PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.

Environmentální vzdělávání žáků ZŠ a SŠ s edukační podporou "inquiry" činností

Anotace:

Problematika enviromentu je v současné době přirozenou integrovanou součástí edukace žáků ZŠ a SŠ. Je pevně zakotvena v rámcových i školních vzdělávacích programech, na jejíž realizaci se podílí několik především přírodovědných vzdělávacích oblastí. Prioritním cílovým záměrem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby pochopili problematiku vztahů člověka k životnímu prostředí v celé její šíři a uvědomili si nezbytnost uchování základních podmínek života.

Jedním z důležitých prostředků dosažení cílových záměrů environmentálního vzdělávání žáků jsou aktivizující učební postupy, speciálně badatelsky „inquiry“ orientovaná výuka.

„Inquiry“ je cílevědomý proces formulování problémů, kritického experimentování, posuzování alternativ, plánování zkoumání a ověřování a vyvozování závěrů. Je to vzdělávací strategie, při níž učitel nepředává učivo cestou sdělování poznatků, ale vytváří znalosti cestou řešení problémů a systémem kladených otázek (komunikačního aparátu=systémem „talking education“). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování je vzdělávacím směrem, do kterého je vkládáno mnoho naději v rovině motivace žaků a zvýšeni jejich zájmů o přírodovědné obory, v rovině rozvoje jejich kritického myšleni, kreativity a jejich schopnosti řešit problémy.

Environmentální výchova je jak z pohledu integrovaného pojetí, tak z pohledu obsahového zaměření optimálním edukačním prostředím pro realizaci „inquiry“ orientované výuky žáků ZŠ a SŠ.