Zapojení a motivace cílové skupiny

Cílová skupina akademičtí pracovníci je přímo zapojena do spolupráce na projektu. Jsou to právě oni, kteří na základě svých potřeb, rozšířit a prohloubit své odborné kompetence, se přihlásí do výběrového řízení o zpracování Balíčku odborné kompetence. Své nově nabyté znalosti a dovednosti využijí při tvorbě odborného textu, prezentace a při zpracování odborného kurzu pro své kolegy a druhou cílovou skupinu - studenty VŠ. Autoři Balíčků OK jsou lektoři odborných kurzů.

Kurzy všech Balíčků odborných kompetencí budou připraveny pro obě cílové skupiny projektu, akademické pracovníky VŠ a studenty VŠ a budou realizovány aktivním zapojením cílových skupin. Každý kurz bude sestaven v následující metodice: úvod do problematiky, poznání nejlepší praxe, novinky, aktuální trendy v oblasti kurzu, jak je to v současné praxi realizováno, příprava a práce na rozbor prezentovaných řešení, hodnocení nejlepší praxe, metody aplikace do vlastní praxe, shrnutí, ověření dosažených očekávání. Tato metodika vyžaduje aktivní zapojení cílové skupiny, účastníci budou zpracovávat úkoly, připravovat případové studie, modelové situace, prezentace řešení apod.

Předkladatelé projektu s oběma cílovými skupinami dlouhodobě pracují a mají zkušenosti s jejich vzděláváním včetně zpětné vazby. Na obě cílové skupiny byly zaměřené i předcházející řešené projekty OPRLZ. Dlouhodobá spolupráce a úzký kontakt usnadní i propagaci projektu u cílových skupin.

Informace o možnosti zasílat přihlášky do všech kurzů Balíčků OK budou uveřejněny na www stránkách projektu, přihlášky se budou moci v daném termínu posílat určenému pracovníkovi realizačního týmu. Přihlášky budou v elektronické podobě, tudíž lehce přístupné cílovým skupinám. O zařazení do kurzu jim bude obratem posláno s potvrzením o doručení přihlášky.

Cílové skupiny se budou i rovněž aktivně podílet na evaluaci jednotlivých Balíčků odborných kompetencí, kdy budou vyplňovat připravené dotazníky.

Nahoru...