fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Uznání předchozí praxe - kombinované studium

O uznání praxe mohou žádat pouze studenti prvního ročníku kombinované formy studia.

O uznání splnění odborné praxe rozhodne tříčlenná Komise odborné praxe pro kombinované studium. Jednotlivé praxe mohou být na základě dodaných žádostí uznány v plném rozsahu (100 %), v polovičním rozsahu (50 %) nebo vůbec (0 %). Rozhodnutí komise bude studentům zasláno na studentský e-mail.

Pokud je jedna z praxí uznána v plném rozsahu (100 %), je uznán i příslušný seminář k dané praxi. Student/ka se však musí na předměty zapsat (na praxi i seminář) a na konci semestru se přihlásit na vypsané termíny zápočtů.

Poté se zapíší do konkrétního kurzu v Moodlu a do patřičných kolonek vloží místo požadovaných dokumentů sken Potvrzení o uznání praxe.

Při 50% uznání předchozí praxe pak student/ka musí splnit tyto podmínky pro udělení zápočtu za seminář k praxi:

 • 75% účast na semináři;
 • písemný doklad jednoho z povinných úkolů;
 • ústní doklad jednoho z povinných úkolů - prezentace či diskuze
 • písemný záznam do studentského portfolia odborné praxe.

Tyto úkoly student vypracuje dle své dřívější zkušenosti. Zápočet mu bude udělen na konci semestru příslušným vyučujícím semináře.

Do smlouvy o praxi student uvede hodinovou dotaci ve výši polovičního počtu z celé praxe (tzn. např. místo celkových 104 hodin realizovaných ve 13 týdnech po 8 hodinách uvede 52 hodin realizovaných 6 týdnů po 8 hodinách plus 1 týden po čtyřech hodinách).

Pokud bude praxe uznána na základě předchozích podmínek, není možné druhou praxi vykonat na svém pracovišti.

Kombinované studium – Bc. sociální práce

Je možné uznat splnění odborné praxe, pokud:

 • student/ka již v minulosti působil/a v oboru na pozici sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, popř. probačního úředníka nebo absolvoval/a střední či vyšší odbornou školu v oboru, v rámci které vykonával/a odbornou praxi, nebo vykonával/a dlouhodobě dobrovolnickou činnost v oboru dle studijního programu;
 • včas podá písemnou Žádost dohoda ve formátu *.pdf
 • k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce za danou praxi, případně další podklady - doklad o absolvovaném vzdělání a odborné praxi, doklad o náplni a rozsahu dobrovolnické činnosti.

Dokumenty je potřeba spolu s žádostí o uznání praxe doručit nejpozději do 15. 12. 2017 PhDr. Zuzaně Černé. Dodatečný termín je z rozhodnutí vedoucí katedry stanoven na 15.3.2018, přimčemž rozhodnutí se budou týkat uznání/neuznání praxe pro 2.-3.ročník.

Kombinované studium – NMgr. sociální práce

Je možné uznat splnění jedné odborné praxe, pokud platí, že:

 • studující je studentem 1. ročníku kombinované formy studia
 • studující v minulosti alespoň půl roku působil nebo působí na pozici sociálního pracovníka;
 • studující včas podá písemnou Žádost dohoda ve formátu *.pdf
 • studující k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce, případně další podklady (dokumenty budou následně vráceny)

Dokumenty je potřeba spolu s žádostí o uznání praxe doručit nejpozději do 15. 12. 2017 PhDr. Zuzaně Černé. Dodatečný termín je z rozhodnutí vedoucí katedry stanoven na 15.3.2018, přimčemž rozhodnutí se budou týkat uznání/neuznání praxe pro 2. ročník.

Zúčastní-li se student/ka Mezinárodního projektového managementu v rámci programu SOWOSEC, bude mu / jí uznána praxe za celou dobu studia.

 

Kombinované studium - NMgr. management organizací služeb sociální práce

Je možné uznat splnění jedné odborné praxe, pokud platí, že:

 • studující je studentem 1. ročníku kombinované formy studia
 • studující v minulosti alespoň půl roku působil nebo působí na pozici vedoucího pracovníka (vedení alespoň dvou podřízených) v organizacích služeb sociální práce;
 • studující včas podá písemnou Žádost dohoda ve formátu *.pdf
 • studující k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce, případně další podklady (dokumenty budou následně vráceny)

Dokumenty je potřeba spolu s žádostí o uznání praxe doručit nejpozději do 15. 12. 2017 PhDr. Zuzaně Černé. Dodatečný termín je z rozhodnutí vedoucí katedry stanoven na 15.3.2018, přimčemž rozhodnutí se budou týkat uznání/neuznání praxe pro 2. ročník.

Zúčastní-li se student/ka Mezinárodního projektového managementu v rámci programu SOWOSEC, bude mu / jí uznána praxe za celou dobu studia.

 
 
Projekt PRAXE