fotka 5 - (c) Hana Lanská

Obecné informace k odborným praxím

U všech odborných praxí platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a vykonávání praxe u něj a dále možnost splnit předepsané cíle.

Při zařizování praxe studentům důrazně doporučujeme vyřizovat vše s dostatečnou časovou rezervou (ohled na podpisové procedury, nemoc, dovolenou apod.).
Totéž platí o odevzdávání podkladů za účelem získání zápočtu.

PRŮBĚŽNÁ PRAXE: Kromě exkurzí, jež zajišťuje pro studenty 1. ročníku Bc. prez. oborů FSS, si zajišťují všechny průběžné praxe sami studenti. Rozsah 8 vyučovacích hodin / týden, přičemž počet týdnů koresponduje s počtem týdnů semestru. Do termínu realizace praxe ve smlouvě uvádějte začátek a konec semestru; praxi je možno vykonávat v průběhu nejméně 12, nejvíce 15 kalendářních týdnů. Státní svátek se nebude nahrazovat.

SOUVISLÁ PRAXE: Souvislou praxi si studenti zajišťují sami. Rozsah 10 po sobě jdoucích pracovních dnů, každý po 8 vyučovacích hodinách. Praxi je možno vykonávat v průběhu maximálně 3 (prezenční studium), resp. 4 (kombinované studium), po sobě jdoucích týdnů. Státní svátek se nebude nahrazovat.

Trojstrannou smlouvu (viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=10), resp. v případě vybraných institucí pouze Dodatek ke smlouvě rámcové (viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=11), musí mít student podepsánu a odevzdánu PŘED NÁSTUPEM na praxi! Smlouvu / Dodatek proto odevzdávejte k podpisu a orazítkování ze strany FSS s dostatečným časovým předstihem. Z organizačních důvodů FSS preferuje být až posledním podepisujícím partnerem smlouvy.

Před nástupem na odbornou praxi

věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Respektování výběru odborné praxe s povinným a volitelným zaměřením. (více)
 • Respektování omezení možnosti praktikovat na konkrétním místě odborné praxe max. 2x za dobu studia. (více)
 • Identifikaci a pochopení očekávání, které od konkrétního místa odborné praxe máte, uvědomění, které dané cíle a které individuální cíle na odborné praxi budete plnit v rámci plánu učení. (více)
 • Nalezení místa praxe v organizaci, která umožňuje plnění konkrétních cílů učení. (více)
 • Kontaktování vybrané organizace s dostatečným časovým předstihem (nejlépe dvouměsíčním) z důvodu včasného vyřízení odborné praxe. (více)
 • Absolvování pohovoru u vybrané organizace, žádost o zajištění odborné praxe. (více)
 • Uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe mezi organizací, studující(m) a vysokou školou. (více)
 • Uvědomění si, že v případě nutnosti řešit určité situace v souvislosti s realizací odborné praxe můžete využít konzultací garantky nebo administrátora odborných praxí. Dodržujte však prosím konzultační hodiny.

Zahájení odborné praxe

Ve fázi zahájení odborné praxe věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Případnému dokončení uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe.
 • Včasnému nástupu na odbornou praxi dle stanovených požadavků k jednotlivým formám odborné praxe (průběžná, souvislá).
 • Navázání vztahu s mentorkou, seznámení mentorky s požadavky školy.
 • Získání orientačních informací v souvislosti s realizací odborné praxe.
 • Promyšlení plánu učení.
 • Zpracování plánu učení s mentorkou. (více)

Průběh odborné praxe

V průběhu odborné praxe věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Naplňování plánu učení, jenž zahrnuje plnění cílů učení, plnění úkolů pro organizaci a realizaci aktivit k získávání nových zkušeností.
 • Vlastní iniciativě na odborné praxi.
 • Rozvíjení vztahů v organizaci.
 • Sebereflexi.

Ukončení odborné praxe

Ve fázi ukončení odborné praxe věnujte pozornost následujícím oblastem:
 • Reflexi plánu učení s mentorkou odborné praxe.
 • Potvrzení o absolvované praxi. (více)
 • Rozloučení s místem odborné praxe.
 • Sebereflexi ve vztahu k absolvované praxi.
 • Splnění podmínek pro udělení zápočtu.

Všechny podstatné informace naleznete také ve svém Průvodci odborným praktickým vzděláváním.

Podmínky pro udělení zápočtu za odbornou praxi

Pro udělení zápočtu za odbornou praxi předkládáte prostřednictvím Moodlu následující dokumenty:
 • plán učení
 • potvrzení o absolvované praxi

Originál plánu učení a potvrzení o absolvované praxi si zakládáte do svého portfolia. U potvrzení o absolvované praxi předkládáte navíc kopii, která slouží k archivaci katedře.

Předložení dokladů o naplnění daných cílů učení a reflexe plnění cílů individuálních není součástí zápočtu za odbornou praxi, ale ze semináře k odborné praxi. Prezentace plnění cílů učení probíhá právě na semináři a je jejich důležitou součástí. V případě, že dodání dokladů o plnění cílů učení v semináři nebude dostatečné, může Vám být odepsán zápočet za odbornou praxi. Nestandardní situace při rozhodování o udělení zápočtu se řeší s vyučujícím a garantkou.

Poznámka k formální stránce komunikace s koordinátory praxí:


Písemná komunikace učitel-student se řídí několika pravidly etikety: E-mail začíná oslovením: "Vážená + akademický titul" (např. Vážená paní magistro), poté následuje jádro e-mailu, tzn. proč píšete a co byste rádi. E-mail končí poděkováním, pozdravem a podpisem. Pro urychlení učitelovy orientace je vhodné psát i své studentské číslo (např. Děkuji Vám. S pozdravem Jakub Novák, S15167). Oslovení typu "Dobrý den" či "Paní XY" je na akademické půdě považováno za nevhodné a familiární. To platí i v kontextu vzájemné komunikace studenta a učitele tváří v tvář.
 
 
Projekt PRAXE