Zapojení a motivace cílové skupiny

Kurzy budou realizovány aktivním zapojením cílové skupiny do realizace jednotlivých modulů s cílem maximalizace řešení jejich potřeb a ověření dosažených efektů. Distanční forma výuky předpokládá aktivní účast v komunikaci s tutorem daného modulu, průběžného plnění zadaných korespondenčních úkolů. Rovněž aktivní je účast na prezenčních tutoriálech, na kterých účastníci konzultují své semestrální práce, obtížné části modulu, prezentují je před ostatními kolegy modulu.

Předkladatelé projektu s cílovou skupinou dlouhodobě pracují a mají zkušenosti s jejich vzděláváním včetně zpětné vazby.

Výstupem každého modulu budou zpracované korespondenční úkoly, cvičení, samostatné i týmové zpracování zadaných témat lektorem, řešení případových studií, tvorba projektů, individuální hodnocení účastníků, analýza úrovně skupiny, doporučení na další rozvoj, osobní návrh aplikace poznatků a dovedností získaných v modulu v praxi, hodnocení modulu a hodnocení lektora. Na všech těchto aktivitách se bude podílet cílová skupina.

Každý modul bude sestaven v předepsané metodice, která je řešena v rámci klíčové aktivity č.1. Metodika bude založena na nových výukových metodách, poznání nejlepší praxe, aktuálních trendech, na případových studiích, modelových situacích, rozborech prezentovaných řešení, hodnocení, metodách aplikace do vlastní praxe, shrnutí, ověření dosažených očekávání. Tato metodika vyžaduje aktivní zapojení cílové skupiny.

Informace o možnosti zasílat přihlášky do všech modulů bude uveřejněna na www stránkách projektu, přihlášky se budou moci v daném termínu posílat určenému pracovníkovi realizačního týmu. Přihlášky budou v elektronické podobě, tudíž lehce přístupné cílové skupině.

Všichni úspěšní absolventi modulů získají osvědčení o absolvování.

Nahoru...