Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 01 – Zahájení projektu a analýza potřeb a požadavků


V počáteční fázi projektu je zabezpečeno:

 • ustavení týmu řešitelů a vytvořeny pracovní skupiny
 • upřesnění úloh partnerů při řešení projektu
 • uzavření DPČ, popř. pracovních smluv s řešiteli, autorských smluv
 • vytvoření www-portálu projektu

Provedena analýza potřeb a požadavků, na základě které jsou:

 • definovány priority systému rozvoje kompetencí pracovníků VŠ MSK
 • vytipovány klíčové oblasti pro rozvoj znalostí a kompetencí zaměstnanců potřebných pro kvalitní zabezpečení pedagogických a řídících činností
 • zpracována strukturalizace zájemců dle individuálních požadavků a potřeb
 • zpracovány podklady pro řešení dalších aktivit projektu
 • pro komunikaci je využito e-learningového prostředí SU

Cílovou skupinou této klíčové aktivity jsou řešitelé projektu.


Klíčová aktivita 02 – Zpracování koncepce systému vzdělávání pracovníků a vytvoření metodiky


Na základě závěrů analýzy potřeb a požadavků je vytvořena koncepce systému vzdělávání a definována náplň, struktura a harmonogram realizace jednotlivých bloků a kurzů. Na základě předběžného průzkumu zájmu na obou univerzitách vzdělávání nabízeno ve čtyřech tematických blocích:

 1. blok komunikačních kompetencí
 2. blok ICT
 3. blok manažerských dovedností
 4. blok odborných kompetencí

Zpracování metodiky, stanovující rámec a standardy pro strukturu kurzů a podobu studijních opor. Pro každý kurz vzniknou sady materiálů (tištěný průvodce kurzem, studijní opora – tištěná i elektronická podoba, kurz vytvořený v LMS).


Klíčová aktivita 03 – Příprava autorů


Obsahem této klíčové aktivity je odborná příprava autorů, pro něž jsou uspořádána školení, na kterých se seznámí s:

 • obecnými principy pro tvorbu distančních studijních opor
 • metodikou tvorby studijních opor v rámci projektu
 • požadavky, v jaké formě musí být materiály zpracovány, aby byly možné k zařazení do LMS, dle vytvořeného šablonového vzoru, umožňujícího unifikovat veškeré vytvořené vzdělávací materiály

Cílovou skupinou jsou autoři, školící se formou dvou jednodenních či dvoudenních školení (dle zájmu).


Klíčová aktivita 04 – Příprava studijních materiálů


V rámci této klíčové aktivity jsou zpracovány pro jednotlivé kurzy vzdělávacích bloků vzdělávací materiály:

 • průvodce kurzem
 • studijní opora

Následně zpracované materiály oponovány odborníky v daném oboru, kteří doporučí zapracovat případné připomínky. Posudky jsou provedeny z hlediska obsahu a metodiky. Připomínky odborníků zapracovány a doplněny do nově vytvořených vzdělávacích materiálů. Tímto způsobem zajištěna zpětná vazba a kontrola odborné úrovně materiálů.

Po zpracování posudků a zapracování připomínek jsou materiály zavedeny do LMS.

Hlavní cílovou skupinou jsou autoři stud. opor, kterým je poskytována metodická a technologická podpora ostatními členy řešitelského týmu.


Klíčová aktivita 05 – Zabezpečení technologií


V rámci této klíčové aktivity je provedeno výběrové řízení na nákup zařízení a vybavení (ICT, SW atd.). V první fázi vyhlášena výzva v souladu se zákony týkajícími se zadávání veřejných zakázek. Osloveno předepsané množství potenciálních dodavatelů. Pro podání cenových nabídek stanoveny zákonné lhůty odpovídající pravidlům programu a zákonu o veřejných zakázkách. Pro výběr nejlepší nabídky ustanovena hodnotící komise, která rozhodne o výběru dodavatele, se kterým je následně uzavřena smlouva.


