Otevřenost projektu

Projekt je otevřen všem školám Moravskoslezského regionu, je otevřen všem stávajícím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Absolvováním vybraných modulů se rozšíří jejich příležitosti k udržení, případně získání pracovního místa ve školství a dále možnost vyučovat s odbornou kvalifikací další předměty krom předmětů, na které získali aprobace v rámci svého předcházejícího studia na vysoké škole. Dalším významným přínosem využití vzdělávání v modulech předkládaného projektu je seznámení s novými výukovými metodami, s využitím ICT ve výuce, které se neustále rozšiřuje, s využitím ICT v přípravě na výuku a při komunikaci s žákem, studentem. Projekt respektuje současný rozvoj informační společnosti a jeho aktivity jsou v souladu s požadavky politiky zaměstnanosti a informační politikou.

V souvislosti s rozvojem informační společnosti je navrhovaný projekt orientován nejen na zvyšování počítačové gramotnosti, ale i na každodenní využívání informačních a komunikačních technologií v rámci přípravy na vyučování, ve výuce i při práci s informačními systémy škol. Součástí je rovněž podpora jazykového vzdělávání učitelů tak, aby se otevřely cesty ke spolupráci škol v rámci Evropské unie.

V rámci projektu bude podporováno vzdělávání cílových skupin ze všech škol v regionu se stejnou příležitostí pro všechny školy jednotlivých obcích okresů kraje. Projekt by měl přispět k udržení vzdělaných lidí (aprobovaných v učitelských oborech) v regionu a rozvíjení jejich vzdělávání směrem k potřebám škol a rozvíjející se společnosti, rovněž k navázání spolupráce škol se školami a školskými zařízeními v dalších státech Evropské unie, k čemuž přispěje mimo jiné i vzdělávání v Modulu č.4- Jazykové vzdělávání pracovníků škol.

Kurzy jednotlivých modulů jsou zaměřeny na obě cílové skupiny, vedoucí pracovníci škola a školských zařízení se mohou účastnit všech kurzů, nejen v modulu č.3 - Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků (znalosti a dovednosti v oblasti základů práva, financování škol, organizace školy a pedagogického procesu), na druhé straně ti pedagogičtí pracovníci, kteří se v budoucnu chtějí ucházet o vedoucí místa na školách mohou absolvovat kurzy modulu pro vedoucí pracovníky.

Rozvoj vzdělávání těchto cílových skupin v rámci celoživotního učení má přímý vliv na úroveň vzdělávání a připravenosti žáků a studentů ve školách a na jejich další profesní i soukromý život.

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí a je rovněž zaměřen na udržitelný rozvoj.

Nahoru...