home

Průběh projektu

Dne 31. 7. 2007 byl projekt Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče pro osoby společensky nepřizpůsobené úspěšně ukončen.

Dne 19. června 2007 proběhne v Michnově paláci v Praze závěrečná konference uspořádaná k ukončení veřejné zakázky "Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené". S ohledem na omezenou kapacitu konference je nutno účast dohodnout s realizátorem (tel.: 597 091 634) individuálně.

Do 22. května 2007 probíhal připomínkovací proces Příručky pro metodiky sociální prevence a  sociální kurátory. Příručku bylo možno připomínkovat prostřednictvím připomínkovacího protokolu. Vypořádání připomínek naleznete zde. Po zapracování připomínek bude Příručka vytištěna a v druhé půli června 2007 distribuována metodikům a sociálním kurátorům poštou.

Aktuálně vychází Sborník studijních textů. Sborník obsahuje dvanáct studijních dokumentů vztahujících se k metodickým a koordinačním dovednostem v sociálních službách. Jednotlivé texty korespondují s dvanácti moduly proběhlého vzdělávacího programu. Účastníci vzdělávání sborník obdrží v druhé polovině června 2007 poštou.

Na stránkách projektu je zveřejněna výsledná zpráva mapování vzdělávacích potřeb sociálních kurátorů. Cílem tohoto výzkumu bylo zajistit podklady pro přípravu kvalitního vzdělávacího programu určeného sociálním kurátorům v oblasti přímé práce s klientem. Výzkum doplnil a prohloubil informace o vzdělávacích potřebách získaných v průběhu pátého cyklu vzdělávání. Zprávu po její vytištění obdrží sociální kurátoři v druhé polovině června 2007 poštou.

Na stránkách projektu je v PDF formátu k dispozici Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.

Pro metodiky a koordinátory, kteří se nemohli zúčastnit řádných termínů vzdělávání byly připraveny náhradní termíny. Vzdělávání všech 13 modulů bude proběhlo od 16. dubna do 4. května 2007 v Ostravě (fotografie z náhradního cyklu).

Na stánkách projektu je zveřejněna souhrnná evaluační zpráva hodnotící proběhlý vzdělávací program.

Pátý, závěrečný cyklus vzdělávání metodiků a koordinátorů byl ukončen 5. dubna 2007. Účastníci vzdělávání byli seznamování s modulem č. 11 - Komunikační dovednosti, modulem č. 12 - Psychohygiena a supervize a modulem č. 13 - Praktický seminář (fotografie z pátého cyklu).

Na stánkách projektu je k dispozici aktualizované znění zákonů, včetně Metodického pokynu MPSV k zákonu č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi a stanovisko odboru sociálních služeb MPSV k podmínce předložení posudku praktického registrujícího lékaře u pobytových služeb sociálních prevence a k jeho úhradám.

V první polovině února 2007 byl ukončen čtvrtý cyklus vzdělávání metodiků a koordinátorů. Účastníci vzdělávání byli seznámení s modulem č. 8 - Rovné příležitosti, modulem č. 9 - Evaluace služeb a systémy měření kvality a modulem č. 10 - Řízení lidských zdrojů (fotografie ze čtvrtého cyklu).

Začátkem prosince 2006 byl proveden dotisk druhého rozšířeného vydání Anglicko-českého a Česko-anglického slovníku odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. Zájemci o tištěnou verzi slovníku mohou požádat na adrese realizátora projektu. Rovněž připravujeme zpuštění on-line verze tohoto slovníku na webových stránkách projektu a na stránkách informačního portálu - sluzbyprevence.mpsv.cz.

Dne 7. prosince 2006 byl ukončen třetí cyklus vzdělávání metodiků a koordinátorů. Účastníci vzdělávání byli seznámení s modulem č. 6 - Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, práce s databází a modulem č. 7 - Možnosti financování projektů a čerpání financí ze strukturálních fondů. V rámci tohoto cyklu se metodici a koordinátoři také dozvěděli o možnostech využití informačního portálu a databáze služeb (fotografie z třetího cyklu).

Na stánkách projektu jsou k dispozici překlady odborných článků a publikací z oblasti řízení, evaluace, šetření a monitorování sociálních zařízení.

V průběhu října a listopadu 2006 proběhlo v jednotlivých krajích instruktážní školení k používání informačního portálu a databáze služeb, které bylo určeno pro poskytovatelé služeb zabývající se problematikou osob tzv. společensky nepřizpůsobených. Účastníci byli seznámení s jednotlivými funkcemi a možnostmi využití informačního portálu a databáze služeb.

Druhý cyklus vzdělávání metodiků a koordinátorů proběhl v období od 5. 9. 2006 do 19. října 2006. Vzdělávání se uskutečnilo v jednotlivých krajských městech a celkově se ho zúčastnilo 284 osob. Účastníci byli seznámení s modulem č. 3 - Zdravotní rizika práce s některými problémovými skupinami, modulem č. 4 - Komunitní plánování, strategické plánování a modulem č. 5 - Síťování (fotografie z druhého cyklu).

Pro velký zájem bylo vytvořené druhé rozšířené vydání Anglicko-českého a Česko-anglického slovníku odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. Slovník byl v průběhu října 2006 distribuován poskytovatelům sociálních služeb zaměřeným na cílovou skupinu osob. Elektronická verze slovníku je vyvěšená na webových stránkách projektu.

Dne 20. září 2006 byl zpuštěný Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Informační portál naleznete na adrese sluzbyprevence.mpsv.cz. Portál je rovněž přístupný z webových stránek projektu (pravá strana lišty - Informační portál a databáze služeb).

První cyklus vzdělávání metodiků a koordinátorů proběhl v období od 2. 5. 2006 do 15. 6. 2006. Vzdělávání se uskutečnilo v jednotlivých krajských městech a celkově se ho zúčastnilo téměř 300 osob. Účastníci byli seznámení s modulem č. 1 - Metody sociální práce a sociální služby, standardy v sociálních službách a modulem č. 2 - Právo (fotografie z prvního cyklu).

Začátkem dubna 2006 byla dokončena konečná pracovní verze metodické příručky pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (v pdf. formátu ke stažení na těchto stránkách).

 
 

Aktuální informace
 
Vzdělávání
 
Poskytovatelé služeb
 
Adresář
 
Právní předpisy
 
Fotogalerie
 
Užitečné odkazy