Klíčová aktivita 06 – Příprava lektorů


Obsahem této klíčové aktivity je odborná příprava lektorů pro vlastní vzdělávací činnost realizovanou v rámci projektu. Pro lektory (tutory) jsou uspořádána školení, na kterých se seznámí s:

 • obecnými principy distančního vzdělávání
 • s metodikou výuky
 • se studijními oporami
 • s prací v LMS a způsoby komunikace s účastníky kurzů

Cílovou skupinou lektoři, kteří se školí formou dvou jednodenních školení nebo jednoho dvoudenního.


Klíčová aktivita 07 – Organizace pilotních kurzů


Obsahem je pilotní běh vytvořených vzdělávacích kurzů. S využitím zpracované metodiky a studijních opor v LMS organizovány tyto kurzy:

 1. blok komunikačních kompetencí - kurzy zaměřeny na dovednosti vizuální, ústní a písemné komunikace, dovednosti interakční a jednací, využívání nových komunikačních technologií a komunikačních metod. Zařazeny také kurzy týkající se jazykových kompetencí, prezentačních dovedností, rétoriky, asertivity atd.
 2. blok ICT - kurzy zaměřeny na ICT dovednosti v oblasti tvorby webových stránek, zpracování grafiky, správy různých dalších webových aplikací atd. Tematické zaměření a rozsah spektra kurzů jsou stanoveny na základě výsledků průzkumu v rámci vstupní analýzy.
 3. blok manažerských kompetencí - kurzy zaměřeny na zvyšování manažerských dovedností a metody týmové práce, efektivní komunikaci, řešení konfliktů a problémových situací, problematice práce se stresem, motivace apod. Blok manažerské dovednosti realizován ve spolupráci s externí firmou na základě výběrového řízení.
 4. blok odborné kompetence akademických pracovníků - kurzy reflektují specifické požadavky pedagogických pracovníků. Struktura a rozsah vzdělávacích aktivit sestaven na základě analýzy potřeb. Součástí tohoto metodického postupu je i prezentace zásad přípravy osobního informačního portfolia. Kurzy organizovány převážně v kombinované formě s využitím e-learningu. Rozsah tutoriálů stanoven podle náplně jednotlivých kurzů. Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikáty o absolvování. Kritéria pro absolvování vzdělávacího kurzu specificky definovány pro každý kurz (např. prezenční účast, vypracování úkolů, test, atd.)

Všichni účastníci kurzů povinně vyplní hodnotící dotazník a poskytnou zpětnou vazbu. Tento materiál je vyhodnocen a prezentován v rámci klíčové aktivity 09 – Vyhodnocení projektu.


Klíčová aktivita 08 – Vzájemná výměna zkušeností


Obsahem klíčové aktivity je vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti vzdělávání pracovníků VŠ, formou 4 výjezdních dvoudenních benchlearningových setkání (v půlročních intervalech). Předmětem setkání jsou informace o průběhu řešení projektu, prezentace dosažených výsledků, poradenská činnost pro autory a lektory. Za jednotlivé kurzy zpracovávány dotazníky lektorů a účastníků kurzů a vyhodnoceny závěry. Na základě hodnocení účastníků kurzů formulována opatření ke zlepšení a aktualizace systému vzdělávání.

Hlavní cílovou skupinu tvoří autoři studijních opor, lektoři, popř. další členové řešitelského týmu.


Klíčová aktivita 09 – Vyhodnocení projektu


Tato aktivita je závěrečnou a komplexní evaluací výsledků projektu s navazující diseminací výsledků. Zajištěny předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost projektu. Součástí této aktivity je i provedení auditu.
Vyhodnocení výstupů projektů je provedeno na konferenci s názvem „Rozvoj kompetencí pracovníků vysokých škol“, jejímž hlavním organizátorem je Slezská univerzita v Opavě, kde jsou shrnuty závěry z řešení projektu, prezentovány výsledky jednotlivých kurzů a další příspěvky odborníků. Z příspěvků na konferenci je vydán sborník.

Hlavní cílovou skupinou jsou autoři studijních opor, lektoři a další členové řešitelského týmu a odborná veřejnost. Součástí vyhodnocení projektu je provedení požadovaného závěrečného auditu.

Nahoru...