Vítěz VŘ - dodavatel kriminalistických pomůcek.
 • Vítěz VŘ - dodavatel laboratorních pomůcek.
 • Vítěz VŘ - dodavatel optoelektronických přístrojů.
 • Trenažéry a seminární místnost připravené pro výuku inovovaných kurzů.
 • Zpráva ze supervize.
 • V monitorovacím období bylo průběžnou evaluací zjištěno, že ke zkvalitnění výuky by přispělo dovybavení Trenažérů dalšími pomůckami. V monitorovaném období byl finalizován soupis materiálně technických pomůcek a připraveno výběrové řízení, které proběhne v následujícím monitorovacím období. Pomůcky budou nakoupeny z finančních prostředků, které byly ušetřeny v rámci výběrových řízení.

Výstupy klíčové aktivity 06:

 • Dohody o pracovní činnosti.
 • Statistika studentů přihlášených do kurzu (výpis z IS STAG) - monitorovací indikátor 07.41.17
 • Realizace praktické výuky, statistika studentů (výpis z IS STAG) - monitorovací indikátor 07 .41.17
 • Evaluační listy, statistika studentů, kteří úspěšně ukončili kurz - monitorovací indikátor 07.46.17
 • Výuka bude lektorsky zajišťována jak z interních zdrojů (zaměstnanci řešitele a partnerů), tak ze zdrojů externích (odborníci z praxe).
 • Výstupem klíčové aktivity jsou monitorovací indikátory. Dosud bylo zařazeno do
 • inovovaných kurzů celkem 1539 studentů a studentek, z nichž 829 kurzy úspěšně ukončilo.

Výstupy klíčové aktivity 07:

 • Zpráva z evaluace.
 • Příspěvek na závěrečné konferenci k projektu
Aktualizace: 05. 03. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt