Cíl projektu

Projekt je zaměřen na podporovanou aktivitu výzvy k Prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2. - Vysokoškolské vzdělávání: Podporovaná aktivita – bod 2.7 - Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ.

Cílem projektu je podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků žadatele a partnera, a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách. Projekt bude řešen ve spolupráci s partnerem - Slezskou univerzitou v Opavě na všech klíčových aktivitách projektu. Projekt je rovněž založen na spolupráci s dalšími odborníky z VŠ, AV a dalších pracovišť, jejich úloha má v projektu zásadní význam. V rámci projektu bude navázána spolupráce mezi příbuznými katedrami (fakultami) obou univerzit, neboť výstupy projektu mohou být zpracovány ve vzájemné spolupráci a využívány ve všech zúčastněných subjektech.

Cílem podpory je rozšíření a prohloubení odborných kompetencí akademických pracovníků a následné proškolení studentů v kurzech s novou odbornou tematikou pomocí tzv. Balíčků odborných kompetencí (Balíčky OK). Zájemci z řad akademických pracovníků obou univerzit se budou moci přihlásit do výběrového řízení o zpracování Balíčku, čímž získají 20 hodin konzultací s vybraným odborníkem z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují odborný text a připraví kurz v e-learnigové podobě pro druhou cílovou skupinu – studenty, případně další zájemce z řad pracovníků obou univerzit.

Předpokládá se hlavně podpora pracovníků bez akademické hodnosti nebo s Ph.D., CSc., maximálně s hodností doc, jde o podporu kvalifikačního růstu této cílové skupiny.

Výběrové řízení proběhne během trvání projektu ve třech termínech. Anotace odborných textů budou vydány ve sbornících Balíčků odborných kompetencí, celé Balíčky budou k dispozici k dalšímu využití na OU i SU.

Zdůvodnění žádosti

Jedním ze základních požadavků připravované Bílé knihy terciárního vzdělávání je mít na vysokých školách kvalitní a konkurenčně schopný tým manažerů, akademických pracovníků a ostatních pracovníků. K tomu je potřebné vytvořit systém zajišťující vzdělávání těchto pracovníků vysokých škol.

Navržený systém zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků s využitím tzv. Balíčků odborných kompetencí (OK) s následným přenesením nových poznatků, informací, znalostí a dovedností (které získají akademičtí pracovníci v rámci tohoto projektu) na neméně důležitou cílovou skupinu - studenti VŠ vychází z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy a vzdělávání na vysokých školách.

Kvalita vysokoškolského vzdělávání, rozvoje studijních programů, je úzce spjata s odpovídající úrovní akademických pracovníků VŠ. Vzdělávání těchto pracovníků v současném, rychle se rozvíjejícím světě techniky, ve světě rozvíjejících se přírodních věd, v době ekonomických změn, je důležité pro zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studijních programů. Možnost využití internetu a dalších informačních a komunikačních technologií k získávání nejnovějších poznatků a informací z různých oblastí vědy, výzkumu a vývoje je důležitá pro zařazování všech těchto vědomostí a dovedností do výuky a vzdělávání ve studijních programech, oborech i v dalším vzdělávání na vysokých školách.

Ostravská univerzita (žadatel) a Slezská univerzita (partner projektu) dlouhodobě spolupracují, již od svého založení v roce 1991, v oblasti jak vědy a výzkumu, tak rozvíjení nových metod a forem výuky, viz. např. projekt Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace – CZ.04.1.03/3.2.15.1/0103. Výsledky projektu obě univerzity využijí v dalším rozvoji jak odborných kompetencí pracovníků, tak při budoucí inovaci studijních programů.

Projekt je zaměřen na cílové skupiny: akademičtí pracovníci VŠ a studenti VŠ.

Nahoru...