fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

FAQ - otázky a odpovědi k praxím

Co jsou to odborné praxe a k čemu mají sloužit?

Odborná praxe je nedílnou součástí studia a představuje 25 % z celkové doby studia. Praxe je pojímána jako studijní předmět a jako taková je také ohodnocena kredity. Jedná se o praktickou přípravu studujících na jejich budoucí povolání na pracovištích a v zařízeních, která mají přímou souvislost s výkonem sociální práce (např. dětské domovy, domovy důchodců, městské úřady a magistráty apod.) Odborná praxe je pojímána dvěma způsoby: jako průběžná a jako souvislá. Na průběžnou praxi studující dochází 1x týdně během akademického semestru (tj. 13 týdnů) a mají na ni v rozvrhu vyčleněn jeden den. Souvislá praxe probíhá obvykle o prázdninách a trvá 10 pracovních dní (tedy obvykle 2 týdny). Zaměření praxí se liší v průběhu studia podle studijního programu a jednotlivých ročníků.

Další informace naleznete na webových stránkách v sekci „Obecné informace“.

Jak s tím souvisí seminář k odborné praxi?

Seminář k odborné praxi doprovází odborné praxe. Vyučujícími jsou v tomto případě praktičtí sociální pracovníci a pedagogové, kteří umožňují studujícím reflektovat jejich zážitky a zkušenosti z praxí. Seminář je samostatný studijní předmět a je také kreditově ohodnocen.

Kde a jak praxi seženu?

Studenti si své praxe zajišťují sami. Díky tomu získávají přehled o sociálních zařízeních a institucích ať již v moravskoslezském regionu, tak v okolí svého bydliště. FSS však zveřejňuje na svých webových stránkách v sekci „Aktuální nabídka praxí“ a na nástěnce aktuální nabídku praxí, kterou mohou studující využít. Pro přijetí na praxi je zapotřebí především souhlas vedoucího daného zařízení nebo instituce.

Kde najdu potřebné formuláře a jak je mám vyplnit?

Všechny nezbytné formuláře i způsob, jak je vyplnit naleznete na webových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Jedinou výjimkou jsou průvodní dopisy, které se předkládají konkrétnímu zařízení nebo instituci při žádosti o přijetí na praxi. Tyto je možné si osobně vyzvednout u koordinátorek praxí na FSS.

Je termín průběžných praxí neměnný??

Pro průběžné praxe mají studující vyčleněn v rozvrhu jeden den (pátek). Po domluvě s vedoucím praxe je však možné docházet na praxe i v jiném termínu, ovšem za předpokladu, že se tak neděje na úkor studijních povinností.

Jak je to s praxemi v případě ostravských ÚMOb?

FSS OU má s některými ostravskými ÚMOb uzavřenu rámcovou dohodu o realizaci praxí studentů. V takovém případě si studenti nemusí zajišťovat trojstrannou dohodu o zajištění praxe. Počet přijatých studentů je však limitován a není možné jej překročit. Nabídka a počty nabízených míst na jednotlivých úřadech v Ostravě jsou uváděny na nástěnce. Jedná se o ÚMOb Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Magistrát města Ostravy, Ostrava-Radvanice a Bártovice.

Je Doklad o praxi použitelný pro oba typy praxe - tedy pro souvislou i průběžnou?

Ano, doklad o praxi můžete použít v obou případech. Nemusíte pak již shánět žádné další potvrzení o vykonané praxi. Na základě dokladu o praxi vám pak bude uznán zápočet za souvislou nebo průběžnou praxi.
Doklad stejně jako další dokumenty naleznate na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“.

 
 
Projekt PRAXE