Cíl projektu

Cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání, a to vytvořením nabídky vzdělávacích modulů na PřF OU, které budou zpracovány tak, aby odpovídaly akreditovaným předmětům studijních oborů a splňovaly podmínky pro studium v rámci §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ v platném znění.

Vzdělávací moduly budou součástí těchto vzdělávacích programů:

  1. Bc. programy: Informatika, Aplikovaná informatika
  2. navazující Mgr. programy: Informační systémy, učitelství informatiky pro ZŠ, SŠ

V rámci projektu bude vytvořeno 30 modulů s distanční podporou s LMS a názornou multimediální komponentou. Jednotlivé moduly, jejich obsah a výstupy je shodný s předměty uvedených oborů (příloha č.7). Během přípravy projektu byly vybrány ty moduly, které jsou nosné ve všech oborech, dále ty, které jsou zaměřeny k praxi a výběrové předměty, které jsou v oborech výběrové a na ně navazují v případě zájmu o další studium náročnější předměty. Systém studia na OU - příloha č. 10.

Dalším cílem je rozšíření nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, o podporu kvality a o posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání na univerzitě za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na současném trhu práce všech absolventů připravovaných modulů. Moduly budou připraveny novou formou výuky - nejen s podporou LMS, ale i s názornou videokomponentou multimediální opory, kde budou využity nové výstupové formáty.

Obsah projektu je popsán v klíčových aktivitách. V projektu bude řešeno, zpracováno a realizováno:

  • příprava metodiky vzdělávacích modulů v systému CŽV na PřF OU (rozpracování vzdělávacích programů –modulů: metodika, formy, postupy apod.)
  • tvorba studijních distančních materiálů, příprava vzdělávacích modulů s podporou multimedií a LMS
  • realizace a evaluace pilotních vzdělávacích modulů

Hlavní myšlenkou projektu je umožnit zájemcům rozšířit své znalosti a dovednosti v tématech, která jsou současně tématy v akreditovaných studijních programech na PřF OU a to v distanční formě výuky.

Zdůvodnění potřebnosti

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu – účastníci dalšího vzdělávání.

V rámci projektu připraví pedagogové pod garancí katedry informatiky a počítačů PřF OU vzdělávací moduly pro studium v rámci § 60 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v distanční formě, splňující požadavky podmínek studia tak, aby případní zájemci z řad cílové skupiny (absolventi modulů projektu) o pokračování a rozšíření svého dalšího vzdělávání v některém z vybraných akreditovaných studijních oborů měli možnost nechat si absolvované moduly uznat jako splněné předměty konkrétního vybraného studia akreditovaných programů na fakultě.

O uvedené studijní obory je na PřF OU velký zájem, což dokládáme v příloze projektu č.8.

Cílem projektu je v prvé řadě zpřístupnit vzdělání širšímu okruhu zájemců, lidem, kteří mají nebo měli zájem o studium na univerzitě a z různých důvodů (sociálních, zdravotních, vzdálenosti univerzity od jejich místa bydliště nebo práce, pracovního zatížení během dne – nemožnost studovat v prezenční formě, z dalších důvodů, ke kterým může patřit obava ze zvládnutí studia apod.) do studia nenastoupili, nebyli přijati nebo neuspěli v celkovém zatížení všech předepsaných předmětů v minulých letech.

Projet zpřístupní studium sluchově postiženým, tělesně postiženým. S těmito skupinami má katedra informatiky již zkušenosti.

V projektu jde o podporu těch, kteří mohou rozšířit absolvováním vybraných modulů své pozice v zaměstnání, posílí svoji konkurenceschopnost a získají tím lepší pracovní pozice, nové zaměstnání nebo budou schopni sami založit vlastní firmy. Publicita projektu bude mimo jiné směřována i do firem, které jsou zaměřeny na ICT.

Fakulta bude absolventy podporovat i v případném dalším studiu, např.zohledněním při přijímacím řízení. Všichni zájemci o studium v akred. programech však musí projít přijímacím řízením.

Nahoru...