Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech

Forma vzdělávacího programu

Kombinovaná – 150 hodin (69 hodin prezenční formy studia, 81 hodin distanční formy studia)

V rámci distanční formy budou využity moduly připravené na téma počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech, pro systém distančního vzdělávání MOODLE.

Počet účastníků

15 účastníků – učitelé přírodovědných předmětů (fyziky, chemie, biologie) základních i středních škol.

Plánované místo konání

Ostravská univerzita v Ostravě a vzdělávací instituce ČR

Vzdělávací cíl

Účastník získá:

 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní provádět počítačem podporované experimenty podle návodů
 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní navrhovat vlastní počítačem podporované experimenty ve vazbě na ŠVP
 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní získávat a používat multimediální vzdělávací objekty
 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní navrhovat multimediální vzdělávací objekty ve vazbě na ŠVP
 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní navrhovat scénáře vyučovacích hodin s využitím počítačem podporovaných experimentů a multimediálních vzdělávacích objektů ve vazbě na ŠVP a se zaměřením na aktivitu žáků
 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní optimalizovat scénáře vyučovacích hodin s využitím počítačem podporovaných experimentů a multimediálních vzdělávacích objektů ve vazbě na ŠVP a se zaměřením na aktivitu žáků
 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní hodnotit vyučovací hodiny s využitím počítačem podporovaných experimentů a multimediálních vzdělávacích objektů ve vazbě na ŠVP a se zaměřením na aktivitu žáků

Kurz je rozdělen do čtyř modulů:

Modul A: Počítačem podporované experimenty

24 hodin prezenční formy studia, 16 hodin distanční formy studia za pomocí oporných studijních textů Obsah modulu A Počítačem podporované experimenty:

 1. Úvod k celému modulu
 2. Seznámení s měřicím systémem, seznámení s hardwarem a softwarem, měření teploty
 3. Vlastnosti čidel, kalibrace čidel, příklad na čidle teploty, připravené typové úlohy
 4. Fotografování, natáčení videa, měření z videozáznamu
 5. Modelování a simulace
  1. Tvorba modelu na základě reálné situace
  2. Funkce modelu a simulace pro aktivizaci žáků
  3. Tvorba a využití žákovských úloh – přesný návod, problémové úlohy, badatelské úlohy
 6. Návrh a zpracování počítačem podporované experimentální úlohy pro žáky s využitím měřicího systému

Distanční výuka – 16 hodin

 1. Problematika počítačem podporovaných experimentů
 2. Vzdálený experiment
 3. Návrh počítačem podporované experimentální úlohy s environmentální tematikou a vazbou na RVP popř. ŠVP

Výstupy modulu A:

 • Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohu
 • Pracovní list pro učitele pro počítačem podporovanou experimentální úlohu s očekávanými výsledky měření a doporučeními pro provádění úlohy s žáky

Modul B: Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

16 hodin prezenční formy studia, 28 hodin distanční formy studia

Obsah modulu B Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

 1. Vymezení multimediálních vzdělávacích objektů (MMVO)
  • Typologie MMVO
  • Popis MMVO z hlediska IT (granulace objektů) a uživatele
 2. Vyhledávání a hodnocení MMVO
  1. Vyhledávání z hlediska metadat – validní zdroje, úložiště pomůcek (knihovny MMVO)
  2. Hodnocení MMVO z hlediska použitelnosti ve výuce se zaměřením na aktivity žáka (DOMINO objekt: Dynamický, Originální, Motivující, Inovativní, Názorný, Otevřený)
 3. Základy programu FLASH Animator pro tvorbu vlastních MMVO
  1. Pracovní prostředí a nástroje programu (Ovládací prvky, ukládání, export, import, zdroje, nápověda, nastavení)
  2. Kreslící nástroje (Čáry, text, obrázky)
  3. Animační nástroje (Změna barvy, změna polohy, změna tvaru, rotace)
  4. Ovládání animace (Tlačítka, příkazy)
  5. Tvorba testů
  6. Tvorba interaktivních modelů
  7. Komentovaná prezentace (Video a jiné)

Distanční výuka – 28 hodin

 1. Individuální vyhledávání MMVO z úložišť podle oborů
 2. Individuální hodnocení MMVO z hlediska použitelnosti ve výuce daného oboru, rozčlenění podle metadat
 3. Tvorba MMVO pomocí programu FLASH Animator

Výstupy modulu B:

 • Seznam MMVO daného oboru s metadaty podle použitelnosti ve výuce, adresy
 • Vytvořené pracovní listy pro žáky k aktivnímu využívání MMVO v přírodovědném předmětu (metoda WebQuest)

Modul C: Optimalizace využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

14 hodin prezenční formy studia, 22 hodin distanční formy studia

Obsah modulu C Optimalizace využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

 1. Cíle vzdělávání v oblasti Člověk a příroda
 2. Optimalizace vzdělávacího procesu
 3. Strategie výuky se zaměřením na aktivity žáka – badatelské metody
 4. Ukázky videozáznamů vyučovacích hodin a jejich analýza z hlediska optimalizace začlenění MMVO a aktivit žáka
 5. Tvorba scénářů vyučovacích hodin se začleněním připravených MMVO v Modulu B po oborech fyzika, chemie, biologie a geografie
 6. Microteaching v rámci oborové skupiny s využitím vytvořených scénářů vyučovacích hodin v kurzu

Distanční výuka: 22 hodin

Návrhy optimalizace využití MMVO na základě vlastní činnosti učitele po oborech.

Výstupy modulu C:

 • Scénáře vyučovacích hodin vyžitím MMVO daného oboru
 • Videozáznam libovolné vyučovací hodiny zaměřený na aktivity žáka s využitím MMVO nebo bez využití MMVO

Modul D: Hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů

15 hodin prezenční formy studia, 15 hodin distanční formy studia

Obsah modulu D Hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních objektů ve výuce přírodovědných předmětů:

 1. Kritéria hodnocení výukového procesu s využitím MMVO ve vyučovacích hodinách
  1. Podle typu vyučovací hodiny
  2. Podle aktivit žáků
  3. Z hlediska časových snímků vyučovací hodiny
 2. Vyhodnocování připravených a realizovaných scénářů vyučovacích hodin v rámci Modulu C podle jednotlivých kritérií hodnocení výukového procesu
 3. Metody vyhodnocování efektivity vzdělávacího procesu
  1. Pretest, posttest, retenční test
  2. Dotazníková šetření

Distanční výuka: 15 hodin

Metody vyhodnocování efektivity vzdělávacího procesu v rámci výuky

 • Konstrukce a zadání pretestu, posttestu, retenčního testu; měření přírůstku znalostí
 • Dotazníková šetření žáků

Výstupy modulu D:

Studie „Efektivnost využití MMVO ve vyučovacích hodinách přírodovědného předmětu“ (minimálně 2 strany) Každý účastník kurzu získat přístup do databáze vznikajících a již vytvořených vzdělávacích objektů.

V případě zájmu o účast v kurzu prosím kontaktujte Bc. Milana Cabalu, telefon: 597 09 4016 .

Aktualizace: 30. 09. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt