Přínos pro cílovou skupinu

Hlavním přínosem vzdělávání v modulech je pro cílovou skupinu rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností ve vybraných oblastech dalšího vzdělávání.

Přínosem je možnost studia distanční formou, která je sice velmi náročná, ale má velká pozitiva, neboť distanční forma vzdělávání spočívá především v tom, že se pokouší řešit problémy spojené s nedostupností tradičních forem vzdělávání, které je možno spatřovat ve vzdálenosti studenta od vzdělávací instituce, časové determinovanosti tradičních forem vzdělávání a rovněž v omezené dostupnosti tradičních forem vzdělávání pro hendikepované občany (viz. horizontální témata).

Zájemci si budou moci vybrat v každém semestru 1 až 8 modulů ke studiu. Každý modul bude jednou pilotně ověřován. Pilotní ověření bude probíhat 4 semestry.

Kromě odborných témat ve vybraných modulech rozšíří účastníci všech modulů své kompetence v oblasti využívání nových informačních a komunikačních technologií.

Dovednost využívání nových informačních technologií se prolíná všemi oblastmi lidského konání (i studia), v rámci studia nabízených vzdělávacích modulů se účastníci naučí využívat všechny nové metody a možnosti ICT. Jde o využívání informačních systémů škol, speciálních programů, programů pro řízení a komunikaci výuky v nových aplikacích (LMS-learning management system), ve výuce nových forem vzdělávání (distanční, kombinovaná), kdy jsou schopni sami již vkládat texty, zpracované úkoly, testy do daných systémů a komunikovat s lektorem/tutorem a s účastníky modulů těmito novými prostředky. V rámci nabízených programů bude připraveno celkem 30 odborných vzdělávacích modulů s hodinovou dotací 13 až 52 hodin na jeden modul. (Zdůvodnění počtu hodin modulu: počty hodin odpovídají počtu hodin výuky v semestru v akreditovaných předmětech. Předmět, který má 52 hodin: jde o 13 týdnů po 4 hodinách výuky. Rozsah modulu bude shodný s rozsahem odpovídajícího předmětu, aby mohl být uznán v rámci § 60 odst. 2 zákona č.111/1998 Sb.)

Nahoru...