Klíčové aktivity projektu

1) Příprava metodických postupů a kritérií výběru témat Balíčků odborných kompetencíPodrobný popis realizace klíčové aktivity


Hlavním cílem klíčové aktivity je vytvoření přesné metodiky zpracování Balíčků OK (tyto postupy budou k dispozici jak v elektronické podobě, tak tištěné) a stanovení kritérií k výběru odborných témat, která budou realizována na základě žádostí akademických pracovníků o zpracování Balíčků OK.

Tato klíčová aktivita zahrnuje oslovení akademický pracovníků obou univerzit ke spolupráci na projektu, zajištění informovanosti o možnosti spolupráce na projektu, zaslání přihlášek do výběrového řízení pomocí Balíčku OK. Informace budou rozeslány jak přes fakulty, katedry, tak budou k dispozici na www stránkách projektu. Součástí aktivity je rozpracování harmonogramu realizace Balíčků OK.

Časově je klíčová aktivita naplánovaná průběžně během prvních dvou let projektu, postupně budou vypsány tři termíny odevzdání přihlášek.

Projekt počítá s vytvořením 60 Balíčků OK. Přihlášku mohou vyplnit jak jednotlivci, tak skupina akademických pracovníků. Je počítáno s cestovným pro minimálně 60 osob na konzultace, které by měly být maximálně 4 denní. Na druhé straně je možné pozvat konzultanta do Ostravy (Opavy, Karviné). Může být zapojeno více konzultantů, ale celková doba konzultace pro jeden Balíček OK je omezena 20 hodinami.

Podmínka: vybrané téma není v současné době přednášeno přihlašujícím se akademickým pracovníkem. Výběrová komise bude složena ze členů řídicího týmu a pověřeného pracovníka rektory univerzit – OU a SU.Výstup klíčové aktivity


 • Systém vzdělávacích Balíčků odborných kompetencí, 60 doporučených k realizaci v rámci projektu.
 • Zpracování metodiky a harmonogramu zpracování Balíčků OK.
 • Databáze spolupracujících akademických pracovníků, kteří absolvují odborné konzultace a budou zpracovávat Balíčky odborných kompetencí, včetně databáze odborných konzultantů.
 • Výběr autorů odborných posudků.
 • Veškeré informace o průběhu projektu a klíčové aktivitě budou k dispozici na www stránkách projektu.

 

2) Příprava a tvorba Balíčků odborných kompetencíPodrobný popis realizace klíčové aktivity


Projekt je řešen na základě kvalitní spolupráce mezi jednotlivými subjekty obou univerzit a dalších odborníků z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR. Tato spolupráce se projeví především v této klíčové aktivitě.

Celá koncepce odborného vzdělávání pracovníků VŠ vychází z principu vytvoření vzdělávacích Balíčků odborných kompetencí, v nichž budou zpracovány nové odborné distanční texty, e-learningové kurzy v LMS pro studenty a akademické pracovníky ke schválenému odbornému tématu.

Příprava Balíčku zahrnuje:

 • přípravu výjezdu pracovníka nebo přípravu přijetí odborného konzultanta na OU nebo na SU,
 • odborné konzultace u vybraného odborníka z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe.

Balíček zahrnuje:

 • zpracování odborného textu (s distančními prvky),
 • zpracování odborných posudků,
 • zpracování e-learningového kurzu – s využitím LMS Moodle,
 • realizaci odborného kurzu,
 • rozšířená anotace pro vydání sborníků Balíčků OK.

Součástí klíčové aktivity je proškolování autorů v metodice tvorby distančních kurzů, v metodice přípravy výukových distančních textů, využití LMS ve výuce.

Odborné distanční texty budou zpracovány  metodikou pro tvorbu distančních výukových opor dle Národního centra distančního vzdělávání (NCDV) při MŠMT.

Na realizaci klíčové aktivity se bude podílet řídicí tým projektu, odborní a administrativní pracovníci projektu, dále odborní konzultanti, akademičtí pracovníci, tvůrci Balíčků OK.

