Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech

Modul A: Počítačem podporované experimenty

 • Forma výuky: kombinovaná, 40 hodin

Prezenční výuka - 24 hodin (6x4)

Anotace modulu A:

Modul A Počítačem podporované experimenty pro učitele základních a středních škol je zaměřen na osvojování vědomostí a získání dovedností při návrhu a provádění počítačem podporovaných přírodovědných experimentů. Účastníci kurzu se seznámí s měřicím systémem, s hardwarem a softwarem, s různými čidly pro měření fyzikálních, biologických a chemických veličin. Na připravených typových úlohách si účastníci ověří práci s měřicím systémem a naučí se tvořit vlastní úlohy. Součástí moduluje i tvorba a zpracování fotografií a měření z videozáznamu. Data získaná měřením z reálné situace mohou sloužit pro návrh matematického modelu a vytvoření simulace. Činnosti účastníků modulu slouží k přípravě žákovských počítačem podporovaným experimentů, navrhování modelů a využívání simulací pro aktivizaci žáků při výuce. Úlohy jsou tvořeny se zřetelem na RVP a ŠVP a jako integrující prvek mezipředmětových vztahů jsou zařazeny úlohy s environmentální tematikou. Účastníci završí modul vytvořením pracovního listu počítačem podporovaného experimentu pro žáky a pracovním listem pro učitele i s očekávanými výstupy.

Obsah modulu A Počítačem podporované experimenty:

 1. Úvod k celému modulu
 2. Seznámení s měřicím systémem, seznámení s hardwarem a softwarem, měření teploty
 3. Vlastnosti čidel, kalibrace čidel, příklad na čidle teploty, připravené typové úlohy
 4. Fotografování, natáčení videa, měření z videozáznamu
 5. Modelování a simulace
  1. Tvorba modelu na základě reálné situace
  2. Funkce modelu a simulace pro aktivizaci žáků
  3. Tvorba a využití žákovských úloh – přesný návod, problémové úlohy, badatelské úlohy
 6. Návrh a zpracování počítačem podporované experimentální úlohy pro žáky s využitím měřicího systému

Distanční výuka – 16 hodin

 1. Problematika počítačem podporovaných experimentů
 2. Vzdálený experiment
 3. Návrh počítačem podporované experimentální úlohy s environmentální tematikou a vazbou na RVP popř. ŠVP

Výstupy modulu A:

 • Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohu
 • Pracovní list pro učitele pro počítačem podporovanou experimentální úlohu s očekávanými výsledky měření a doporučeními pro provádění úlohy s žáky

Modul B: Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Forma výuky: kombinovaná, 44 hodin

Prezenční výuka – 16 hodin (4x4)

Anotace modulu B Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

Modul B je určen pro učitele základních i středních škol, kteří mají základní znalost práce s počítačem. Účastníci modulu se seznámí s typologií multimediálních vzdělávacích objektů (MMVO), s popisem MMOV, s vyhledávání a hodnocení MMVO a se základy programu FLASH. Dále se naučí vyhledávat MMOV z hlediska metadat a hodnotit MMOV z hlediska použitelnosti ve výuce se zaměřením na aktivity žáka. Modul B bude také zaměřen na tvorbu animovaných interaktivních objektů pro výuku přírodovědných předmětů. Účastníci se obeznámí s prostředím programu a po absolvování budou umět vytvářet jednoduché animované objekty využitelné ve výuce. Pro realizaci animace bude využit program 3D Flash Animator/Adobe Flash.

Obsah modulu B Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

 1. Vymezení multimediálních vzdělávacích objektů (MMVO)
  1. Typologie MMVO
  2. Popis MMVO z hlediska IT (granulace objektů) a uživatele
 2. Vyhledávání a hodnocení MMVO
  1. Vyhledávání z hlediska metadat – validní zdroje, úložiště pomůcek (knihovny MMVO)
  2. Hodnocení MMVO z hlediska použitelnosti ve výuce se zaměřením na aktivity žáka (DOMINO objekt: Dynamický, Originální, Motivující, Inovativní, Názorný, Otevřený)
 3. Základy programu FLASH Animator pro tvorbu vlastních MMVO
  1. Pracovní prostředí a nástroje programu (Ovládací prvky, ukládání, export, import, zdroje, nápověda, nastavení)
  2. Kreslící nástroje (Čáry, text, obrázky)
  3. Animační nástroje (Změna barvy, změna polohy, změna tvaru, rotace)
  4. Ovládání animace (Tlačítka, příkazy)
  5. Tvorba testů
  6. Tvorba interaktivních modelů
  7. Komentovaná prezentace (Video a jiné)

Distanční výuka – 28 hodin

 1. Individuální vyhledávání MMVO z úložišť podle oborů
 2. Individuální hodnocení MMVO z hlediska použitelnosti ve výuce daného oboru, rozčlenění podle metadat
 3. Tvorba MMVO pomocí programu FLASH Animator

Výstupy modulu B:

 • Seznam MMVO daného oboru s metadaty podle použitelnosti ve výuce, adresy
 • Vytvořené pracovní listy pro žáky k aktivnímu využívání MMVO v přírodovědném předmětu (metoda WebQuest)

Modul C: Optimalizace využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Forma výuky: kombinovaná, 36 hodin

Prezenční výuka – 14 hodin

Anotace modulu C Optimalizaci využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

Modul C navazuje na předcházející moduly A, B tj. Počítačem podporované experimenty, Tvorbu a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů. V uvedených předcházejících modulech budou účastníci kurzu vytvářet multimediální objekty a ukládat je do digitální knihovny.

