Popis udržitelnosti


V rámci projektu zpracované oblasti odborného zaměření rozšiřují kompetence a znalosti v dané odborné problematice jak zpracovatelů odborného balíčku (cílová skupina akademičtí pracovníci), tak i studentů (cílová skupina studenti) a kolegů (cílová skupina akademičtí pracovníci), kteří se zúčastňují zpracovaných kurzů a využijí materiály k výuce, dalšímu vzdělávání apod. Vytvořené studijní materiály a kurzy jsou využívány i po ukončení realizace projektu, mohou být začleněny do předmětů studijních programů nebo být základem pro nové/inovované předměty.

V průběhu udržitelnosti projektu jsou nadále využívány vytvořené balíčky odborných kompetencí, a to jak u příjemce dotace – Ostravské univerzity v Ostravě tak i u partnera projektu – Slezské univerzity v Opavě. Vytvořené „Balíčky OK“ jsou průběžně aktualizovány podle potřeb cílových skupin.

V průběhu projektu byly na témata jednotlivých balíčků zpracovány kurzy, určené pro studenty a akademické pracovníky VŠ.

Kurzy jsou zpracovány formou kombinované výuky (e-learningová podpora zpracována v LMS Moodle) s hodinovou dotací 30 hodin.

Kurzy mohou být realizovány kdykoliv i po ukončení realizace projektu. Pro informace o organizačním zajištění kurzů v době udržitelnosti kontaktujte Ing. Pavla Smolku, Ph.D. mail:pavel.smolka@osu.cz, kl. 2181.

Balíčky v rámci udržitelnosti