Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných předmětech

Modul A: Počítačem podporované experimenty

 • Forma výuky: kombinovaná, 40 hodin

Prezenční výuka – 24 hodin (6x4)

Anotace modulu A Počítačem podporované experimenty:

Modul Počítačem podporované experimenty pro učitele základních a středních škol je zaměřen na osvojování vědomostí a získání dovedností při návrhu a provádění počítačem podporovaných přírodovědných experimentů. Účastníci modulu se seznámí s měřicím systémem, s hardwarem a softwarem, s různými čidly pro měření fyzikálních, biologických a chemických veličin. Na připravených typových úlohách si účastníci ověří práci s měřicím systémem a naučí se tvořit vlastní úlohy. Součástí modulu je i tvorba a zpracování fotografií a měření z videozáznamu. Data získaná měřením z reálné situace mohou sloužit pro návrh matematického modelu a vytvoření simulace. Činnosti účastníků kurzu slouží k přípravě žákovských počítačem podporovaným experimentů, navrhování modelů a využívání simulací pro aktivizaci žáků při výuce. Úlohy jsou tvořeny se zřetelem na RVP a ŠVP a jako integrující prvek mezipředmětových vztahů jsou zařazeny úlohy s environmentální tematikou. Účastníci završí modul vytvořením pracovního listu počítačem podporovaného experimentu pro žáky a pracovním listem pro učitele i s očekávanými výstupy.

Obsah modulu A Počítačem podporované experimenty:

 1. Úvod k celému modulu
 2. Seznámení s měřicím systémem, seznámení s hardwarem a softwarem, měření teploty
 3. Vlastnosti čidel, kalibrace čidel, příklad na čidle teploty, připravené typové úlohy
 4. Fotografování, natáčení videa, měření z videozáznamu
 5. Modelování a simulace
  1. Tvorba modelu na základě reálné situace
  2. Funkce modelu a simulace pro aktivizaci žáků
  3. Tvorba a využití žákovských úloh – přesný návod, problémové úlohy, badatelské úlohy
 6. Návrh a zpracování počítačem podporované experimentální úlohy pro žáky s využitím měřicího systému

Distanční výuka – 16 hodin

 1. Problematika počítačem podporovaných experimentů
 2. Vzdálený experiment
 3. Návrh počítačem podporované experimentální úlohy s environmentální tematikou a vazbou na RVP popř. ŠVP

Výstupy modulu A:

 1. Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohu
 2. Pracovní list pro učitele pro počítačem podporovanou experimentální úlohu s očekávanými výsledky měření a doporučeními pro provádění úlohy s žáky.

Modul B: Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Forma výuky: kombinovaná, 30 hodin

Prezenční výuka – 12 hodin (3x4)

Anotace modulu B Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

Modul B Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů je určen pro učitele základních i středních škol, kteří mají základní znalost práce s počítačem. Účastníci modulu se seznámí s vyhledávání a hodnocení MMVO, s hodnocením MMOV z hlediska použitelnosti ve výuce se zaměřením na aktivity žáka. Zároveň se účastníci modulu obeznámí s badatelskými metodami a jejich zařazením do výuky. Účastníci modulu se naučí kritéria hodnocení výukového procesu s využitím MMOV ve vyučovacích hodinách.

Obsah modulu B Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

 1. Vyhledávání a hodnocení MMVO
  1. Vyhledávání z hlediska metadat – validní zdroje, úložiště pomůcek (knihovny MMVO)
  2. Hodnocení MMVO z hlediska použitelnosti ve výuce se zaměřením na aktivity žáka (DOMINO objekt: Dynamický, Originální, Motivující, Inovativní, Názorný, Otevřený)
 2. Optimalizace vzdělávacího procesu
  1. Strategie výuky se zaměřením na aktivity žáka – badatelské metody
  2. Tvorba scénářů vyučovacích hodin se začleněním připravených MMVO v Modulu B po oborech fyzika, chemie, biologie a geografie
 3. Kritéria hodnocení výukového procesu s využitím MMVO ve vyučovacích hodinách
  1. Podle typu vyučovací hodiny
  2. Podle aktivit žáků
  3. Z hlediska časových snímků vyučovací hodiny
  4. Vyhodnocování připravených a realizovaných scénářů vyučovacích hodin v rámci Modulu C podle jednotlivých kritérií hodnocení výukového procesu

Distanční výuka: 18 hodin

Návrhy optimalizace využití MMVO na základě vlastní činnosti učitele po oborech

Výstupy modulu B:

 1. Scénáře vyučovacích hodin vyžitím MMVO daného oboru
 2. Videozáznam libovolné vyučovací hodiny zaměření na aktivity žáka s využitím MMVO nebo bez využití MMVO
Aktualizace: 21. 05. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt