Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Němčina pro středně pokročilé

Cíl kurzu

Studijní opora s názvem Němčina pro středně pokročilé (Deutsch für Mittelstufe) je určena středně pokročilým zájemcům o výuku německého jazyka. Jejím cílem je seznámit frekventanty s tematicky zaměřeným lexikem, zprostředkovat vhled do vybraných gramatických jevů a procvičit jejich stávající znalosti a dovednosti. Jednotlivé lekce tohoto studijního materiálu jsou zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí na úrovni A2 -B1. Pozornost je věnována nejen zdokonalování konverzačních dovedností posluchačů kurzu, ale v každé lekci je procvičováno rovněž psaní, poslech s porozuměním, stejně jako dovednost čtení s porozuměním. V předložené studijní opoře budou probírány vybrané tematické celky vztahující se k běžnému životu jako např. rodina, zdraví, vzdělávání atd. Gramatická část každé lekce bude zaměřena především na problematiku slovesa, jeho časování, vyjadřování minulých dějů atd. a doplněna úkoly, v nichž se soustředíme na opakování dalších gramatických jevů vybraných slovních druhů. Účastnici kurzu by měli po důkladném prostudování uvedené studijní opory aktivně ovládat tematicky zaměřenou slovní zásobu, osvojit si některé gramatické jevy, být schopni vyjádřit své názory, popsat zážitky, vyprávět příběhy a dorozumět se v běžných každodenních situacích.

Garant

Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.

Anotace

Studijní opora s názvem „Němčina pro středně pokročilé“ „Deutsch für Mittelstufe“ je určena všem, kteří již disponují počátečními znalostmi německého jazyka a s nimi spojenými jazykovými dovednostmi. Tento studijní materiál shrnuje a opakuje základní znalosti slovní zásoby a gramatických jevů a rozšiřuje je. Opora je rozčleněna do osmi lekcí, v nichž je přiblíženo několik témat běžného života. Do jednotlivých studijních sekvencí jsou tak často začleněny texty ze soudobého tisku. Učivo zprostředkované v jednotlivých lekcích je vždy doplněno poslechovým textem, který je posluchačům kurzu k dispozici v programu Moodle. Lekce této studijní opory mají podobnou strukturu, do níž jsou zakomponovány části zaměřené na čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, opakování gramatických jevů, zprostředkování vhledu do nového gramatického učiva s akcentem na problematiku slovesa a korespondenční úkoly procvičující dovednost psaní. Součástí studijní opory je taktéž celá řada internetových odkazů na stránky zaměřené na zprostředkování znalostí o německém jazyce a reáliích německy mluvících zemí.

Obsah

 • Rodina pod drobnohledem (Familie unter die Lupe genommen)
 • Vzdělání jako celoživotní úkol (Ausbildung als lebenslange Aufgabe)
 • Práce a volný čas (Arbeit und Freizeit)
 • Je libo jídlo v bio-kvalitě, vegetariánskou stravu, slow nebo fast food? Jídlo jako životní styl a součást národní tradice (Biologisch, vegetarisch, Slow oder Fast Food gefällig? Das Essem als Lebenstil und Bestandteil der nationalen Tradition)
 • Zdraví a nemoc – dva nesmiřitelní nepřátelé (Gesundheit und Krankheit – zwei unversöhnliche Feinde)
 • Nakupování (Einkaufen)
 • Cestování (Reisen)
 • Má přání, mé sny a cíle (Meine Wünsche, Träume und Ziele)

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

Každá středa od 9:00 do 11:15, začátek 20.3.2013

 • Místo konání: A308
 • Další hodiny: 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 23.4., 7.5., 15.5., 22.5.2013
 • Počet hodin v prezenční formě: 24

Tento kurz bude probíhat pouze v jednom běhu!