Klíčové aktivity projektu

1) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů - příprava metodiky vzdělávacích modulů dle §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ v systému CŽV na PřF OU

2) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů – tvorba studijních distančních materiálů, multimediální podpory modulů a příprava vzdělávacích modulů v LMS

3) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů - realizace a evaluace pilotních ověření vzdělávacích modulů.


Klíčová aktivita:

1) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů - příprava metodiky vzdělávacích modulů dle §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ v systému CŽV na PřF OU


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Hlavním cílem klíčové aktivity je zpracování ucelené metodické přípravy vzdělávacích modulů pro CŽV s jejich provázaností ve vzdělávacích programech a návazností na počáteční vzdělávání.

Navržené vzdělávací moduly vychází z akreditovaných studijních programů:

 1. Bc. programy: Informatika, Aplikovaná informatika
 2. navazující Mgr. programy: Informační systémy, učitelství informatiky pro ZŠ, SŠ

Jednotlivé moduly, jejich obsah a výstupy musí být shodné s předměty uvedených akreditovaných oborů. Metodika bude vycházet ze skutečnosti, že moduly musí splňovat §60 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Informace o jednotlivých předmětech oborů jsou na www stránkách OU a jsou přístupné veřejnosti (http://prf.osu.cz/kip).

Zpracování metodiky bude garantovat manažer aktivit s odborným a metodickým garantem modulů, ve spolupráci s projektovým týmem vytvoří metodický postup tvorby modulu (tvorba DiV opor pro modul, vytvoření průvodce studia modulu, zpracování e-learningové podpory, multimediální podpory, podmínky úspěšného ukončení modulu, evaluace modulu).

Systém vzdělávacích modulů bude rozpracován do jednotlivých modulů včetně výběru konkrétních zodpovědných osob za jednotlivé moduly, za zpracování jednotlivých částí modulů, lektorování kurzů, výběr odborných oponentů a přípravu podrobného harmonogramu realizace modulů.

Během této klíčové aktivity bude cílová skupina (účastníci dalšího vzdělávání) informována o všech aktivitách projektu a možnostech a podmínkách účasti v modulech, zasílání přihlášek k celoživotnímu vzdělávání. Veškeré informace o projektu a nabízených modulech budou na vlastních www stránkách projektu.

V rámci klíčové aktivity budou proškoleni k metodice modulů autoři a lektoři modulů, toto proškolení garantují členové projektového týmu – metodický a odborný garant, garant databází logistiky.

Na klíčové aktivitě se podílí všichni členové projektového týmu (mimo autorů a lektorů).


Výstup klíčové aktivity:

 • Metodika vzdělávacích modulů CŽV na PřF OU, která bude využitelná pro celé vzdělávání podle § 60 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.
 • Systém vzájemného propojení a návaznosti vzdělávacích modulů vybraných programů:
  • bakalářské programy: Informatika, Aplikovaná informatika
  • navazující magisterské studium Informační systémy, učitelství informatiky pro ZŠ, SŠ
 • Rozpracovaný časový harmonogram zpracování distančních výukových opor, e-learningové a multimediální podpory všech modulů a časový harmonogram pilotního ověřování jednotlivých modulů.

Klíčová aktivita:

2) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů – tvorba studijních distančních materiálů, multimediální podpory modulů a příprava vzdělávacích modulů v LMS


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci projektu bude vytvořeno 30 modulů. Jednotlivé moduly ve studijních programech jsou propojeny mezi sebou navzájem, neboť i kreditní systém umožňuje volbu povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů. Cílová skupina si bude moci v rámci pilotního ověření vybrat, které moduly si zvolí ke studiu.

Podle metodiky, která bude zpracována v rámci klíčové aktivity č.1 bude každý modul zahrnovat tyto studijní materiály:

1) Distanční studijní výukovou oporu (DiV), která bude zpracována dle Metodiky Národního centra distančního vzdělávání MŠMT (NCDV) v předepsaném rozsahu. Opora se sestává ze dvou částí:

 • Průvodce modulu (jak studovat, cíle modulu, návaznost modulu na předcházející znalosti, příklady ke vstupním znalostem, podmínky úspěšného absolvování modulu, organizaci modulu, zkoušce/zápočtu)
 • Odborný text dle výše uvedené metodiky MŠMT v rozsahu minimálně 50 stran textu. Text využívá distanční prvky, korespond. úkoly, kontrolní otázky, úkoly k zamyšlení, příklady, doporučení na další literaturu pro rozšíření poznatků apod.

Ve spolupráci s metodickým garantem vytvoří autor opory rovněž v LMS Moodle e-learningovou podporu pro modul.

2) Názornou videokomponentu multimediální opory, s využitím software pro interaktivní tabule s výstupy ve formátu .AVI, .MPEG, případně dalších aplikací umožňujících tvorbu multimedií.

Ke každému modulu budou zpracovány dva posudky (odborný a metodický).

Cílem projektu je podpora vzdělanosti zvýšením kompetencí účastníků a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Vybraná témata uvedených programů jsou v současné době velmi aktuální (témata ICT doplněna vybranými ekologickými tématy, která jsou součástí výběrových modulů).

Předpokládáme zpracování některých studijních materiálů průběžně tak, aby mohla být KA č.3 – Realizace pilotních vzdělávacích modulů zahájena od 1.3.2012, a to u těch modulů, na které budou obsahově navazovat některé další moduly.

Na klíčové aktivitě se podílí všichni členové projektového týmu.


Výstup klíčové aktivity

1) Výstupem klíčové aktivity je 30 zpracovaných vzdělávacích modulů (indikátor 06.43.10), které zahrnují:

 • Průvodce modulu.
 • Odborný text dle výše uvedené metodiky MŠMT.
 • Názornou videokomponentu multimediální opory.

2) 60 zpracovaných odborných a metodických posudků na moduly.

3) Z celkového počtu nových modulů budou 2 vzdělávací moduly s komponentou životního prostředí (indikátor 06.43.12).

4) Z celkového počtu nových modulů bude 7 vzdělávacích modulů zaměřeno na informační technologie, tyto moduly mají minimálně 40 hodin výuky zaměřené na ICT – (indikátor 06.43.13).

5) Zpracování databáze vybraných autorů modulů, autorů posudků, lektorů jednotlivých kurzů, které budou pilotně ověřovány.


Klíčová aktivita

3) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů - realizace a evaluace pilotních ověření vzdělávacích modulů.


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Během realizace projektu proběhne pilotní ověření zpracovaných modulů. Časově je projekt naplánován tak, aby klíčová aktivita č.3 mohla být zahájena souběžně s letním semestrem akademického roku 2011/2012, tedy od 1.3.2012. Dále potom budou moduly pokračovat v následných třech semestrech za sebou (celkem 4 semestry realizace modulů), poslední běh modulu bude ukončen nejpozději 31.12.2013. Jde o to, že některé moduly budou na sebe navazovat. Z tohoto důvodu dochází k časovému překrytí druhé a třetí klíčové aktivity. V úvodním semestru budou zařazeny převážně moduly, které se vztahují ke všem nabízeným programům (v akreditovaných oborech mají statut výběrových předmětů) a jejich cílem je i sjednotit znalosti účastníků pilotních běhů k úspěšnému absolvování dalších odborných modulů.

V projektu se počítá celkem s 30 vytvořenými moduly v uvedených programech. Pro každý modul proběhne pilotní ověření, celkem bude podpořeno 300 osob v pilotních bězích modulů.

Na realizaci klíčové aktivity se budou podílet pracovníci projektového týmu. Logistiku kurzů zajišťuje garant databází a logistiky projektu ve spolupráci s odbornými garanty modulů, autory a lektory modulů a dalšími pracovníky. Moduly budou mít hodinovou dotaci v rozsahu 13 - 52 hodin (tento rozsah je adekvátní akreditovaným předmětům, seznam modulů, jejich hodinová dotace, cíle, obsah je uveden v příloze č.7– Seznam a obsahy modulů).

Lektoři kurzů budou proškoleni k řízení výuky v LMS Moodle metodikem výuky a odborným garantem e-learningové podpory modulu.

Všechny moduly budou vytvářeny s využitím nejnovějších ICT, v modulech budou využity nové metody a postupy pro distanční vzdělávání.

Při ukončení každého modulu proběhne evaluace modulu účastníky a současně evaluace modulu vzhledem k celému projektu lektorem pomocí dotazníku.


Výstup klíčové aktivity

 • Realizace pilotního ověření celkem 30 modulů.
 • Celkem 300 podpořených osob (06.13.00)
 • Celkem 250 úspěšně podpořených osob (07.46.00)

Úspěšně podpořená osoba se aktivně účastní modulu a zpracuje zadané korespondenční úkoly v kurzu.

Nahoru...