Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Angličtina pro vědecké účely

Cíl kurzu

 • zdokonalit se v porozumění odborných textů psaných v angličtině;
 • seznámit se s některými mluvnickými jevy typickými pro odbornou angličtinu, případně si je zopakovat;
 • uvědomit si zásadní rozdíly mezi českým a anglickým odborným textem;
 • seznámit se s jednotlivými typy odborných textů v angličtině a rozeznat jejich typické znaky;
 • naučit se efektivně vyhledávat informace v různých zdrojích a kriticky odhadnout, zda se jedná o zdroje spolehlivé;
 • naučit se s vyhledanými informacemi pracovat a srozumitelně a přehledně je prezentovat jak písemnou, tak ústní formou;
 • zohledňovat cílovou skupinu a psaný text jí přizpůsobovat;
 • naučit se jednotlivé kroky v procesu psaní (výběr tématu, tvorba osnovy, psaní konceptu, přepisování atd.);
 • osvojit si slovní zásobu související s určitými komunikačními situacemi (prezentace na konferenci, argumentace);
 • zlepšit své řečové dovednosti v těchto komunikačních situacích.

Garant

PhDr. Veronika Portešová

Anotace

Kurz je určen pracovníkům univerzit, doktorandům a těm, kteří se při svém akademickém působení setkávají s angličtinou, dosáhli úrovně B2 a potřebují ji k publikační činnosti a pro prezentace svého výzkumu na konferencích. Kromě schopnosti efektivně číst a psát odborné texty, stejně jako schopnosti jejich následných úprav před odevzdáním, se účastníci dále celkově zdokonalí v anglickém jazyce.

Studijní opora obsahuje deset lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny především na systematický nácvik psaní odborných textů v angličtině.

Každá lekce má podobnou strukturu a je rozdělena do podkapitol. Ty obsahují výkladovou část, odkazy na další zdroje informací, samostatné úkoly, úkoly pro zájemce a shrnutí kapitoly. Na každou lekci navazují cvičení, která ověřují porozumění dané problematice.

Obsah

 • Authorship and Avoiding Plagiarism. Sources of Information.
 • 2Critical Thinking. Avoiding Common Fallacies.
 • Types of Texts.
 • Getting Started: Social Factors and Choosing a Topic.
 • Writing and Rewriting. Presenting Ideas.
 • Essay Structure. Writing an Abstract.
 • Organizing a Piece of Text: Cohesion and Coherence.
 • Organizing a Piece of Text II: Consistency and Language Awareness.
 • Text Revision.

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

Každá středa od 16:00 do 19:00, začátek 13.3.2013

 • Místo konání: A308
 • Další hodiny: 27.3., 10.4., 24.4., 15.5.2013
 • Počet hodin v prezenční formě: 20

Tento kurz bude probíhat pouze v jednom běhu!