Registrační číslo projektu: CZ 1.07/2.2.00/15.0026

Schválené balíčky

číslo
balíčku
Navrhovatel Spolunavrhovatelé univ. fakul. Název balíčku
(po kliknutí se zobrazí anotace balíčku)
1 RNDr. Jan Šustek, Ph.D. RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
OU FPR Počítačová algebra
2 doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.   OU FPR Metodologické aspekty počítačové podpory výuky chemie
3 RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc. OU FPR Historie čísel a výpočetních pomůcek
4 RNDr. Tomáš Sochor, CSc.   OU FPR Zvýšení odborných kompetencí v oblasti bezdrátových počítačových sítí
5 Mgr. Vladimír Bradáč   OU FPR Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků
6 doc. RNDr. Eva Volná, PhD.   OU FPR Analytické programování
7 Ing. Eva Burianová, Ph.D. Ing. Eliška Treterová OU FPR Systémová dynamika
8 doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.   OU FPR Směry rozvoje technologiemi podporované výuky v terciálním vzdělávání
9 doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.   OU FPR Úvod do problematiky ochrany duševního vlastnictví
10 RNDr. Malčík Martin, Ph.D.   OU PDF Počitačem podporovaná diagnostika ve vzdělávání
11 Mgr. Fojtík Rostislav, Ph.D.   OU FPR Objektově orientované programování, didaktika informatiky
12 PhDr. Kristiníková Jarmila, Ph.D. RNDr. Sochorová Hana, Ph.D.
Wolfová Markéta, Mgr.
OU LF Protetická fyzioterapie
13 Mgr. Lasotová Dáša, Ph.D. Mgr. Pometlo Jiří OU PDF Zen a umění ve výtvarné výchově
14 Ing. Tomášková Hana, Ph.D.   OU LF Praktické užití epidemiologických metod v pracovním lékařství
15 doc. PaedDr. Škrabánková Jana, Ph.D.   OU PDF Vzdělávání nadaných žáků
16 PhDr. Sztablová Danuše, Ph.D. Mgr. Cieslar Milan, Ph.D. OU PDF Proicio 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech
17 Mgr. Bc. Gúberová Martina   OU PDF Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti
18 Mgr. Prokešová Miriam, Ph.D.   OU PDF Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství
19 RNDr. Konečná Petra, Ph.D. RNDr. Václavíková Zuzana, Ph.D. OU FPR Moderní didaktické metody v matematice
20 Mgr. Karaffa Jan, Ph.D.   OU PDF Nástroje pro zjišťování výsledků učení žáků v hodinách dramatické výchovy
21 doc. PhDr. Sekera Julius, CSc.   OU PDF Sociální pedagogika
22 PhDr. Šťastná Marie, Ph.D.   OU FFI Socha v prostoru a čase
23 RNDr. Swaczyna Martin, Ph.D. RNDr. Malíková Radka, Ph.D. OU FPR Počítačem řízený kalkulus diferenciální geometrie na variétách
24 RNDr. Vajgl Marek, Ph.D.   OU FPR Techniky moderního vývoje informačních systémů
25 Mgr. Červenková Iva, Ph.D.   OU PDF Učebnice a jejich využívání ve výuce
26 Mgr. Sklenářová Nikola, Ph.D.   OU PDF Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace
27 doc. RNDr. Maršálek Roman, Ph.D. doc. RNDr. Slovák Václav, Ph.D. OU FPR Chemické rovnováhy kolem nás
28 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.   OU FPR Agilní a štíhlý (Lean) vývoj a provoz informačních systémů
29 Mgr. Markéta Poštulková "RNDr. Hana Sochorová Hana, Ph.D.
PhDr. Jarmila Kristiníková Jarmila, Ph.D
OU LF Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
30 RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.   OU PDF Alternativní koncepce výuky geometrie v primárním vzdělávání
31 RNDr. Radek Krpec, Ph.D.   OU PDF Alternativní koncepce výuky aritmetiky v primárním vzdělávání
32 PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.   OU FPR Současné pojetí interkulturního vzdělávání
33 RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.   OU FPR Fytogeografie
34 RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.   OU FPR Fraktály a jejich využití
35 RNDr. Martin Žáček, Ph.D.   OU FPR Formální logické systémy pro aplikaci v informatice
36 Mgr. Michal Janošek   OU FPR Úvod do ekosystému Apple
37 Ing. David Bražina, Ph.D.   OU FPR Analýza obrazu map nerovnosti povrchu
38 PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D.   OU FFI Teolingvistika
39 Mgr. Tomášek Martin, Ph.D.   OU FFI Enviroment v české literatuře
40 Ing. Blechová Beáta, Ph.D.   SU OPF Odraz ekonomické krize v daňové politice Evropské unie
41 Mgr. Psík Richard, Ph.D.   OU FFI Latinská poesie středověku
42 Mgr. Psík Richard, Ph.D.   OU FFI Typologie liturgických knih v období středověku
43 doc. PaedDr. Škrabánková Jana, Ph. D.   OU PDF Kompetence učitelů přírodovědných předmětů
44 RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.   OU FPR Jak (ne)napsat odborný text z biologie
45 RNDr. Bartl David, Ph.D.   OU FPR Úvod do teorie her
46 RNDr. Et Bc. Štěpnička Jan, Ph.D.   OU FPR Aktuální problémy statistického zpracování dat
47 RNDr. Walek Bogdan, Ph.D.   OU FPR Moderní techniky vývoje webových aplikací
48 doc. RNDr. PaedDr. PhD. Habiballa Hashim, Ph.D.   OU FPR Algebra v informatice
49 Mgr. Sehnalová Vladimíra, Ph.D.   OU FPR Kyberšikana a bezpečnost dětí
50 Mgr. Alexandra Tomášová   OU FPR Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu Mateřská škola podporující zdraví
51 Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.   SU OPF Nové trendy a koncepce e-business a e-commerce
52 Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.   SU FVP ICT a výzkum
53 Doc. RNDr. František Koliba, CSc.   SU OPF Řízení projektů dle standardů IPMA
54 Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.   SU FVP Dobrovolnictví
55 PhDr. Věra Juřičková, Ph.D.   SU FVP Mezigenerační komunikace
56 PhDr. Igor Hendrych   SU FVP Penologie
57 Mgr. Hana Heiderová   SU FVP Radiační ochrana sester
58 PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.   SU FVP Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním
59 Doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.   SU OPF Účetní a daňová problematika právnických osob
60 Ing. Šárka Sobotovičová   SU OPF Teorie daní ze spotřeby
61 Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.   OU FSS Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče
62 Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.   OU PDF Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
63 Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.   OU FSS Case management
64 PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.   OU PRF Environmentální vzdělávání žáků ZŠ a SŠ s edukační podporou "inquiry" činností
65 doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.   OU PRF Metodika aplikace modelu excelence při tvorbě dlouhodobého záměru univerzity
66 RNDr. Martin Žáček, Ph.D.   OU PRF Logika pro sémantický web
67 RNDr. Bogdan Walek, Ph. D.   OU PRF Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek