Modulový systém

  • M1 – Základní modul
  • M2 – Specializační modul
  • M3 – Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků
  • M4 – Jazykové vzdělávání pracovníků škol

Kurzy v modulech mají celkovou hodinovou dotaci 30 hodin a jsou realizovány prezenční formou s kombinovanou s distančními prvky s využitím LMS Moodle. Prezenční část má minimálně 15 hodin výuky.
Prezenční část je organizována minimálně 3 prezenčními tutoriály, doplňující informace a texty jsou zpřístupněny účastníkům kurzu pomocí e-learningu v využitím LMS Moodle. Vše závisí na typu kurzu (např. laboratorní práce v chemii musí být realizovány prezenčně, jazykové kurzy potřebují více prezenční výuky, teoretické předměty lze více vzdělávat distanční formou).

Nahoru...

M1 – základní modul

- jsou zde zařazeny a budou vytvořeny nové kurzy, které jsou zaměřeny na rozšíření všeobecné kvalifikace učitelů:

1) kurzy z oblasti využívání informačních technologií ve vzdělávání, jejich zařazení do výuky a v přípravě na vyučování (např. kurz Tvorba efektních www stránek pro každého),

2) kurzy z oblasti pedagogicko-psychologické, které vedou k pochopení problémů současné dospívající mládeže, seznámení se s novými metodami výuky apod. (např. kurz Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kurz znakového jazyka),

3) kurzy z oblasti člověk a zdraví (např. kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky)

Nahoru...

M2 - specializační modul

- je zaměřen na zvýšení znalostí a kompetencí učitelů ve vlastní specializaci, zvýšení informovanosti o nových poznatcích a o možnostech využití ICT a VT v těchto předmětech. Přínosem bude zvýšení informovanosti, znalostí, dovedností a tak kompetencí v předmětech, které na školách vyučují a garantují. Přínosem bude i pro ty pedagogy, kteří si v budoucnu chtějí rozšířit svoji aprobaci, získat způsobilost vyučovat další předměty na školách, dalším studiem buď v rozšiřujících studiích nebo v navazujících magisterských učitelských studiích. V tomto modulu jsou např. zařazeny kurzy z oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Jazykové kurzy pro učitele angličtiny apod.

Nahoru...

M3 - zvyšování kompetence řídících pracovníků

- bude zahrnovat kurzy z oblasti managementu, personální politiky, kontroly, motivace apod. Absolvování některých předmětů tohoto modulu bude přínosem i pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří v současné době nezastávají vedoucí pozice na školách, získají tím aspoň částečné znalosti z oblasti řízení škol. V budoucnu mohou i oni tyto pozice zastávat.

Nahoru...

M4 – jazykové vzdělávání pracovníků škol

- v navrhovaném modulu kurzy směřují k soustavnému jazykovému vzdělávání, ke schopnostem komunikovat v cizím jazyce. Celý modul bude řešen systémově s možností pokračování v navazujících obtížnějších kurzech. Absolvování kurzů by mělo vést v budoucnu nejen ke zvýšení schopnosti komunikovat v cizím jazyce, ale připravit se na zkoušky k získání uznávaných certifikátu. V modulu bude vytvořené 20 jazykových kurzů. Před rozhodnutím, které konkrétní kurzy budou vybrány, budou osloveni ředitelé škol s dotazníkem na výběr konkrétních kurzů. Nejžádanější budou připraveny v celém výukovém balíku jako kurzy v dalších modulech, včetně e-learningové podpory.

Nahoru...