Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Aktivity absolventů kurzů „Využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů“

náhled kliknutím přejdete na stránky Zpravodaje rady města Frýdku-Místku (soubor pdf 4. strana) *.pdf dokument

Projekt Experimentem k fyzice byl od 1. června zahájen na Jedenáctce

Dotaci ve výši téměř 1,3 milionu korun získali vyučující fyziky Ze základní školy Jiřího z Poděbrad na podporu experimentální výuky fyziky v rámci ročního grantového projektu financovaného Evropskou unií nazvaného „Rozvíjení technických znalostí a dovedností a zájmu o technická povolání u žáků prostřednictvím frontálních fyzikálních pokusů a pokusů podporovaných ICT“, zkráceně EXF.

Projekt EXF vychází z potřeb současné kurikulární reformy českého školství a z potřeb jednotlivých školních vzdělávacích programů. Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí u žáků ve výuce fyziky na druhém stupni, a to rozvíjením experimentální stránky výuky, jednak frontálním pokusem a jednak pokusy podporovanými ICT. Záměrem projektu je zkvalitnit komunikaci žáků s okolím jak na verbální, tak i na nonverbální úrovni. Nezbytnou stránkou projektu EXF je i vytváření vzájemných pozitivních vztahů mezi žáky, jejich přijetí role ve skupině, vytváření pravidel týmové práce a příznivého postoje pro rozvoj pracovních dovedností.

Projekt počítá s vypracováním systému pracovních listů včetně metodického návodu pro učitele sloužících k podpoře frontálního žákovského experimentu a frontální či samostatné a skupinové práce žáků v předmětu fyzika na II. stupni ZŠ v souladu s požadavky RVP.

V rámci projektu vzniknou navíc i pracovní listy sloužící pro práci se speciálním měřicím zařízením EdLaB. Jedná se o přístroje EdLaB a Vernier měřící fyzikální veličiny s podporou počítače v softwaru eProLab v souladu s požadavky RVP.

Třetí aktivitou projektu EXF jsou žákovské badatelské exkurze. V rámci projektu bude uspořádán 2x třídenní zážitkový program pro žáky s tématikou udržitelného rozvoje společnosti, ekosystému a fyziky v každodenním životě. Jeho náplní bude tematická exkurze, přednášky, samostatná badatelská a projektová činnost.

Renata Spustová

Aktualizace: 09. 09. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt