fotka 5 - (c) Hana Lanská

Obecné informace k odborným praxím

U všech odborných praxí platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a vykonávání praxe u něj a dále možnost splnit předepsané cíle.

Při zařizování praxe studentům důrazně doporučujeme vyřizovat vše s dostatečnou časovou rezervou (ohled na podpisové procedury, nemoc, dovolenou apod.).
Totéž platí o odevzdávání podkladů za účelem získání zápočtu.

PŘED NÁSTUPEM NA PRVNÍ PRAXI V RÁMCI STUDIA NA FSS JE NEZBYTNÉ ABSOLVOVAT ŠKOLENÍ BOZP A PRÁVNÍCH ASPEKTŮ PRAXE, KTERÉ FSS PROVÁDÍ!!!

PRŮBĚŽNÁ PRAXE: Kromě exkurzí, jež zajišťuje pro studenty 1. ročníku Bc. prez. oborů FSS, si zajišťují všechny průběžné praxe sami studenti. Rozsah 8 vyučovacích hodin / týden, přičemž počet týdnů koresponduje s počtem týdnů semestru. Do termínu realizace praxe ve smlouvě uvádějte začátek a konec semestru; praxi je možno vykonávat v průběhu nejméně 12, nejvíce 15 kalendářních týdnů. Státní svátek se nebude nahrazovat.

SOUVISLÁ PRAXE: Souvislou praxi si studenti zajišťují sami. Rozsah 10 po sobě jdoucích pracovních dnů, každý po 8 vyučovacích hodinách. Praxi je možno vykonávat v průběhu maximálně 3 (prezenční studium), resp. 4 (kombinované studium), po sobě jdoucích týdnů. Státní svátek se nebude nahrazovat.

Trojstrannou smlouvu (viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=10), resp. v případě vybraných institucí pouze Přílohu ke smlouvě rámcové (viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=11), musí mít student podepsánu a odevzdánu PŘED NÁSTUPEM na praxi! Smlouvu / Přílohu proto odevzdávejte k podpisu a orazítkování ze strany FSS s dostatečným časovým předstihem. Z organizačních důvodů FSS preferuje být až posledním podepisujícím partnerem smlouvy.

Aktuálně! Od září 2018 vyplňují studenti nastupující na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu MSK vlastní formulář úřadu (k vyzvednutí při žádání o praxi přímo na tomto odboru), a to opět ve třech vyhotoveních. Další postup je tentýž jako v případě trojstranné dohody.

MOŽNOST UZNÁNÍ PŘEDCHOZÍ PRAXE pro studenty 1. r. kombinovaného studia viz sekce Uznání předchozí praxe.

Před nástupem na odbornou praxi

věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Výběru praxe s povinným a volitelným zaměřením. (více)
 • Na jednom oddělení/v jedné službě lze absolvovat pouze jednu praxi. (více)
 • Nalezení místa praxe v organizaci, která umožňuje plnění konkrétních cílů učení. (více)
 • Kontaktování vybrané organizace s dostatečným časovým předstihem (nejlépe dvouměsíčním) z důvodu včasného vyřízení odborné praxe. (více)
 • Uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe mezi organizací, studující(m) a fakultou. (více)
 • V případě nutnosti řešit určité situace v souvislosti s realizací odborné praxe můžete využít konzultací garantky nebo administrátora odborných praxí. Dodržujte však prosím konzultační hodiny.

Zahájení odborné praxe

Ve fázi zahájení odborné praxe věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Navázání vztahu s mentorkou, seznámení mentorky s požadavky školy.
 • Získání orientačních informací v souvislosti s realizací odborné praxe.
 • Promyšlení plánu učení a jeho zpracování s mentorem.

Průběh odborné praxe

V průběhu odborné praxe věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Plnění cílů a úkolů.
 • Rozvíjení vztahů v organizaci.
 • Sebereflexi.

Ukončení odborné praxe

Ve fázi ukončení odborné praxe věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Reflexi plánu učení s mentorkou odborné praxe.
 • Potvrzení o absolvované praxi. (více)
 • Splnění podmínek pro udělení zápočtu.

Všechny podstatné informace naleznete také v Průvodci odborným praktickým vzděláváním.

Podmínky pro udělení zápočtu za odbornou praxi

Pro udělení zápočtu za odbornou praxi předkládáte prostřednictvím Moodlu následující dokumenty:
 • plán učení
 • potvrzení o absolvované praxi
 • v případě souvislé praxe navíc ještě vypracované cíle

Originál plánu učení a potvrzení o absolvované praxi zakládáte do svého portfolia.

Předložení dokladů o naplnění cílů učení není součástí zápočtu za průběžnou praxi, ale ze semináře k ní. Prezentace plnění cílů učení probíhá právě na semináři a je jejich důležitou součástí. V případě, že dodání dokladů o plnění cílů učení v semináři nebude dostatečné, může Vám být odepsán zápočet za odbornou praxi. Nestandardní situace při rozhodování o udělení zápočtu se řeší s vyučujícím a garantkou.

 
 
Projekt PRAXE