Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci

Cíl kurzu

Posílení a prohloubení slovní zásoby účastníků na jazykové úrovni B1. Prohloubení gramatických kompetencí. Rozvoj písemného projevu formální i neformální korespondence. Rozvoj kompetence poslechu a čtení s porozuměním. Zvýšení motivace k dalšímu jazykovému vzdělávání.

Garant

Mgr. Natálie Kodetová

Anotace

Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty, založený na integrovaném přístupu, je zaměřen na využití jazyka v každodenní komunikaci. Celkem nabízí tři konverzační okruhy, čtyři gramatické struktury a tři nácviky ne/formálního psaného projevu. Dále je v každé z desíti kapitol věnována část čtení s porozuměním, která pak v jednotlivých vyučovacích hodinách doplněna o poslechová cvičení, vázající se k probíranému tématu, nabízí komplexní rozvoj všech jazykových dovedností.

V tutoriálech jsou účastníci kursu vedeni různými formami výuky, tj. např. frontální výuka, samostatná práce na mini-projektu a následná prezentace výsledku samotnými frekventanty, práce v týmu. Důraz je kladem na použití autentického jazyka, a to m.j. formou konverzačních a poslechových cvičení či jazykových her.

Požadované minimální jazykové znalosti účastníků kursu jsou definovány stupněm A2/B1 dle Evropského jazykového portfolia.

Absolventi kursy získají tyto jazykové dovednosti, znalosti a kompetence:

Být schopen (s chybovou tolerancí) konverzace v rámci probíraných tématických okruhů a použít adekvátních frází.
Být schopen aktivně používat gramatické struktury korektně v písemném i mluveném projevu.
Být schopen vyjádřit se písemnou formou formálně i neformálně (žádost o informaci, blahopřání, pozvání, vyplnění formuláře, neformální dopis).
Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím a aktivně používat.

Obsah

 • Světové kuchyně
 • Přitomné a minulé časy
 • Pozvánka
 • Způsoby dopravy
 • Předložky
 • Blahopřání
 • Vzdělání, školství
 • Trpný rod
 • Podmínkové věty
 • Neformální email
 • Mini-prezentace účastníků

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každý čtvrtek od 12:30, začátek 15.3.2012

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.

2. běh: Každá středa od 12:00, začátek 13.2.2013

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.

3. běh: Každý čtvrtek od 10:50, začátek 26.9.2013

 • Počet hodin v prezenční formě: 20.