Na klíčovou aktivitu navazuje třetí klíčová aktivita, se kterou se časově překrývá z důvodů postupného zpracování Balíčků ve třech etapách a následných realizací kurzů.Výstup klíčové aktivity


 • 60 zpracovaných Balíčků odborných kompetencí (kurzy Balíčků OK budou zpracovány s využitím LMS Moodle).
 • 60 zpracovaných odborných posudků.
 • Zrealizovaných 60 odborných konzultací.
 • 60 zpracovaných rozšířených anotací Balíčků OK, které budou vydány ve sborníku anotací odborných textů (rozeslány do příslušných knihoven).
 • 60 e-learningových kurzů s využití LMS Moodle.
 • V této aktivitě bude částečně plněn monitorovací indikátor 07.41.20.

 

3) Realizace kurzů pro cílové skupiny: studenti VŠ a akademičtí pracovníci VŠPodrobný popis realizace klíčové aktivity


V rámci projektu bude zpracováno 60 Balíčků odborných kompetencí, součástí každého z nich je zpracování odborného kurzu pro obě cílové skupiny (hlavně pro cílovou skupinu studenti VŠ). Kurzy budou zpracovány převážně s komponentou ICT (e-learningová podpora zpracována v LMS Moodle), všechny části Balíčku OK budou v elektronické podobě, tak aby kurzy mohly být vedeny v kombinované formě. Po zpracování Balíčků OK budou organizovány odborné kurzy, termíny budou přizpůsobeny akademickému roku (bude respektováno zkouškové období, prázdniny apod). Kurzy budou mít hodinovou dotaci 30 hodin.

Projekt počítá s realizací 60 pilotních běhů kurzů. V každém kurzu proběhne evaluace kurzu a celého Balíčku OK účastníky kurzu pomocí evaluačních dotazníků, hodnocení budou provádět i autoři kurzů dotazníky zaměřenými na evaluaci celého projektu.

Celkem bude podpořeno 470 osob (indikátor 07.41.00).

V rámci projektu bude vytvořena databáze autorů Balíčků odborných kompetencí, databáze účastníků kurzů. Autoři Balíčků OK budou spolupracovat s členy řídicího týmu, kteří garantují postupy tvorby balíčků, budou rovněž proškoleni k řízení výuky, spolupracovat s autorem e-learningové podpory daného kurzu (pokud sami nejsou autory tohoto zpracování) v LMS Moodle pracovníkem řídicího týmu. Další spolupráce autorů Balíčků OK je i s dalšími členy řídicího týmu.

Pokud bude přihlášen do kteréhokoliv kurzu tělesně postižený, bude kurzu vyčleněna učebna s bezbariérovým přístupem.Výstup klíčové aktivity


 • 60 zrealizovaných kurzů Balíčků odborných kompetencí, všechny zrealizované s e-learningovým kurzem, s řízenou výukou v LMS
 • 470 podpořených osob, z toho 400 úspěšně podpořených osob.
 • V této aktivitě bude plněn monitorovací indikátor 07.41.00.

 

4) Realizace odborných seminářůPodrobný popis realizace klíčové aktivity


Během realizace projektu budou organizovány 2 odborné semináře pro cílové skupiny. Pro tuto aktivitu se počítá s vydáním sborníků. Sborníky budou obsahovat postupně rozšířené anotace všech Balíčků odborných kompetencí.

Sborníky budou vydány s ISBN a poslány do předepsaných knihoven v ČR a předány účastníkům semináře. Rovněž budou přidány k dokladování o publicitě projektu a budou k dispozici ke stáhnutí na www stránkách projektu. Budou sloužit i k orientaci při výběru kurzů v navazujících letech po ukončení projektu.

Na klíčové aktivitě se budou podílet pracovníci realizačního týmu, a to jak řídicí tým, tak administrativní pracovníci, autoři Balíčků OK.

Informace o k vydávání sborníku a termínech vydání budou zveřejněny na www stránkách projektu.Výstupy klíčové aktivity


 • 2 odborné semináře pro cílové skupiny
 • 2 sborníky rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí.


Nahoru...