Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou:

  • účastníci dalšího vzdělávání

Cílovou skupinou jsou zájemci o nabízená témata modulů, jsou to lidé, kteří mají zájem o získání odborných znalostí a dovedností, které přesahují rámec obvyklých kurzů. Jsou to případní zájemci o studium v distančních formách výuky akreditovaných studijních programů na PřF OU nebo na dalších univerzitách s příbuznými obory.

Důležitá je rovněž skutečnost, že studiu na katedře informatiky je nabízeno každoročně sluchově postiženým, katedra má již s takto hendikepovanými zkušenosti. Rovněž má zkušenosti s tělesně postiženými, kteří využívají možnost bezbariérového přístupu k učebnám katedry. Tito zájemci ocení příležitost začít studium právě s využitím § 60 zákona č.111/1998 Sb. a tím se na další studium v akred. programu připravit.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci počítačových firem bez VŠ vzdělání, případně se vzděláním v jiných oborech. Dále absolventi středních škol, kteří vstoupili na trh práce, ale uvažují o dalším vzdělávání distanční formou, zájemci o informační technologie.

Předpokladem přijetí ke studiu nabízených modulů je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Vybraná témata, která budou zpracována v rámci projektu jsou v současné době aktuální (ICT, ekologická témata). Cílová skupina, i v případě, že se nerozhodne v dalším studiu pokračovat, získá absolvováním jednotlivých modulů nové poznatky využitelné v praxi, zvýší své odborné kompetence ve vybrané oblasti a tím zvýší svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

Projekt je určen i těm zájemců, kteří jsou vedeni na úřadě práce a snaží se získat zaměstnání získáním nových znalostí, absolvováním dalších rekvalifikací apod.

Úspěšní absolventi modulů mohou po přijetí na akred. studium požádat o uznání modulů pro dané studium. Pedagogičtí poradci budou pomáhat přihlášeným již při výběru modulů ke studiu vzhledem k jejich počátečnímu vzdělávání, k jejich současnému zájmu a v neposlední řadě vzhledem k jejich zaměstnání.

Nahoru...