fotka 9 - (c) Nedělníková

Obecné informace k odborným praxím

PRŮBĚŽNÁ PRAXE: Kromě exkurzí, jež zajišťuje pro studenty 1. ročníku Bc. prez. oborů FSS, si zajišťují všechny průběžné praxe sami studenti. Rozsah 8 vyučovacích hodin / týden, přičemž počet týdnů koresponduje s počtem týdnů semestru. Praxe začíná prvním týdnem semestru, končí posledním týdnem semestru.

SOUVISLÁ PRAXE: Souvislou praxi si studenti zajišťují sami. Rozsah 10 po sobě jdoucích pracovních dnů, každý po 8 vyučovacích hodinách.

Trojstrannou smlouvu (viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=10), resp. v případě vybraných institucí pouze Dodatek ke smlouvě rámcové (viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=11), musí mít student podepsánu a odevzdánu PŘED NÁSTUPEM na praxi! Smlouvu / Dodatek proto odevzdávejte k podpisu a orazítkování ze strany FSS s dostatečným časovým předstihem. Z organizačních důvodů FSS preferuje být až posledním podepisujícím partnerem smlouvy.

Před nástupem na odbornou praxi

věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Respektování výběru odborné praxe s povinným a volitelným zaměřením. (více)
 • Respektování omezení možnosti praktikovat na konkrétním místě odborné praxe max. 2x za dobu studia. (více)
 • Identifikaci a pochopení očekávání, které od konkrétního místa odborné praxe máte, uvědomění, které dané cíle a které individuální cíle na odborné praxi budete plnit v rámci plánu učení. (více)
 • Nalezení místa praxe v organizaci, která splňuje předepsané požadavky a očekávání, jež ve vztahu k odborné praxi máte, a která umožňuje plnění konkrétních cílů učení. (více)
 • Kontaktování vybrané organizace s dostatečným časovým předstihem (nejlépe tříměsíčním) z důvodu včasného vyřízení odborné praxe. (více)
 • Absolvování pohovoru u vybrané organizace, předložení průvodního dopisu a žádosti o zajištění odborné praxe. (více)
 • Uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe mezi organizací, studující(m) a vysokou školou. (více)
 • Uvědomění si, že v případě nutnosti řešit určité situace v souvislosti s realizací odborné praxe můžete využít konzultací garantky nebo administrátora odborných praxí. Dodržujte však prosím konzultační hodiny.

Zahájení odborné praxe

Ve fázi zahájení odborné praxe věnujte, prosím, pozornost následujícím oblastem:
 • Případnému dokončení uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe.
 • Včasnému nástupu na odbornou praxi dle stanovených požadavků k jednotlivým formám odborné praxe (průběžná, souvislá).
 • Navázání vztahu s mentorkou, seznámení mentorky s požadavky školy.
 • Získání orientačních informací v souvislosti s realizací odborné praxe.
 • Promyšlení plánu učení před tím, než jej budete řešit s mentorkou.
 • Zpracování plánu učení s mentorkou. (více)
 • Budování vztahu s mentorkou praxe, případně se zaměstnanci, s dobrovolníky, s ostatními praktikujícími studujícími.

Průběh odborné praxe

V průběhu odborné praxe věnujte, prosím, pozornost následujícím oblastem:
 • Naplňování plánu učení, jenž zahrnuje plnění cílů učení, plnění úkolů pro organizaci a realizaci aktivit k získávání nových zkušeností.
 • Vlastní iniciativě na odborné praxi.
 • Rozvíjení vztahů v organizaci.
 • Práci se zpětnou vazbou.
 • Sebereflexi.

Ukončení odborné praxe

Ve fázi ukončení odborné praxe věnujte, prosím, pozornost následujícím oblastem:
 • Reflexi plánu učení s mentorkou odborné praxe.
 • Závěrečné zpětné vazbě z odborné praxe. (více)
 • Potvrzení o absolvované praxi. (více)
 • Rozloučení s místem odborné praxe.
 • Sebereflexi ve vztahu k absolvované praxi.
 • Splnění podmínek pro udělení zápočtu.

Všechny podstatné i detailní informace naleznete také ve svém Průvodci odborným praktickým vzděláváním.

Podmínky pro udělení zápočtu za odbornou praxi

Pro udělení zápočtu za odbornou praxi předkládáte prostřednictvím Moodlu následující dokumenty:
 • plán učení
 • závěrečnou zpětnou vazbu
 • potvrzení o absolvované praxi

Zápočet za odbornou praxi průběžnou uděluje vyučující semináře k odborné praxi a za odbornou praxi souvislou garantka.

Originál plánu učení, dokument o závěrečné zpětné vazbě mentora, potvrzení o absolvované praxi si zakládáte do svého portfolia. U potvrzení o absolvované praxi předkládáte navíc kopii, která slouží k archivaci katedře.

Předložení dokladů o naplnění daných cílů učení a reflexe plnění cílů individuálních není součástí zápočtu za odbornou praxi, ale ze semináře k odborné praxi. Prezentace plnění cílů učení probíhá právě na semináři a je jejich důležitou součástí. Je zde zřejmá provázanost mezi odbornou praxí a semináři k odborné praxi, a to prostřednictvím cílů učení. V případě, že dodání dokladů o plnění cílů učení v semináři nebude dostatečné, může Vám být odepsán zápočet za odbornou praxi. Nestandardní situace při rozhodování o udělení / neudělení zápočtu se řeší s vyučujícím a garantkou.

Poznámka k formální stránce komunikace s koordinátory praxí:


Písemná komunikace učitel-student se řídí několika pravidly etikety: E-mail začíná oslovením: "Vážená + akademický titul" (např. Vážená paní magistro), poté následuje jádro e-mailu, tzn. proč píšete a co byste rádi. E-mail končí poděkováním, pozdravem a podpisem. Pro urychlení učitelovy orientace je vhodné psát i své studentské číslo (např. Děkuji Vám. S pozdravem Jakub Novák, S15167). Oslovení typu "Dobrý den" či "Paní XY" je na akademické půdě považováno za nevhodné a familiární. To platí i v kontextu vzájemné komunikace studenta a učitele tváří v tvář.
 
 
Průvodce odborným praktickým vzděláváním
 
Spolupráce s poskytovateli praxí
 
Projekt PRAXE