Cílem modulu C Optimalizaci využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů je implementace vytvořených multimediálních výukových objektů (MMVO) z předchozích dvou modulu do výuky přírodovědných předmětů na příslušném stupni školy (ZŠ, SŠ). Účastníci modulu získají přehled o možnostech začlenění multimediálních objektů, bude jim také nastíněno několik modelových scénářů vyučovacích hodin s využitím multimediálních výukových objektů. Cílem implementace MMVO je posílit badatelské metody vzhledem k aktivitám žáka, tj. aby žák nebyl pasivním příjemcem, ale aby aktivně s multimediálními objekty, popř. výstupy dokázal pracovat v souladu s cíli vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V rámci prezenčních setkání bude prováděn tzv.microteaching v oborových skupinách s cílem vytvořit popř. upravit scénáře účastníků modulu tak, aby bylo využití multimediálních výukových objektů optimální a zaměřené na aktivity žáka.

Výstupem z tohoto modulu budou scénáře částí nebo celých vyučovacích hodin v jednom z aprobačních předmětů se zaměřením na vzdělávací oblast Člověk a příroda a videozáznam libovolné vyučovací hodiny s využitím (popř. bez využití) multimediálních výukových objektů zaměřených na aktivity žáka a badatelské metody.

Obsah modulu C Optimalizaci využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

 1. Cíle vzdělávání v oblasti Člověk a příroda
 2. Optimalizace vzdělávacího procesu
 3. Strategie výuky se zaměřením na aktivity žáka – badatelské metody
 4. Ukázky videozáznamů vyučovacích hodin a jejich analýza z hlediska optimalizace začlenění MMVO a aktivit žáka
 5. Tvorba scénářů vyučovacích hodin se začleněním připravených MMVO v Modulu B po oborech fyzika, chemie, biologie a geografie
 6. Microteaching v rámci oborové skupiny s využitím vytvořených scénářů vyučovacích hodin v kurzu

Distanční výuka: 22 hodin

Návrhy optimalizace využití MMVO na základě vlastní činnosti učitele po oborech

Výstupy modulu C:

 • Scénáře vyučovacích hodin vyžitím MMVO daného oboru
 • Videozáznam libovolné vyučovací hodiny zaměření na aktivity žáka s využitím MMVO nebo bez využití MMVO

Modul D: Hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Forma výuky: kombinovaná, 30 hodin

Prezenční výuka – 15 hodin

Anotace modulu D Hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

Modul D navazuje na předcházející moduly A, B a C, tj. Počítačem podporované experimenty, Tvorbu a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů a Optimalizaci využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů. V uvedených předcházejících modulech budou účastníci kurzu vytvářet multimediální objekty a ukládat je do digitální knihovny.

V modulu D Hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních objektů ve výuce přírodovědných předmětů budou účastníci modulu na základě kritérií hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních vzdělávacích objektů ve vyučovacích hodinách hodnotit vytvořené objekty v modulech A, B a C z pedagogických hledisek, tj. z hlediska typu vyučovací hodiny, z hlediska míry aktivit žáků a učitele a z hlediska časových snímků vyučovací hodiny. Ke kritériím rovněž budou připojena kritéria v oblasti informačních technologií, zejména adekvátnost přiřazených metadat k jednotlivým multimediálním objektům, dále rozvržení obrazovky, využití barev apod. Navíc se účastníci seznámí s metodami vyhodnocování efektivity vzdělávacího procesu formou pretestu, posttestu, retenčního testu a dotazníkového šetření a sami pro svůj předmět zkonstruují uvedené testy, zadají žákům a změří přírůstky znalostí mezi pretestem a dalšími dvěma testy. Výstupem modulu kromě již zmíněných testů a dotazníkových šetření žáků bude studie každého účastníka na téma “Efektivnost využití MMVO ve vyučovacích hodinách přírodovědného předmětu“ (minimálně 2 strany).

Obsah modulu D Hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

 1. Kritéria hodnocení výukového procesu s využitím MMVO ve vyučovacích hodinách
  1. Podle typu vyučovací hodiny
  2. Podle aktivit žáků
  3. Z hlediska časových snímků vyučovací hodiny
 2. Vyhodnocování připravených a realizovaných scénářů vyučovacích hodin v rámci Modulu C podle jednotlivých kritérií hodnocení výukového procesu
 3. Metody vyhodnocování efektivity vzdělávacího procesu
  1. Pretest, posttest, retenční test
  2. Dotazníková šetření

Distanční výuka: 15 hodin

Metody vyhodnocování efektivity vzdělávacího procesu v rámci výuky:

 • Konstrukce a zadání pretestu, posttestu, retenčního testu; měření přírůstku znalostí
 • Dotazníková šetření žáků

Výstupy modulu D:

 • Studie „Efektivnost využití MMVO ve vyučovacích hodinách přírodovědného předmětu“ (minimálně 2 strany)
Aktualizace: 21. 05. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt